Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 222 results
1.
Server for %s
2012-07-04
Gweinydd ar gyfer %s
2.
Main server
2012-07-04
Prif weinydd
3.
Custom servers
2012-07-04
Gweinyddion addasiedig
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
Methu cyfrifo cofnod sources.list
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
Methu cael hyd i ffeiliau pecynnau, efallai mai nid disg Ubuntu yw hwn, neu'r math o adeiladaeth anghywir?
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
Methu ychwanegu'r CD
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-04
Roedd gwall wrth ychwanegu'r CD, bydd yr uwchraddiad yn terfynu. Adrodd hwn fel chwilen os yw hwn yn CD Ubuntu dilys. Y neges gwall oedd: '%s'
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-04
Tynnu pecyn mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-07-04
Mae pecyn '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid ei ailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archif ar ei gyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecyn hwn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
10.
The server may be overloaded
2012-07-04
Efallai bod gormod o lwyth ar y gweinydd
11.
Broken packages
2012-07-04
Pecynnau wedi torri
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
Mae dy system yn cynnwys pecynnau nad oedd modd eu trwsio gyda'r meddalwedd hwn. Trwsia nhw'n gyntaf drwy ddefnyddio synaptic neu apt-get cyn parhau.
17.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-04
Mwy na thebyg mai problem dros dro yw hon, rho gynnig arall arni'n hwyrach.
20.
Could not calculate the upgrade
2012-07-04
Methu cyfrifo'r uwchraddiad
21.
Error authenticating some packages
2012-07-04
Gwall wrth ddilysu rhai pecynnau
22.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-04
Doedd hi ddim yn bosib dilysu rhai pecynnau. Efallai mai problem rhwydwaith dros dro yw hon. Rho gynnig arni wedyn. Gweler isod am restr o becynnau sydd heb eu dilysu.
23.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-04
Marciwyd pecyn '%s' ar gyfer ei dynnu ond mae yn rhestr ddu pecynnau i'w tynnu.
24.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-04
Marciwyd y pecyn hanfodol '%s' i'w dynnu.
25.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-04
Ceisio gosod fersiwn rhestr ddu '%s'
26.
Can't install '%s'
2012-07-04
Methu gosod '%s'
28.
Can't guess meta-package
2012-07-04
Methu dyfalu pecyn-meta
30.
Reading cache
2012-07-04
Yn darllen storfa
31.
Unable to get exclusive lock
2012-07-04
Methu cael clo unigryw
32.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-04
Mae hyn fel arfer yn golygu bod rhaglen rheoli pecynnau arall (fel apt-get neu aptitude) eisoes yn rhedeg. Mae angen cau'r rhaglen honno'n gyntaf.
33.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-04
Nid yw uwchraddio dros gysylltiad o bell yn cael ei gefnogi
34.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-07-04
Rwyt ti'n rhedeg uwchraddiad dros gysylltiad ssh o bell drwy rhyngwyneb blaen sydd ddim yn cefnogi hyn. Tria uwchraddiad modd testun gyda 'do-release-upgrade'. Bydd yr uwchraddiad yn dod i ben nawr. Tria heb ssh.
35.
Continue running under SSH?
2012-07-04
Parhau i redeg dan SSH?
36.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-07-04
Ymddengys bod y sesiwn yn rhedeg dan ssh. Dyw hi ddim yn ddoeth uwchraddio drwy ssh ar hyn o bryd oherwydd ei bod yn anoddach ei adfer os yw'n methu. Os wnei di barhau, bydd daemon ssh yn cychwyn ar borth '%s'. Wyt ti eisiau parhau?
37.
Starting additional sshd
2012-07-04
Cychwyn sshd ychwanegol
38.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2012-07-04
I adfer pethau'n haws os fydd yn methu, bydd sshd ychwanegol yn cychwyn ar borth '%s'. Os fydd rhywbeth yn mynd o'i le wrth redeg ssh bydd modd i ti gysylltu drwy'r un ychwanegol.
40.
Can not upgrade
2012-07-04
Methu uwchraddio
41.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-04
Nid yw uwchraddio o '%s' i '%s' yn cael ei gefnogi gan y rhaglen hon.
45.
Include latest updates from the Internet?
2012-07-04
Cynnwys diweddariadau mwyaf newydd o'r Rhyngrwyd?
46.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2012-07-04
Gall y system uwchraddio ddefnyddio'r rhyngrwyd i lawrlwytho a gosod y diweddariadau mwyaf newydd yn ystod yr uwchraddiad. Os oes gen ti gysylltiad rhwydwaith mae hyn yn syniad da. Bydd yr uwchraddiad yn cymryd mwy o amser, ond wedi iddo orffen bydd dy system yn fwy cyfredol. Gallet ddewis peidio gwneud hyn, ond dylet felly osod y diweddariadau mwyaf newydd yn fuan wedi uwchraddio. Os wyt ti'n ateb 'na' fan hyn, fydd y rhwydwaith ddim yn cael ei ddefnyddio o gwbl.
48.
disabled on upgrade to %s
2012-07-04
analluogwyd wrth uwchraddio i %s
51.
No valid mirror found
2012-07-04
Heb ganfod drych dilys
53.
Generate default sources?
2012-07-04
Creu cronfeydd diofyn
54.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2012-07-04
Wedi sganio 'sources.list' methwyd canfod cofnod dilys i '%s'. A ddylid ychwanegu cofnod '%s' diofyn? Os wnei di ddewis 'Na' bydd yr uwchraddiad yn terfynu.
55.
Repository information invalid
2012-07-04
Gwybodaeth cronfeydd annilys
58.
Third party sources disabled
2012-07-04
Cronfeydd trydydd plaid wedi'u hanalluogi
59.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2012-07-04
Analluogwyd rhai cofnodion trydydd plaid yn sources.list. Galli di eu galluogi eto wedi'r uwchraddiad gyda'r teclyn 'priodweddau-meddalwedd' yn dy reolwr pecynnau.
60.
Package in inconsistent state
Packages in inconsistent state
2012-07-04
Pecyn mewn cyflwr anghyson
Pecynnau mewn cyflwr anghyson
Pecynnau mewn cyflwr anghyson
Pecynnau mewn cyflwr anghyson
61.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Please reinstall the package manually or remove it from the system.
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archive can be found for them. Please reinstall the packages manually or remove them from the system.
2012-07-04
Mae pecyn '%s' mewn cyflwr anghyson a bydd angen ei ailosod, ond methwyd canfod archif ar ei gyfer. Ailosoda'r pecyn eto gyda llaw neu ei dynnu o'r system.
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a bydd angen eu hailosod, ond methwyd canfod archif ar eu cyfer. Ailosoda'r pecynnau eto gyda llaw neu eu tynnu o'r system.
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a bydd angen eu hailosod, ond methwyd canfod archif ar eu cyfer. Ailosoda'r pecynnau eto gyda llaw neu eu tynnu o'r system.
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a bydd angen eu hailosod, ond methwyd canfod archif ar eu cyfer. Ailosoda'r pecynnau eto gyda llaw neu eu tynnu o'r system.
62.
Error during update
2012-07-04
Gwall wrth ddiweddaru
63.
A problem occurred during the update. This is usually some sort of network problem, please check your network connection and retry.
2012-07-04
Digwyddodd gwall wrth ddiweddaru. Problem rhwydwaith sy'n achosi hyn fel arfer. Gwiria dy gysylltiad rhwydwaith a cheisio eto.
67.
Not enough free disk space
2012-07-04
Dim digon o le disg rhydd
73.
Calculating the changes
2012-07-04
Cyfrifo'r newidiadau
74.
Do you want to start the upgrade?
2012-07-04
Wyt ti eisiau dechrau uwchraddio?
76.
Upgrade canceled
2012-07-04
Terfynwyd yr uwchraddiad
78.
Could not download the upgrades
2012-07-04
Methu lawrthwytho'r uwchraddiad