Translations by Åka Sikrom

Åka Sikrom has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 145 results
~
Documents, music, and other personal files will be kept. Installed software will be kept where possible. System-wide settings will be cleared.
2014-03-04
Dokumenter, musikk og andre personlige filer beholdes. Installert programvare beholdes i den grad det er mulig. Systeminnstillinger tilbakestilles.
~
Error restoring installed applications
2014-03-04
Det oppstod en feil ved gjennoppretting av installerte programmer
~
An error occurred while restoring previously-installed applications. The installation will continue, but you may have to manually reinstall some applications after the computer reboots.
2014-03-04
Det oppstod en feil ved gjenoppretting av tidligere installerte programmer. Installasjonen fortsetter, men det er mulig at du må installere noen programmer på nytt manuelt etter at maskinen har startet på nytt.
2.
Connection failed.
2013-12-02
Tilkobling mislyktes.
3.
Connected.
2014-03-04
Koblet til.
2013-12-02
Tilkoblet.
7.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2014-03-04
Du installerer i maskinprodusentmodus. Oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet lagres på de installerte systemene, og tas med i eventuelle feilrapporter.
8.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
2014-03-04
Du kan kjøre ${RELEASE} rett fra ${MEDIUM} uten å gjøre endringer på datamaskinen.
9.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
2014-03-04
Du kan også installere ${RELEASE} i tillegg til - eller i stedet for - operativsystemet du bruker nå.
14.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
2014-03-04
Du kan ha nytte av å <a href="update">oppdatere dette installasjonsverktøyet</a>.
17.
Choose your keyboard layout:
2014-03-04
Velg tastaturutforming:
20.
Detect Keyboard Layout...
2014-03-04
Oppdag tastaturutforming …
21.
Please press one of the following keys:
2014-03-04
Trykk på en av de følgende tastene:
24.
Your name:
2014-03-04
Navnet ditt:
25.
Pick a username:
2018-04-12
Velg brukernavn:
26.
&lt;small&gt;If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.&lt;/small&gt;
2013-05-21
&lt;small&gt;Hvis flere enn én person skal bruke denne datamaskinen, kan du sette opp flere brukerkonti etter installasjonen.&lt;/small&gt;
28.
May only contain lower-case letters, digits, hyphens, and underscores.
2014-03-04
Kan bare inneholde små bokstaver, sifre, bindestreker og understreker.
30.
Choose a password:
2018-04-12
Velg passord:
31.
&lt;small&gt;Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors.&lt;/small&gt;
2013-05-21
&lt;small&gt;Skriv inn samme passord to ganger, slik at tastefeil kan utelukkes.&lt;/small&gt;
34.
Confirm your password:
2018-04-12
Bekreft passord:
2014-02-11
Bekreft passordet:
36.
The name it uses when it talks to other computers.
2018-04-12
Navn som datamaskinen bruker når den snakker med andre maskiner.
38.
May only contain letters, digits, hyphens, and dots.
2014-03-04
Kan bare inneholde bokstaver, sifre, bindestreker og punktum.
40.
May not start or end with a dot, or contain the sequence "..".
2014-02-11
Kan ikke starte eller slutte med et punktum, eller inneholde sekvensen «..».
47.
Strong password
2014-02-11
Sterkt passord
52.
Where would you like to install Kubuntu?
2013-05-21
Hvor vil du installere Kubuntu?
59.
Sorry, an error occurred and it was not possible to install the bootloader at the specified location.
2014-03-04
Beklager. Det oppstod en feil, og det var ikke mulig å installere oppstartslasteren på plasseringen du valgte.
2014-02-11
Beklager. Det oppstod en feil, og det var ikke mulig å installere oppstartslasteren der du valgte å gjøre det.
65.
How would you like to proceed?
2014-03-04
Hva vil du gjøre nå?
67.
Installation Complete
2014-03-04
Installasjonen er ferdig
68.
Continue Testing
2014-03-04
Fortsett å prøve
72.
We're sorry; the installer crashed. After you close this window, we'll allow you to file a bug report using the integrated bug reporting tool. This will gather information about your system and your installation process. The details will be sent to our bug tracker and a developer will attend to the problem as soon as possible.
2014-03-04
Vi beklager, men installasjonsprogrammet krasjet. Etter at du har lukket dette vinduet, gir vi deg en sjanse til å fylle ut og sende inn en feilrapport. Informasjon om systemet og installasjonsprosessen samles inn og sendes til feilhåndtereren vår, og en utvikler vil se på problemet så snart som mulig.
77.
New Partition Table...
2014-03-04
Ny partisjonstabell …
78.
Add...
2014-03-04
Legg til …
79.
Change...
2014-03-04
Endre …
82.
Recalculating partitions...
2014-03-04
Beregner partisjoner på nytt …
86.
Format?
2014-03-04
Vil du formatere?
92.
Create partition
2014-03-04
Lag partisjon
101.
Installation has finished. You can continue testing ${RELEASE} now, but until you restart the computer, any changes you make or documents you save will not be preserved.
2015-07-26
Installasjonen er ferdig. Du kan fortsette å prøve ut ${RELEASE} nå, men alle endringer blir forkastet inntil du starter datamaskinen på nytt.
2014-03-04
Installasjonen er ferdig. Du kan fortsette å prøve ut ${RELEASE} nå, men endringer vil først kunne lagres etter at du har startet maskinen på nytt.
107.
Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation.
2014-03-04
Installasjonen er ferdig. Du må starte maskinen på nytt for å bruke den nye installasjonen.
108.
Verifying the installation configuration...
2014-03-04
Kontrollerer installasjonsoppsettet …
110.
Finding the distribution to copy...
2014-03-04
Finner distribusjonen som skal kopieres …
111.
Copying files...
2014-03-04
Kopierer filer …
112.
Almost finished copying files...
2014-03-04
Nesten ferdig med å kopiere filer …
114.
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
2014-03-04
Det oppstod en feil ved kopiering av filer til disken:
115.
This is due to there being insufficient disk space for the install to complete on the target partition. Please run the installer again and select a larger partition to install into.
2014-03-04
Dette skyldes at det er ikke er nok plass på disken til å fullføre installasjonen. Kjør installasjonen på nytt, og velg en harddisk som har nok plass til å fullføre installasjonen.
116.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, or to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers).
2014-03-04
Dette skyldes ofte at CD-/DVD-plata eller -spilleren er skadet. Det kan hjelpe å enten rense CD/DVD-plata, brenne CD/DVD-plata på nytt med en lavere hastighet eller å rense spillerlinsa (rensesett kan kjøpes hos elektronikkforhandlere).
117.
This is often due to a faulty hard disk. It may help to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2014-03-04
Dette skjer som regel på grunn av en skadet disk. Det er mulig at disken er gammel og må byttes ut, eller at den er overopphetet.
118.
This is often due to a faulty CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed, to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need of replacement, or to move the system to a cooler environment.
2014-03-04
Dette skyldes ofte at CD-/DVD-plata eller -spilleren er skadet. Det kan hjelpe å enten rense CD/DVD-plata, brenne CD/DVD-plata på nytt med en lavere hastighet eller å rense spillerlinsa (rensesett kan kjøpes hos elektronikkforhandlere). Det er også mulig at (hard-)disken din er gammel og må byttes ut, eller at den er overopphetet.