Translations by Sanlig Badral

Sanlig Badral has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 153 results
~
_Name:
_Names:
2008-01-15
_Нэр:
~
Volume:
2005-11-09
Эзэлхүүн
~
Owner:
2005-11-09
Эзэмшигч:
~
Modified:
2005-11-09
Өөрчлөгдсөн:
~
Others:
2005-11-09
Бусад:
~
Link target:
2005-11-09
Линкийн хаяг:
~
Group:
2005-11-09
Бүлэг:
~
Accessed:
2005-11-09
Хандсан:
~
Free space:
2005-11-09
Сул зай:
8.
List View
2005-11-09
Жагсаалт хэлбэрээр харах
28.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх
30.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл
32.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?
44.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ
46.
Default sort order
2005-11-09
Стандарт эрэмбэ дараалал
48.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар
50.
Default folder viewer
2005-11-09
Стандарт хавтас харагч
52.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Далд файлуудыг харуулах эсэх
64.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт
78.
Width of the side pane
2005-11-09
Хажуугийн самбарын өргөн
79.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн
80.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах
81.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана.
82.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах
83.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана.
140.
Camera Brand
2005-11-09
Камерийн марк
141.
Camera Model
2005-11-09
Камерын загвар
142.
Exposure Time
2005-11-09
Үзэгдэх хугацаа
143.
Exposure Program
2005-11-09
Гэрэлтүүлэгч програм
144.
Aperture Value
2005-11-09
Завсрын утга
145.
ISO Speed Rating
2005-11-09
ISO хурд таамаглал
146.
Flash Fired
2005-11-09
Цахилгаан
147.
Metering Mode
2005-11-09
Хэмжээсийн горим
148.
Focal Length
2005-11-09
Шарах урт
149.
Software
2005-11-09
Програм хангамж
151.
Description
2005-11-09
Тодорхойлолт
159.
Failed to load image information
2005-11-09
Зургийн мэдээллийг ачаалж болсонгүй
160.
Image
2005-11-09
Зураг
170.
There was an error displaying help: %s
2005-11-09
Тусламж тайлбарыг үзүүлэх явцад алдаа гарлаа: %s
172.
Perform a quick set of self-check tests.
2005-11-09
Өөрийгөө оношлох багц хурдан тест явуулах.
175.
Quit Nautilus.
2005-11-09
Наутилусаас гарах...
183.
_Run
2005-11-09
_Ажиллуулах
211.
The selection rectangle
2005-11-09
Сонголтын тэгш өнцөгт
212.
Icon View
2005-11-09
Эмблемээр харах
215.
Name
2005-11-09
Нэр
216.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Файлын нэр ба эмблем.
217.
Size
2005-11-09
Хэмжээ
218.
The size of the file.
2005-11-09
Файлын хэмжээ.
219.
Type
2005-11-09
Төрөл
220.
The type of the file.
2005-11-09
Файлын төрөл.