Translations by Oibaf

Oibaf has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
6.
Authentication required
2021-07-27
Godkendelse kræves
10.
Authenticate VPN
2021-07-27
Godkend VPN
13.
You need to authenticate to access the Virtual Private Network “%s”.
2021-07-27
Du skal godkendes for at få adgang til det virtuelle private netværk “%s”.
36.
cannot write <%s> blob from line %ld to file (%s)
2021-07-27
kan ikke skrive blobben <%s> fra linje %ld til fil (%s)
37.
cannot write <%s> blob from line %ld to file “%s”
2021-07-27
kan ikke skrive blobben <%s> fra linje %ld til fil “%s”
75.
Verify subject partially (legacy mode, strongly discouraged)
2021-07-27
Bekræft subjektet delvist (forældet tilstand, frarådes på det kraftigste)
78.
Not required
2021-07-27
Ikke kræves
93.
'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype
2021-07-27
“%s::%s” er ikke et gyldigt egenskabsnavn; “%s” er ikke en GObject-undertype
96.
unable to get editor plugin name: %s
2021-07-27
kan ikke hente navnet på udvidelsesmodul til redigering: %s
109.
unhandled property “%s” type %s
2021-07-27
uhåndteret egenskab “%s” typen %s
119.
Could not process the request because the VPN connection settings were invalid.
2021-07-27
Kunne ikke behandle forespørgslen, da indstillingerne for VPN-forbindelsen var ugyldige.
140.
Don’t quit when VPN connection terminates
2021-07-27
Afslut ikke, når VPN-forbindelsen afsluttes
141.
Enable verbose debug logging (may expose passwords)
2021-07-27
Aktivér uddybende fejlsøgningslogning (kan afsløre adgangskoder)
149.
LZO adaptive (legacy)
2021-07-27
LZO adaptiv (forældet)
171.
Direction for Static Key encryption mode (non-TLS). If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN peer. For example, if the peer uses “1”, this connection must use “0”. If you are unsure what value to use, contact your system administrator. config: static <file> [direction]
2021-07-27
Retning for statisk nøglekrypteringstilstand (ikke-TLS). Hvis nøgleretning anvendes, skal den være den modsatte af den nøgleretning, som VPN-peer bruger. Hvis peer f.eks. bruger “1”, skal denne forbindelse bruge “0”. Hvis du ikke er sikker på, hvilken værdi du skal bruge, bør du kontakte din systemadministrator. Konfiguration: static <fil> [retning]
178.
Use custom _renegotiation interval:
2021-07-27
Anvend tilpasset _genforhandlingsinterval:
188.
Use custom name for TUN/TAP virtual device (instead of default “tun” or “tap”). config: dev <name>
2021-07-27
Anvend tilpasset navn for virtuel TUN/TAP-enhed (i stedet for “tun” eller “tap” som standard). Konfiguration: dev <navn>
204.
Allow remote peer to change its IP address and/or port number, such as due to DHCP (this is the default if --remote is not used). --float when specified with --remote allows an OpenVPN session to initially connect to a peer at a known address, however if packets arrive from a new address and pass all authentication tests, the new address will take control of the session. This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address such as a dial-in user or DHCP client. Essentially, --float tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address, not only the address which was specified in the --remote option. config: float
2021-07-27
Tillad at fjernpeer ændrer sin IP-adresse og/eller portnummer f.eks. pga. DHCP (dette er standard, hvis --remote ikke anvendes). Når --float angives med --remote, tillader det, at en OpenVPN-session kan forbinde til en peer på en kendt adresse, men hvis pakker ankommer fra en ny adresse og består alle godkendelsestest, vil den nye adresse overtage sessionen. Dette er nyttigt, når du forbinder til en peer, som har en dynamisk adresse som f.eks. en opkaldsbruger eller en DHCP-klient. Alt i alt får --float OpenVPN til at acceptere godkendte pakker fra alle adresser og ikke kun adressen angivet med tilvalget --remote. Konfiguration: float
208.
Use custom _size of cipher key:
2021-07-27
Anvend tilpasset _størrelse på krypteringsalgoritmenøgle:
223.
Subject or Common Name to verify server certificate information against. config: verify-x509-name subject-or-name [mode] config (legacy mode): tls-remote subject-or-name
2021-07-27
Subjekt eller fælles navn til bekræftelse af serverens certifikatinformation. Konfiguration: verify-x509-name subjekt-eller-navn [tilstand] Konfiguration (forældet tilstand): tls-remote subjekt-eller-navn
225.
Verify server certificate identification. When enabled, connection will only succeed if the server certificate matches some expected properties. Matching can either apply to the whole certificate subject (all the fields), or just the Common Name (CN field). The legacy option tls-remote is deprecated and removed from OpenVPN 2.4 and newer. Do not use it anymore. config: verify-x509-name subject-or-name [mode] config (legacy mode): tls-remote subject-or-name
2021-07-27
Bekræft identifikation af servercertifikat. Når aktiveret vil forbindelse kun kunne lykkes, hvis serverens certifikat har nogle forventede egenskaber. Dette kan enten omfatte hele certifikatsubjektet (alle felter) eller kun fælles navn (CN-feltet). Det forældet tilvalg tls-remote frarådes og er fjernet i OpenVPN 2.4 og nyere. Lad være med at bruge det. Konfiguration: verify-x509-name subjekt-eller-navn [tilstand] Konfiguration (forældet tilstand): tls-remote subjekt-eller-navn
232.
_Remote peer certificate nsCert designation:
2021-07-27
nsCertType-betegnelse for certifikat fra _fjernpeer:
236.
Direction parameter for static key mode. If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN peer. For example, if the peer uses “1”, this connection must use “0”. If you are unsure what value to use, contact your system administrator. config: tls-auth <file> [direction]
2021-07-27
Retningsparameter for statisk nøgle-tilstand. Hvis nøgleretning anvendes, skal den være den modsatte af den nøgleretning, som VPN-peer bruger. Hvis peer f.eks. bruger “1”, skal denne forbindelse bruge “0”. Hvis du ikke er sikker på, hvilken værdi du skal bruge, bør du kontakte din systemadministrator. Konfiguration: tls-auth <fil> [retning]
268.
Misc
2021-07-27
Diverse