Translations by Metin Amiroff

Metin Amiroff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 859 results
28.
Default Display
2010-11-25
Ön Qurğulu Displey
29.
The default display for GDK
2010-11-25
GDK üçün ön qurğulu displey
50.
Name
2010-11-25
Ad
51.
A unique name for the action.
2010-11-25
Gedişat üçün xüsusi ad.
52.
Label
2010-11-25
Etiket
53.
The label used for menu items and buttons that activate this action.
2010-11-25
Bu gedişatı fəallaşdıran düymə və menyu üzvləri üçün işlədilən etiket.
54.
Short label
2010-11-25
Qısa etiket
55.
A shorter label that may be used on toolbar buttons.
2010-11-25
Vasitə çubuğu düymələrində işlədilə biləcək daha qısa etiket.
56.
Tooltip
2010-11-25
Məsləhət
57.
A tooltip for this action.
2010-11-25
Bu gedişat üçün məsləhət.
58.
Stock Icon
2010-11-25
Stok Timsalı
59.
The stock icon displayed in widgets representing this action.
2010-11-25
Bu gedişatı təmsil edən widget-lərdə göstəriləcək stok timsalı.
64.
Visible when horizontal
2010-11-25
Üfüqi ikən görünən
65.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation.
2010-11-25
Vasitə çubuğunun üfüqi istiqamətdə olduğu zaman vasitə çubuğu üzvünün göstərilməsi.
68.
Visible when vertical
2010-11-25
Şaquli ikən görünən
69.
Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation.
2010-11-25
Vasitə çubuğunun şaquli istiqamətdə olduğu zaman vasitə çubuğu üzvünün göstərilməsi.
70.
Is important
2010-11-25
Vacibdir
71.
Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode.
2010-11-25
Gedişatın vacim sayılması. TRUE isə, bu gedişatın toolitem vəkilləri mətni GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ modunda göstərəcəkdir.
72.
Hide if empty
2010-11-25
Boş isə gizlə
73.
When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden.
2010-11-25
TRUE olanda, bu gedişat üçün boş menyu vəkilləri gizli olacaqdır.
74.
Sensitive
2010-11-25
Həssas
75.
Whether the action is enabled.
2010-11-25
Gedişatın fəal olması.
76.
Visible
2010-11-25
Görünən
77.
Whether the action is visible.
2010-11-25
Gedişatın görünməsi
78.
Action Group
2010-11-25
Gedişat Qrupu
79.
The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal use).
2010-11-25
Bu GtkAction-ın əlaqələndirildiyi GtkActionGroup, ya da daxili istifadə üçün NULL.
82.
A name for the action group.
2010-11-25
Gedişat qrupunun adı.
83.
Whether the action group is enabled.
2010-11-25
Gedişat qrupunun fəal olması.
84.
Whether the action group is visible.
2010-11-25
Gedişat qrupunun görünən olması.
91.
Horizontal alignment
2010-11-25
Üfüqi səviyyələmə
92.
Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is right aligned
2010-11-25
Mövcud sahədə törəmənin üfüqi yeri. 0.0 sola, 1.0 sağa tərəfləndirmədir
93.
Vertical alignment
2010-11-25
Şaquli səviyyələmə
94.
Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is bottom aligned
2010-11-25
Mövcud sahədə törəmənin şaquli. 0.0 üstə, 1.0 aşağı tərəfləndirmədir
95.
Horizontal scale
2010-11-25
Üfüqi miqyas
96.
If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all
2010-11-25
Mövcud üfüqi sahə törəmədən daha böyükdürsə, törəmə üçün işlədiləcək miqdar. 0.0 heç biri, 1.0 hamısı deməkdir
97.
Vertical scale
2010-11-25
Şaquli miqyas
98.
If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all
2010-11-25
Mövcud şaquli sahə törəmədən daha böyükdürsə, törəmə üçün işlədiləcək miqdar. 0.0 heç biri, 1.0 hamısı deməkdir
99.
Top Padding
2010-11-25
Üst Kənarlama
100.
The padding to insert at the top of the widget.
2010-11-25
Widget-in üst tərəfinə əlavə ediləcək kənar
101.
Bottom Padding
2010-11-25
Alt Kənarlama
102.
The padding to insert at the bottom of the widget.
2010-11-25
Widget-in alt tərəfinə əlavə ediləcək kənar
103.
Left Padding
2010-11-25
Sol Kənarlama
104.
The padding to insert at the left of the widget.
2010-11-25
Widget-in sol tərəfinə əlavə ediləcək kənar
105.
Right Padding
2010-11-25
Sağ Kənarlama
106.
The padding to insert at the right of the widget.
2010-11-25
Widget-in sağ tərəfinə əlavə ediləcək kənar
107.
Arrow direction
2010-11-25
Oxun istiqaməti
108.
The direction the arrow should point
2010-11-25
Oxun göstərəcəyi istiqamət
109.
Arrow shadow
2010-11-25
Oxun kölgəsi
110.
Appearance of the shadow surrounding the arrow
2010-11-25
Oxun ətrafındakı kölgə görünüşü
113.
Has Opacity Control
2010-11-25
Matlıq İdarəsi Var