Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 618 results
~
_About Calculator
2019-09-10
O _aplikaci Kalkulačka
~
_Preferences
2019-09-10
_Předvolby
~
Start in given mode
2017-02-17
Spustit v zadaném režimu
~
Open help
2017-02-17
Otevřít nápovědu
~
_Keyboard Shortcuts
2017-02-17
_Klávesové zkratky
~
Menu
2016-09-02
Nabídka
1.
GNOME Calculator
2014-11-28
Kalkulačka GNOME
2.
Perform arithmetic, scientific or financial calculations
2020-02-06
Provádějte aritmetické, vědecké i finanční výpočty
2013-04-11
Provádí aritmetické, vědecké i finanční výpočty
3.
GNOME Calculator is an application that solves mathematical equations. Though it at first appears to be a simple calculator with only basic arithmetic operations, you can switch into Advanced, Financial, or Programming mode to find a surprising set of capabilities.
2014-11-28
Kalkulačka GNOME je aplikace pro řešení matematických výpočtů. Ačkoliv na první pohled vypadá jen jako jednoduchá kalkulačka se základními operacemi, dá se přepnout do pokročilého, finančního nebo programátorského režimu, ve kterých najdete překvapující množství dalších funkcí.
4.
The Advanced calculator supports many operations, including: logarithms, factorials, trigonometric and hyperbolic functions, modulus division, complex numbers, random number generation, prime factorization and unit conversions.
2014-11-28
Pokročilá kalkulačka podporuje řadu operací, včetně: logaritmů, faktoriálů, trigonometrických a hyperbolických funkcí, dělení se zbytkem, komplexních čísel, generátoru náhodných čísel, rozkladu na prvočinitele a převodu jednotek.
5.
Financial mode supports several computations, including periodic interest rate, present and future value, double declining and straight line depreciation, and many others.
2014-11-28
Finanční režim umí několik komplexních výpočtů, včetně úrokové sazby za období, současné a budoucí hodnoty, dvojitě degresivního a lineárního odpisu a mnoho dalšího.
6.
Programming mode supports conversion between common bases (binary, octal, decimal, and hexadecimal), boolean algebra, one’s and two’s complementation, character to character code conversion, and more.
2014-11-28
Programátorský režim podporuje převod mezi číselnými soustavami (dvojková, osmičková, desítková a šetnáctková), boolovskou algebru, jedničkový a dvojkový doplněk, převod znaku na jeho kód a další věci.
7.
GNOME Calculator in Basic Mode
2018-02-13
Kalkulačka GNOME v základním režimu
8.
GNOME Calculator in Advanced Mode
2018-02-13
Kalkulačka GNOME v pokročilém režimu
9.
GNOME Calculator in Financial Mode
2018-02-13
Kalkulačka GNOME ve finančním režimu.
10.
GNOME Calculator in Programming Mode
2018-02-13
Kalkulačka GNOME v programátorském režimu.
11.
Calculator
2013-04-11
Kalkulačka
12.
calculation;arithmetic;scientific;financial;
2013-04-11
kalkulace;výpočty;vědecká;finanční;
14.
Accuracy value
2013-04-11
Hodnota přesnosti
15.
The number of digits displayed after the numeric point
2013-04-11
Počet číslic zobrazených za desetinnou čárkou
16.
Word size
2013-04-11
Velikost slova
17.
The size of the words used in bitwise operations
2013-04-11
Velikost slov použitých při bitových operacích
18.
Numeric Base
2013-04-11
Číselná soustava
19.
The numeric base
2013-04-11
Číselná soustava
20.
Show Thousands Separators
2013-04-11
Zobrazovat oddělovač tisíců
21.
Indicates whether thousands separators are shown in large numbers.
2013-04-11
Udává, zda se u velkých čísel mají zobrazovat oddělovače tisíců.
22.
Show Trailing Zeroes
2013-04-11
Zobrazovat koncové nuly
23.
Indicates whether any trailing zeroes after the numeric point should be shown in the display value.
2013-04-11
Udává, zda se u zobrazené hodnoty mají vypisovat koncové nuly za desetinnou čárkou.
24.
Number format
2013-04-11
Formát čísla
25.
The format to display numbers in
2013-04-11
Formát, ve kterém se mají zobrazovat čísla
26.
Angle units
2013-04-11
Úhlové jednotky
27.
The angle units to use
2013-04-11
Úhlové jednotky, které se mají používat
28.
Currency update interval
2019-03-13
Četnost aktualizace měn
29.
How often the currency exchange rates should be updated
2019-03-13
Jak často by se měly aktualizovat měnové kurzy.
30.
Button mode
2013-04-11
Tlačítko režimu
31.
The button mode
2013-04-11
Tlačítko režimu
32.
Source currency
2013-04-11
Zdrojová měna
33.
Currency of the current calculation
2013-04-11
Měna současného rozpočtu
34.
Target currency
2013-04-11
Cílová měna
35.
Currency to convert the current calculation into
2013-04-11
Měna, na kterou se má současný rozpočet převést
36.
Source units
2013-04-11
Zdrojová měna
37.
Units of the current calculation
2013-04-11
Jednotky současného výpočtu
38.
Target units
2013-04-11
Cílová měna
39.
Units to convert the current calculation into
2013-04-11
Jednotky, na které se má současný výpočet převést
40.
Internal precision
2015-07-20
Vnitřní přesnost
41.
The internal precision used with the MPFR library
2015-07-20
Vnitřní přesnost použitá ve spojení s knihovnou MPFR
42.
Window position
2017-02-17
Poloha okna
43.
Window position (x and y) of the last closed window.
2017-02-17
Poloha okna (souřadnice x, y), když bylo naposledy zavřeno.
44.
UAE Dirham
2013-04-11
Dirham SAE