Translations by Michael Terry

Michael Terry has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 226 results
1.
Server for %s
2012-07-04
เซิร์ฟเวอร์สำหรับ %s
2.
Main server
2012-07-04
เซิร์ฟเวอร์หลัก
3.
Custom servers
2012-07-04
เซิร์ฟเวอร์กำหนดเอง
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
ไม่สามารถคำนวนรายการใน sources.list ได้
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
ไม่พบแพคเกจใดเลย บางทีนี่อาจไม่ใช่แผ่น Ubuntu หรือแผ่นอาจเสียหาย?
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
ไม่สามารถเพิ่มซีดีได้
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-04
มีปัญหาในการเพิ่มซีดี การปรับปรุงรุ่นจะถูกยกเลิก กรุณารายงานปัญหานี้ถ้าเป็นซีดีที่ถูกต้องของ Ubuntu ปัญหาคือ : '%s'
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-04
ลบแพกเกจส่วนที่ใช้การไม่ได้
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-07-04
แพคเกจ '%s' อยู่ในสถานะที่ไม่ถูกต้องและต้องทำการติดตั้งใหม่ แต่ไม่สามารถหาข้อมูลมาแก้ไขได้ คุณต้องการที่จะลบแพคเกจนี้ออกก่อนเพื่อดำเนินการต่อหรือไม่?
10.
The server may be overloaded
2012-07-04
เซิร์ฟเวอร์อาจทำงานหนักเกินไป
11.
Broken packages
2012-07-04
แพกเกจมีปัญหา
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
ระบบของคุณมีแพกเกจที่มีปัญหาที่ไม่สามารถซ่อมได้ด้วยโปรแกรมนี้ กรุณาซ่อมโดยใช้โปรแกรม synaptic หรือ apt-get ก่อนดำเนินการต่อไป
16.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-04
ปัญหานี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาชั่วคราว, กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
19.
Could not calculate the upgrade
2012-07-04
ไม่สามารถคำนวนการปรับปรุงได้
20.
Error authenticating some packages
2012-07-04
ผิดพลาดในการยืนยันของจริงในบางแพกเกจ
21.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-04
ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของบางแพกเกจได้ นี่อาจเกี่ยวกับปัญหาด้านเครือข่าย คุณอาจลองอีกครั้งได้ในภายหลัง กรุณาตรวจดูรายการของแพกเกจที่ไม่ผ่านการยืนยัน
22.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-04
แพกเกจ '%s' ถูกกาไว้เพื่อถอดถอนแต่แพกเกจนี้อยู่ในรายชื่อที่ไม่ให้ลบออก
23.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-04
แพกเกจที่จำเป็น '%s' ถูกกำหนดไว้เพื่อลบออก
24.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-04
พยายามติดตั้งรุ่นที่ถูกขึ้นบัญชีดำ '%s'
25.
Can't install '%s'
2012-07-04
ไม่สามารถติดตั้ง '%s' ได้
27.
Can't guess meta-package
2012-07-04
ไม่สามารถเดาเมตาแพกเกจได้
29.
Reading cache
2012-07-04
กำลังอ่านแคช
30.
Unable to get exclusive lock
2012-07-04
ไม่สามารถเอาล็อคแต่ผู้เดียวได้
31.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-04
ปกติแล้วหมายความว่ามีโปรแกรมจัดการแพ็กเกจอื่นๆ(เช่น apt-get หรือ aptitude) กำลังทำงานอยู่ กรุณาออกจากโปรแกรมนั้นก่อน
32.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-04
ไม่สนับสนุนการปรับรุ่นผ่านการติดต่อระยะไกล
33.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-07-04
คุณกำลังเรียกใช้การปรับรุ่นผ่านการเชื่อมต่อระยะไกลด้วย SSH ส่วนติดต่อไม่สนับสนุนการกระทำนี้ โปรดลองโหมดข้อความด้วย 'do-release-upgrade' การปรับปรุ่นจะยกเลิกเดี๋ยวนี้ โปรดลองโดยไม่ใช้ SSH
34.
Continue running under SSH?
2012-07-04
ใช้งานภายใต้ SSH ต่อไปหรือไม่?
35.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-07-04
วาระนี้ดูเหมือนจะทำงานภายใต้ SSH ซึ่งไม่แนะนำที่จะทำการอัพเกรดผ่าน SSH เพราะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันยากที่จะกู้คืน ถ้าคุณต้องการทำต่อ ให้เพิ่มที่ดีมอน ssh ด้วยพอร์ต '%s' คุณต้องการที่จะต่อหรือไม่
36.
Starting additional sshd
2012-07-04
กำลังเพิ่ม sshd อีก
37.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2012-07-04
เพื่อให้การกู้ระบบคืนสู่สภาพเดิมง่ายขึ้นในกรณีที่มีปัญหา โปรแกรมจะเริ่ม sshd อีกอันหนึ่งที่พอร์ต '%s' ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกับโปรแกรม ssh ที่ใช้อยู่คุณยังสามารถติดต่อผ่านอีกอันหนึ่งได้
38.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2012-07-04
ถ้าคุณใช้งานไฟร์วอลล์ คุณควรจะเปิดพอร์ตนี้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยถ้าทำการเปิดพอร์ตทำโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดพอร์ตด้วย '%s'
39.
Can not upgrade
2012-07-04
ไม่สามารถปรับปรุงรุ่น
40.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-04
เครื่องมือนี้ไม่รองรับการปรับปรุงรุ่นจาก '%s' ไปเป็น '%s'
44.
Include latest updates from the Internet?
2012-07-04
รวมการปรับปรุงล่าสุดจากอินเตอร์เน็ตด้วยหรือไม่?
45.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2012-07-04
โปรแกรมปรับปรุงระบบสามารถใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ รุ่นล่าสุดและทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติขณะทำการปรับปรุง ถ้าคุณมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นี่เป็นแนวทางที่แนะนำให้ใช้ การปรับปรุงจะใช้เวลานานขึ้น แต่เมื่อเสร็จแล้วระบบของคุณจะเป็นรุ่นล่าสุดทั้งหมด คุณสามารถที่จะเลือกไม่ทำเช่นนี้ แต่คุณควรจะทำการติดตั้งรุ่นล่าสุดโดยเร็วหลังจากเสร็จการปรับปรุงแล้ว ถ้าคุณเลือก 'ไม่' ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกใช้เลย
47.
disabled on upgrade to %s
2012-07-04
หยุดใช้งานเมื่อปรับปรุงเป็น %s
50.
No valid mirror found
2012-07-04
ไม่เจอเซิรฟ์เวอร์เสริม(mirror)
52.
Generate default sources?
2012-07-04
สร้าง default sources?
53.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2012-07-04
หลังจากตรวจแฟ้ม 'sources.list' ของคุณแล้วไม่พบรายการ '%s' ที่ต้องการใช้ ควรเพิ่มรายการ '%s' หรือไม่? ถ้าคุณเลือก 'ไม่' กระบวนการปรับรุ่นจะถูกยกเลิก
54.
Repository information invalid
2012-07-04
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเก็บข้อมูลใช้ไม่ได้
57.
Third party sources disabled
2012-07-04
แหล่งอื่นๆใช้ไม่ได้
58.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2012-07-04
บางรายการใน souces.list ของคุณถูกปิดไว้ คุณสามารถเปลี่ยนให้ใช้ได้หลังการปรับปรุงด้วยเครื่องมือ 'software-properties' หรือด้วยโปรแกรมจัดการแพ็กเกจ
59.
Package in inconsistent state
Packages in inconsistent state
2012-07-04
แพคเกจเกิดความขัดแย้ง
60.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Please reinstall the package manually or remove it from the system.
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archive can be found for them. Please reinstall the packages manually or remove them from the system.
2012-07-04
แพคเกจ '%s' อยู่ในสถานะที่ไม่แน่นอนและต้องทำการติดตั้งใหม่ แต่ไม่สามารถหาข้อมูลเก่าได้ กรุณาติดตั้งใหม่อีกครั้งหรือลบออกจากระบบ
61.
Error during update
2012-07-04
เกิดข้อผิดพลาดขณะปรับปรุง
62.
A problem occurred during the update. This is usually some sort of network problem, please check your network connection and retry.
2012-07-04
มีปัญหาเกิดขึ้นขณะทำการปรับปรุง โดยปกติจะเป็นปัญหาในระบบเครือข่าย กรุณาตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายแล้วลองใหม่อีกครั้ง
66.
Not enough free disk space
2012-07-04
ไม่มีพื้นที่ว่างในดิสก์เพียงพอ
72.
Calculating the changes
2012-07-04
กำลังคำนวนปริมาณการเปลี่ยนแปลง
73.
Do you want to start the upgrade?
2012-07-04
คุณต้องการที่จะเริ่มการปรับปรุงหรือไม่?
75.
Upgrade canceled
2012-07-04
การปรับรุ่นถูกยกเลิก