Translations by David Rebolo Magariños

David Rebolo Magariños has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 100 results
3.
Advanced Network Configuration
2019-03-27
Configuración avanzada da rede
226.
Bonded _connections
2019-03-27
Conexións_garantidas
229.
Monitoring _frequency
2019-03-27
Monitorizando_as frecuencias
232.
_Link Monitoring
2019-03-27
Monitorizando a ligazón_
233.
ARP _targets
2019-03-27
Obxectivos_ARP
235.
Link _up delay
2019-03-27
Atraso de _ para conectar
236.
Link _down delay
2019-03-27
Atraso de_ para desconectar
237.
_Primary
2019-03-27
_Primario
239.
_MTU
2019-03-27
_MTU
241.
Path _cost
2019-03-27
Ocasiona_ ruta(s)
243.
_Hairpin mode
2019-03-27
_Modo pinza
244.
Bridged _connections
2019-03-27
_conexións conciliadas
245.
_Forward delay
2019-03-27
_reenvío atrasado
246.
_Hello time
2019-03-27
_tempo entre unidades enviadas
255.
_Max age
2019-03-27
_Tempo máximo
257.
_Aging time
2019-03-27
_Tempo do enderezo
259.
Group _forward mask
2019-03-27
Máscara reenviada ó grupo_
304.
Traffic Class
2019-03-27
Clase de tráfico
305.
Strict Bandwidth
2019-03-27
Banda ancha estrita
306.
Priority Bandwidth
2019-03-27
Prioridade da banda ancha
307.
Group Bandwidth
2019-03-27
grupo de banda ancha
308.
Group ID
2019-03-27
Grupo ID
314.
_Username
2019-03-27
_Nome de usuario
317.
_Service
2019-03-27
_Servizo
320.
_Password
2019-03-27
_Contrasinal
321.
PPP _interface
2019-03-27
_interface PPP
322.
P_arent interface
2019-03-27
Interface p_ai
325.
C_laim interface
2019-03-27
Interface r_eclamación
326.
If selected, the connection will take exclusive control of the interface and it won’t be possible to activate another connection on it. Note that the option can only be used for Ethernet interfaces. nm-applet is able to activate the connection only if this option is selected.
2019-03-27
Se a selecciona, a conexión tomará control exclusivo da interface e será imposible activar outra conexión nela. Teña en conta que esta opción pode só ser usada por interfaces Ethernet. nm-applet pode activar a conexión só se se selecciona esta opción.
340.
_Port
2019-03-27
_Porto
341.
_Device
2019-03-27
_Dispositivo
342.
C_loned MAC address
2019-03-27
Enderezo MAC clonado
343.
Wake on LAN
2019-03-27
Wake on LAN
352.
_Wake on LAN password
2019-03-27
_Contrasinal de Wake on LAN
354.
Lin_k negotiation
2019-03-27
Negociación da ligazó_n
356.
_Speed
2019-03-27
_Velocidade
358.
Duple_x
2019-03-27
x_Duple
363.
Automatically connect to _VPN
2019-03-27
Automaticamente conectado a _VPN
364.
Firewall _zone
2019-03-27
_zona devasa
365.
_Metered connection
2019-03-27
_conexión medida
366.
NetworkManager indicates to applications whether the connection is metered and therefore data usage should be restricted. Select which value (“Yes” or “No”) to indicate to applications, or “Automatic” to use a default value based on the connection type and other heuristics.
2019-03-27
NetworkManager indica ós aplicativos se a conexión está medida e polo tanto o uso dos datos debería ser restrinxida. Seleccione que valor ("Si" ou "Non") para indicar ós aplciativos, ou "Automático" para usar un valor por defecto baseado no tipo de conexión e noutras por ensaio e erro.
367.
Connect _automatically with priority
2019-03-27
Conectar_automaticamente con prioridade
376.
_Transport mode
2019-03-27
_Modo transporte
386.
Device name
2019-03-27
Nome do dispositivo
387.
Parent device
2019-03-27
Dispositivo pai
389.
Local IP
2019-03-27
IP Local
390.
Remote IP
2019-03-27
IP Remoto
391.
Input key
2019-03-27
Clave de entrada
392.
Output key
2019-03-27
Clave de saída
397.
_Method
2019-03-27
_Método