Translations by Sanlig Badral

Sanlig Badral has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 157 results
~
Nautilus
2005-11-09
Наутилус
~
GEOMETRY
2005-11-09
Хэлбэр хэмжээ
~
Only create windows for explicitly specified URIs.
2005-11-09
Зөвхөн тусгай зааж өгсөн URI-уудад цонх зохиох.
~
Create the initial window with the given geometry.
2005-11-09
Гараас өгсөн хэлбэр хэмжээний анхны цонх нээх.
8.
List View
2005-11-09
Жагсаалт хэлбэрээр харах
28.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх
30.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл
32.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?
44.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ
46.
Default sort order
2005-11-09
Стандарт эрэмбэ дараалал
48.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар
50.
Default folder viewer
2005-11-09
Стандарт хавтас харагч
52.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Далд файлуудыг харуулах эсэх
64.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт
78.
Width of the side pane
2005-11-09
Хажуугийн самбарын өргөн
79.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн
80.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах
81.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана.
82.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах
83.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана.
139.
Camera Brand
2005-11-09
Камерийн марк
140.
Camera Model
2005-11-09
Камерын загвар
141.
Exposure Time
2005-11-09
Үзэгдэх хугацаа
142.
Exposure Program
2005-11-09
Гэрэлтүүлэгч програм
143.
Aperture Value
2005-11-09
Завсрын утга
144.
ISO Speed Rating
2005-11-09
ISO хурд таамаглал
145.
Flash Fired
2005-11-09
Цахилгаан
146.
Metering Mode
2005-11-09
Хэмжээсийн горим
147.
Focal Length
2005-11-09
Шарах урт
148.
Software
2005-11-09
Програм хангамж
150.
Description
2005-11-09
Тодорхойлолт
158.
Failed to load image information
2005-11-09
Зургийн мэдээллийг ачаалж болсонгүй
159.
Image
2005-11-09
Зураг
169.
There was an error displaying help: %s
2005-11-09
Тусламж тайлбарыг үзүүлэх явцад алдаа гарлаа: %s
171.
Perform a quick set of self-check tests.
2005-11-09
Өөрийгөө оношлох багц хурдан тест явуулах.
174.
Quit Nautilus.
2005-11-09
Наутилусаас гарах...
182.
_Run
2005-11-09
_Ажиллуулах
210.
The selection rectangle
2005-11-09
Сонголтын тэгш өнцөгт
211.
Icon View
2005-11-09
Эмблемээр харах
214.
Name
2005-11-09
Нэр
215.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Файлын нэр ба эмблем.
216.
Size
2005-11-09
Хэмжээ
217.
The size of the file.
2005-11-09
Файлын хэмжээ.
218.
Type
2005-11-09
Төрөл
219.
The type of the file.
2005-11-09
Файлын төрөл.
221.
The date the file was modified.
2005-11-09
Файлын хамгийн сүүлд өөрчилөгдсөн огноо.
225.
The date the file was accessed.
2005-11-09
Файл руу хандсан огноо.
226.
Owner
2005-11-09
Эзэмшигч
227.
The owner of the file.
2005-11-09
Файлын эзэмшигч.
228.
Group
2005-11-09
Бүлэг