Translations by 375gnu

375gnu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
1.
You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus.
2018-10-02
Можна атрымаць кантэкстную дапамогу для бальшыні функцый GIMP'а, націснуўшы клявішу F1 у любы момант. Гэта спрацоўвае нават у мэню.
2.
GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of slides or filters, such that looking through them you see a composite of their contents.
2018-10-02
GIMP выкарыстоўвае пласты для ўпарадкаваньня відарысаў. Уяві сабе стос карцінак, нарысаваных на празрыстай плёнцы, такіх, што гледзячы празь іх, бачыш зьмесьціва ўсіх плёнак.
3.
You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of a layer in the Layers dialog.
2018-10-02
Шмат дзеяньняў з пластамі можна зрабіць, пстрыкнуўшы правай кнопкай мышы па назьве пласта ў дыялёґу «Пласты».
2008-10-08
Шмат дзеяньняў з пластамі можна зрабіць, пстрыкнуўшы правай кнопкай мышы па назве пласта ў дыялёгу «Пласты».
5.
Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-in to work on the whole image.
2018-10-02
Бальшыня дадаткаў працуюць зь бягучым пластом бягучага відарыса. У асобных выпадках патрэбна аб'яднаць усе пласты (Відарыс→Аб'яднаць пласты), каб дадатак апрацоўваў увесь відарыс.
6.
If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using Layer→Transparency→Add Alpha Channel.
2018-10-02
Калі назва пласта пазначана <b>тоўстым</b>, гэты пласт ня мае альфаканала. Можна дадаць альфаканал, выкарыстоўваючы Пласт→Празрыстасьць→Дадаць альфаканал.
7.
Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha Channel) or flatten it (Image→Flatten Image).
2018-10-02
Ня ўсе эфэкты можна ўжыць да ўсіх тыпаў відарысаў. Гэта адлюстроўваецца шэрым колерам радка мэню. Магчыма, патрэбна зьмяніць рэжым відарыса на RGB (Відарыс→Рэжым→RGB), дадаць альфаканал (Пласт→Празрыстасьць→Дадаць альфаканал) ці аб'яднаць усе пласты (Відарыс→Аб'яднаць усе пласты).
8.
You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use the <tt>Super</tt> key (or "Windows logo") instead.
2018-10-02
Можна папраўляць ці перасоўваць вылучэньне, выкарыстоўваючы перацягваньне з націснутай клявішай <tt>Alt</tt>. Калі перасоўваецца вакно, г.зн., што кіраўнік вакон ужо ўжывае клявішу <tt>Alt</tt>. Бальшыню кіраўнікоў вакон можна наставіць так, каб іґнаравалі клявішу <tt>Alt</tt> або выкарыстоўвалі замест яе клявішу <tt>Super</tt> («Windows»).
9.
You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will fill the current selection with that color.
2018-10-02
У GIMP можна перацягнуць і кінуць шмат рэчаў. Напрыклад, перацягнуўшы колер з панэлі прылад або палітры й кінуўшы яго на відарыс, запоўніш бягучае вылучэньне гэтым колерам.
10.
You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse).
2018-10-02
Выкарыстоўвай сярэднюю кнопку мышы, каб перамяшчацца па відарысе (або націсьні <tt>Прабел</tt>, перасоўваючы мыш).
11.
Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool.
2018-10-02
Пстрыкні па лінейцы й пацягні, каб зьмесьціць накіроўную на відарысе. Усе вылучэньні, якія перасоўваюцца, будуць прыцягвацца да накіроўных. Накіроўныя можна прыбраць, выцягнуўшы іх за межы відарыса з дапамогай прылады «Перасоўнік».
2008-10-08
Пстрыкні па лінейцы й пацягні, каб разьмесьціць накіроўную на відарысе. Усе вылучэньні, якія перасоўваюцца, будуць прыцягвацца да накіроўных. Накіроўныя можна прыбраць, выцягнуўшы іх за межы відарыса з дапамогай інструмэнта «Перасоўнік».
12.
You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer.
2018-10-02
Можна перацягнуць пласт з дыялёґу «Пласты» й кінуць яго на панэль прылад. Такім чынам будзе створаны новы відарыс, які ўтрымлівае толькі гэты пласт.
2008-10-08
Можна перацягнуць пласт з дыялёгу «Пласты» й кінуць яго на панэль інструмэнтаў. Такім чынам будзе створана новы відарыс, якая ўтрымлівае толькі гэты пласт.
13.
A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same.
2018-10-02
Плаваючае вылучэньне мусіць быць прымацаванае да давага пласта або апошняга актыўнага пласта перад выконваньнем іншых дзеяньняў зь відарысам. Для гэтага пстрыкні па кнопцы «Стварыць пласт» або «Замацаваць пласт» у дыялёґу «Пласты», або выкарыстоўвай мэню, каб зрабіць тое ж самае.
2008-10-08
Плаваючае вылучэньне мусіць быць прымацаваны да давага пласта або апошняга актыўнага пласта перад выкананьнем іншых дзеяньняў зь відарысам. Для гэтага пстрыкні па кнопцы «Новы пласт» або «Замацаваць пласт» у дыялёгу «Пласты», або выкарыстоўвай мэню, каб зрабіць тое ж самае.
14.
GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will be saved compressed. Of course loading compressed images works too.
2018-10-02
GIMP умее зьлёту сьціскаць файлы з дапамогай gzip. Проста дадай <tt>.gz</tt> (або <tt>.bz2</tt>, калі маеш у сыстэме bzip2) да імя файла, і твой відарыс будзе захаваны сьціснутым. Безумоўна, загрузка сьціснутых відарысаў таксама працуе.
15.
Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</tt> before making a selection subtracts from the current one.
2018-10-02
Націснуўшы й утрымліваючы клявішу <tt>Shift</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна дадаць вылучэньне да бягучага, замест ягонай замены. Ужыўшы <tt>Ctrl</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна адняць ад бягучага вылучэньня.
2008-10-08
Націснуўшы і ўтрымліваючы клявішу <tt>Shift</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна дадаць вылучэньне да бягучага, замест ягонай замены. Ужыўшы <tt>Ctrl</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна прыбраць зь бягучага вылучэньня.
16.
You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn using the Path tool or with Filters→Render→Gfig.
2018-10-02
Можна рысаваць простыя квадраты ці акружыны, ужываючы Праца→Абвесьці па контуры. Будзе абведзены контур бягучага вылучэньня. Больш складаныя абрысы можна рысаваць, ужываючы прыладу «Шлях» або з дапамогай Фільтры→Пабудова→Gfig.
17.
If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even the Eraser or the Smudge tool.
2018-10-02
Калі абводзіш шлях (Праца→Абвесьці шлях), выкарыстоўваецца бягучая прылада рысаваньня зь ейнымі бягучымі настройкамі. Можна ўжываць «Пэндзаль» у рэжыме ґрадыента або нават «Сьцірку» ці «Пэцкаль».
18.
You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to selections.
2018-10-02
Можна ствараць і правіць складаныя вылучэньні, ужываючы прыладу «Шляхі». Дыялёґ «Шляхі» дазваляе працаваць з рознымі шляхамі й ператравараць іх у вылучэньні.
2008-10-08
Можна ствараць і зьмяняць складаныя вылучэньні, ужываючы інструмэнт «Шляхі». Дыялёг «Шляхі» дазваляе працаваць з рознымі шляхамі й ператравараць іх у вылучэньні.
19.
You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your selection by painting in the image and click on the button again to convert it back to a normal selection.
2018-10-02
Выкарыстоўвай прылады рысаваньня, каб зьмяніць вылучэньне. Пстрыкні па кнопцы «Хуткая маска» ў левым ніжнім куце вакна відарыса. Зьмяні сваё вылучэньне, рысуючы па выдарысе, і пстрыкні па кнопцы зноў, каб вернуцца назад да нармальнага вылучэньня.
2008-10-08
Выкарыстоўвай інструмэнты рысаваньня, каб зьмяніць вылучэньне. Пстрыкні па кнопцы «Хуткая маска» ў левым ніжнім куце вакна відарыса. Рысуючы па выдарысе зьмяні свай вылучэньне й пстрыкні па кнопцы зноў, каб вернуцца назад да нармальнага вылучэньня.
20.
You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a selection.
2018-10-02
Можна захаваць вылучэньне як канал (Вылучэньне→Захаваць як канал), а потым зьмяняць гэты канал любымі прыладамі рысаваньня. Ужываючы кнопкі ў дыялёґу «Каналы» можна зьмяніць бачнасьць гэтага новага канала ці ператварыць яго ў вылучэньне.
21.
After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning shortcuts.
2018-10-02
Пасьля задзейнічаньня «Дынамічных скаротаў клявіятуры» у дыялёґу «Настаўленьні» можна перавызначыць скароты. Для гэтага адкрый мэню, выберы патрэбны элемэнт і націсьні пажаданую камбінацыю клявішаў. Калі задзейнічана «Захоўваць скароты клявіятуры», яна будзе захаваная падчас выхаду з GIMP. Потым лепей выключыць «Дынамічныя скароты клявіятуры», каб выпадкова не перавызначыць скароты.
22.
If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs.
2018-10-02
Калі на экране замала месца для ўсіх вакон, можна націснуць <tt>Tab</tt> у вакне відарыса, каб схаваць або паказаць панэль прылад і іншыя дыялёґі.
23.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
2018-10-02
Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> па значцы вока ў дыялёґу «Пласты», каб схаваць усе пласты, апроч гэтага. Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> ізноў, каб паказаць усе пласты.
2008-10-08
Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> па значцы вока ў дыялёгу «Пласты», каб схаваць усе пласты, апроч гэтага. Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> ізноў, каб паказаць усе пласты.
24.
<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly.
2018-10-02
Пстрычка па папярэднім праглядзе маскі пласта у дыялёґу «Пласты» з заціснутай <tt>Ctrl</tt> пераключае эфэкт маскі пласта. Пстрычка з заціснутым <tt>Alt</tt> пераключае прагляданьне самой маскі.
25.
You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an image (if your window manager doesn't trap those keys...).
2018-10-02
Можна карыстацца <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt>, каб прайсьці па ўсіх пластах відарыса (калі твой кіраўнік вакон не перахоплівае гэтых клявішаў…)
26.
<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground color.
2018-10-02
Пры націснутай <tt>Ctrl</tt> «Вядро» залівае колерам асноведзі, замест колера рысаваньня. Гэтак жа, пры націснутай <tt>Ctrl</tt> «Піпетка» выбірае колер асноведзі, замест колера рысаваньня.
27.
<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 degree angles.
2018-10-02
Пры паварочваньні з заціснутай <tt>Ctrl</tt> кут павароту будзе кратны 15 градусам.
2008-10-08
Пры паварочваньні з заціснутай <tt>Ctrl</tt> кут паварота будзе кратны 15 градусам.
28.
If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Colors→Curves).
2018-10-02
Калі адсканаваныя фатаздымкі выглядаюць недастаткова каляровымі, іхны танальны дыяпазон можна лёгка палепшыць, націснуўшы кнопку «Аўта» прылады «Ўзроўні» (Колеры→Узроўні). Адценьні колераў можна выправіць з дапамогай інструмэнта «Крывыя» (Колеры→Крывыя).