Translations by Andiswa Mvanyashe

Andiswa Mvanyashe has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 167 results
2.
Browse and rotate images
2011-10-31
Funda nje kwaye ujikajike umifanekiso
8.
_Open…
2011-10-31
_Vula…
11.
Save _As…
2011-10-31
Gcina n_jenge…
12.
_Print…
2011-10-31
_Shicilela…
22.
_Help
2011-10-31
Un_cedo
24.
Image Properties
2011-10-31
Iinkcazelo ngeempawu zomfuziselo
25.
Previous
2011-10-31
Ngaphambili
26.
Next
2011-10-31
Elandelayo
27.
Name:
2011-10-31
Igama:
28.
Width:
2011-10-31
Ububanzi:
29.
Height:
2011-10-31
Ukuphakama:
30.
Type:
2011-10-31
Chwetheza:
31.
Bytes:
2011-10-31
Iibyte:
33.
General
2011-10-31
Ngokubanzi
34.
Aperture Value:
2011-10-31
Ixabiso lekroba:
35.
Exposure Time:
2011-10-31
Ixesha lokutyhilwa:
36.
Focal Length:
2011-10-31
Ubude besazulu:
37.
Flash:
2011-10-31
Danyaza:
38.
ISO Speed Rating:
2011-10-31
Uthelekelelo lwesantya se-ISO:
39.
Metering Mode:
2011-10-31
Uhlelo lwe-metering:
40.
Camera Model:
2011-10-31
Uhlobo lwe-khamera:
41.
Date/Time:
2011-10-31
Umhla/Ixesha:
42.
Description:
2011-10-31
Inkcazelo:
43.
Location:
2011-10-31
Indawo yokuthile:
44.
Keywords:
2011-10-31
Amagama asentloko:
45.
Author:
2011-10-31
Umqulunqi:
46.
Copyright:
2011-10-31
Amalungelo omqulunqi:
47.
Details
2011-10-31
Iinkcukacha
48.
Metadata
2011-10-31
I-metadata
50.
_Cancel
2011-10-31
_Hlaba
52.
<b>%f:</b> original filename
2011-10-31
<b>%f:</b> uqobo lwegama lefayili
53.
<b>%n:</b> counter
2011-10-31
<b>%n:</b> ikhawunta
56.
Choose a folder
2011-10-31
Khetha isiqulathi seefayili
57.
File Path Specifications
2011-10-31
Ukubalula indlela yefayili
60.
Options
2011-10-31
Okukhethwayo
61.
Rename from:
2011-10-31
Nika igama kwakhona ukusuka:
63.
File Name Preview
2011-10-31
Ukujonga igama lefayili phambi koshicilelo
64.
Preferences
2011-10-31
Uluhlu lwezinto ezikhethwayo
65.
Image Enhancements
2011-10-31
Ukwenyuswelwa komfanekiso
68.
_Automatic orientation
2011-10-31
In_dlela yokubonisa ezenzekelayo
69.
Background
2011-10-31
Okungasemva
70.
As custom color:
2011-10-31
Njengombala womthengi:
71.
Background Color
2011-10-31
Umbala ongasemva
72.
Transparent Parts
2011-10-31
Iindawo ezicace gca
74.
As custom c_olor:
2011-10-31
Njengom_bala womthengi:
75.
Color for Transparent Areas
2011-10-31
Umbala weendawo ocace gca
77.
Image View
2011-10-31
Umboniso womfanekiso
78.
Image Zoom
2011-10-31
Ukwandisa umfanekiso
79.
E_xpand images to fit screen
2011-10-31
Yan_disa umfanekiso ukuze wanele isikrini
80.
Sequence
2011-10-31
Ukulandelana