Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with eCryptfs trunk series template ecryptfs-utils.

14 of 4 results
1.
Record your encryption passphrase
Name
Ghi lại chuỗi bảo mật của bạn
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2013-10-16
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:1
2.
To encrypt your home directory or "Private" folder, a strong passphrase has been automatically generated. Usually your directory is unlocked with your user password, but if you ever need to manually recover this directory, you will need this passphrase. Please print or write it down and store it in a safe location. If you click "Run this action now", enter your login password at the "Passphrase" prompt and you can display your randomly generated passphrase. Otherwise, you will need to run "ecryptfs-unwrap-passphrase" from the command line to retrieve and record your generated passphrase.
Description
Để mã hóa thư mục chính hay thư mục "Riêng" của bạn, cần phải tạo một mật mã thật mạnh mẽ. Thường thường thư mục được mở khóa bằng mật khẩu của người dùng, nhưng nếu bạn muốn tự hồi phúc nó, bạn cần dùng mật mã này. Xin hãy in ra hoặc ghi chép lại, và cất giữ vào một nơi an toàn nào đó. Nếu nhấn "Thực hiện hành động này ngay bây giờ", nhập mật khẩu đăng nhập của bạn ở dấu nhắc "Mật mã" và bạn có thể thấy được chuỗi mật mã được khởi tạo ngẫu nhiên. Ngược lại, bạn sẽ phải chạy "ecryptfs-unwrap-passphrase" từ trình dòng lệnh để lấy và lưu mật mã được khởi tạo của mình.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2013-10-16
Located in ../src/desktop/ecryptfs-record-passphrase:8
3.
Access Your Private Data
Truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn
Translated and reviewed by Nguyen Duc Long on 2010-04-05
Located in ../src/desktop/ecryptfs-mount-private.desktop.in.h:1
4.
Setup Your Encrypted Private Directory
Cài đặt thư mục riêng đã được mã hóa của bạn
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2013-10-16
Located in ../src/desktop/ecryptfs-setup-private.desktop.in.h:1
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huynh Trong Nghia, Nguyen Duc Long.