Translations by Kamil Páral

Kamil Páral has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
40.
The live system does not require any space on your hard disk. However, existing Linux swap partitions on the disk will be used if available.
2008-01-16
Live systém nevyžaduje žádné místo na vašem pevném disku. Nicméně pokud na něm existuje odkládací linuxový oddíl, tak bude použit.
43.
Press <phrase class="not-serial">F1</phrase><phrase class="serial">control and F then 1</phrase> for the help index, or ENTER to ${BOOTPROMPT}
2008-01-16
Stiskněte <phrase class="not-serial">F1</phrase><phrase class="serial">control a F potom 1</phrase> pro rejstřík nápovědy, nebo ENTER k ${BOOTPROMPT}
44.
Press F1 for the help index, or Escape to exit help.
2008-01-16
Stiskněte F1 pro rejstřík nápovědy, nebo Escape pro ukončení.
52.
Start the installation in expert mode, for maximum control.
2008-01-16
Spustit instalaci v expertním režimu pro maximální kontrolu.
55.
Minimal command-line system install.
2008-01-16
Minimalistická instalace systému z příkazové řádky.
61.
memtest
2008-01-16
memtest
64.
To use one of these boot methods, type it at the prompt, optionally followed by any boot parameters. For example:
2008-01-16
Pro zavedení systému jedním z těchto způsobů jej vložte na vstup, případně následován zaváděcím parametrem. Například:
84.
For more information about what boot parameters you can use, press:
2008-01-16
Pro více informací o dostupných zaváděcích parametrech stiskněte:
85.
boot parameters for special machines
2008-01-16
zaváděcí parametry pro speciální zařízení
86.
boot parameters for various disk controllers
2008-01-16
zaváděcí parametry pro různé diskové řadiče
87.
boot parameters understood by the install system
2008-01-16
zaváděcí parametry, kterým rozumí instalátor
89.
Many kernel modules are loaded dynamically by the installer, and parameters for those modules cannot be given on the command line. To be prompted for parameters when modules are loaded, boot in expert mode (see <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
2008-01-16
Mnoho jaderných modulů je načteno dynamicky při instalaci a parametry pro tyto moduly nemohou být zadány skrze příkazovou řádku. Pro zadávání parametrů modulů při jejich načítání zaveďte systém v expertním režimu (viz <link linkend="F3"><keycap>F3</keycap></link>).
90.
Many kernel modules are loaded dynamically by the bootstrap system, and parameters for those modules cannot be given on the command line.
2008-01-16
Mnoho jaderných modulů je načteno dynamicky při instalaci zavaděčem systému a parametry pro tyto moduly nemohou být zadány skrze příkazovou řádku.
92.
SPECIAL BOOT PARAMETERS - VARIOUS HARDWARE
2008-01-16
SPECIÁLNÍ ZAVÁDĚCÍ PARAMETRY - RŮZNÝ HARDWARE
102.
Protect I/O port regions
2008-01-16
Chráněné oblasti portů I/O
106.
Use first serial port at 9600 baud
2008-01-16
Použít první sériový port při 9600 baudech
108.
Force use of generic IDE driver
2008-01-16
Vynutit užití obecného IDE ovladače.
129.
<userinput>aic7xxx.aic7xxx=no_reset</userinput> (enabled if non-zero)
2008-01-16
<userinput>aic7xxx.aic7xxx=no_reset</userinput> (zapnut pokud nenulový)
134.
This list is incomplete, see the kernel's kernel-parameters.txt file for more.
2008-01-16
Tento seznam je neúplný, pro více informací zhlédněte soubor kernel-parameters.txt.
147.
Force static network config
2008-01-16
Vynutit statické nastavení sítě
153.
Disable ACPI for PCI maps (handy for some HP servers and Via-based machines)
2008-01-16
Zakázat ACPI pro PCI sběrnice (vhodné pro některé servery HP a zařízení založené na Via)
165.
The Ubuntu team is ready to help you!
2008-01-16
Ubuntu tým je připraven vám pomoci!
168.
We've either already heard about your particular problem and can dispense a quick fix, or we would like to hear about it and work through it with you, and the next user who comes up with the same problem will profit from your experience!
2008-01-16
Už jsme buď slyšeli o vašem problému a můžeme ho rychle opravit, nebo bychom jej rádi nalezli a pracovali s vámi na tom, aby další uživatel, který stane před tímtéž problémem, mohl využít vaše zkušenosti!
173.
After installation, the exact distribution terms for each package are described in the corresponding file /usr/share/doc/<replaceable>packagename</replaceable>/copyright.
2008-01-16
Po nainstalování jsou přesné distribuční podmínky každého balíku k nalezení v souboru /usr/share/doc/<replaceable>jméno_balíku</replaceable>/copyright.
174.
After startup, the exact distribution terms for each package are described in the corresponding file /usr/share/doc/<replaceable>packagename</replaceable>/copyright.
2008-01-16
Po spuštění jsou přesné distribuční podmínky každého balíku k nalezení v souboru /usr/share/doc/<replaceable>jméno_balíku</replaceable>/copyright.
176.
This installation system is based on the Debian installer. See <ulink url="http://www.debian.org/" /> for more details and information on the Debian project.
2008-01-16
Tento instalační systém je založen na Debian instalátoru. Navštivte <ulink url="http://www.debian.org/" /> pro více detailů o projektu Debian.
177.
This system is based on Debian. See <ulink url="http://www.debian.org/" /> for more details and information on the Debian project.
2008-01-16
Tento systém je založen na Debianu. Navštivte <ulink url="http://www.debian.org/" /> pro více detailů o projektu Debian.