Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

1019 of 186 results
10.
Relaunch this application
(no translation yet)
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:10 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:10
11.
Show Details
(no translation yet)
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:11 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:11 ../gtk/apport-gtk.py:204 ../gtk/apport-gtk.py:575 ../kde/apport-kde.py:292 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:292 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:204 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:575
12.
_Examine locally
(no translation yet)
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:12 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:12
13.
Don't send
(no translation yet)
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:13 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:13
14.
Send
(no translation yet)
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:14 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:14 ../gtk/apport-gtk.py:188 ../kde/apport-kde.py:194 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:194 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.py:188
15.
<big><b>Collecting problem information</b></big>
<big><b>Thu thập thông tin về vấn đề</b></big>
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:15 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:15
16.
Information is being collected that may help the developers fix the problem you report.
Thông tin đang được thu thập, nó có thể giúp các nhà phát triển sửa vấn đề bạn báo cáo.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:16 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:16
17.
Uploading problem information
Tải lên thông tin về vấn đề
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:17 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:17 ../kde/apport-kde.py:435 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:435 ../bin/apport-cli.py:267 ../debian/tmp/usr/bin/apport-cli.py:267
18.
<big><b>Uploading problem information</b></big>
<big><b>Tải lên thông tin về vấn đề</b></big>
Translated and reviewed by Phan Trọng Khanh on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:18 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:18
19.
The collected information is being sent to the bug tracking system. This might take a few minutes.
Thông tin thu thập được đang được gửi tới hệ thống kiểm soát lỗi. Công việc này có thể mất vài phút.
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-10-02
Located in ../gtk/apport-gtk.ui.h:19 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-gtk.ui.h:19 ../kde/apport-kde.py:436 ../debian/tmp/usr/share/apport/apport-kde.py:436
1019 of 186 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Kiến Trúc, Nguyễn Anh, Ngô Huy Hoàng, Phan Trọng Khanh, Vu Do Quynh, ngo hong cuong.