Translations by Matej Urbančič

Matej Urbančič has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 249 results
1.
Server for %s
2012-07-03
Strežnik za %s
2.
Main server
2012-07-03
Glavni strežnik
3.
Custom servers
2012-07-03
Strežniki po meri
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-03
Ni mogoče izračunati vnosa v sources.list
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-03
Ni mogoče najti nobenih datotek s programskimi paketi. Morda vstavljen disk ni Ubuntujev ali pa ni namenjen arhitekturi vašega računalnika.
6.
Failed to add the CD
2012-07-03
Nosilca CD ni mogoče dodati
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-03
Med dodajanjem nosilca je prišlo do napake, zato bo posodobitev prekinjena. Če je to veljaven Ubuntu CD, je morda treba napako javiti kot poročilo o hrošču. Sporočilo o napaki: '%s'
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-03
Odstrani pakete v slabem stanju
Odstrani paket v slabem stanju
Odstrani paketa v slabem stanju
Odstrani pakete v slabem stanju
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-07-03
Paketi '%s' so v neskladju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v arhivu. Ali želite odstraniti te pakete in nadaljevati?
Paket '%s' je v neskladnju in bi ga bilo treba ponovno namestiti, vendar pa ga ni mogoče najti v arhivu. Ali želite odstraniti ta paket in nadaljevati?
Paketa '%s' sta v neskladnju in bi ju bilo treba ponovno namestiti, vendar pa ju ni mogoče najti v arhivu. Ali želite odstraniti ta paketa in nadaljevati?
Paketi '%s' so v neskladnju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v arhivu. Ali želite odstraniti te pakete in nadaljevati?
10.
The server may be overloaded
2012-07-03
Strežnik je najverjetneje preobremenjen
11.
Broken packages
2012-07-03
Okvarjeni paketi
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-03
Sistem vsebuje okvarjene pakete, ki jih s tem programom ni mogoče popraviti. Preden je mogoče nadaljevati, je treba namestitev popraviti s programom synaptic ali orodjem apt-get.
16.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-03
Napaka je verjetno le začasna, zato poskusite znova kasneje.
19.
Could not calculate the upgrade
2012-07-03
Ni mogoče preračunati zahtev nadgradnje
20.
Error authenticating some packages
2012-07-03
Napaka overjanja pristnosti nekaterih paketov
21.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-03
Nekaterih paketov ni mogoče overiti. Napaka je lahko prehodne narave in bo kmalu odpravljena. Spodaj je izpisan seznam neoverjenih paketov.
22.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-03
Paket '%s' je označen za odstranitev, vendar je na črnem seznamu paketov.
23.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-03
Paket '%s', ki je pomemben za delovanje sistema, je označen za odstranitev.
24.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-03
Namešča se različica '%s', ki je na črnem seznamu
25.
Can't install '%s'
2012-07-03
Ni mogoče namestiti '%s'
27.
Can't guess meta-package
2012-07-03
Ni mogoče določiti metapaketa
29.
Reading cache
2012-07-03
Branje predpomnilnika
30.
Unable to get exclusive lock
2012-07-03
Ni mogoče dobiti izključnega zaklepa
31.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-03
To običajno pomeni, da je program, ki zahteva dostop do paketov, že zagnan (npr. apt-get ali aptitude). Pred nadaljevanjem je treba tak program končati.
32.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-03
Nadgradnja preko oddaljene povezave ni podprta
33.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-07-03
Sistem poskušate posodobiti preko oddaljene ssh povezave z vmesnikom, ki tega ne omogoča. Poskusite uporabiti konzolni način z ukazom 'do-release-upgrade'. Trenutna nadgradnja se bo zdaj preklicala. Poskusite brez ssh.
34.
Continue running under SSH?
2012-07-03
Ali naj se nadaljuje izvajanje preko varnega SSH protokola?
35.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-07-03
Videti je, da je trenutna seja zagnana preko ssh povezave. Posodobitev preko ssh ni priporočljiva, saj je v primeru napak sistem težje obnoviti. V kolikor boste posodobitev nadaljevali, bo na vratih '%s' zagnan dodaten ozadnji program ssh. Ali želite nadaljevati?
36.
Starting additional sshd
2012-07-03
Zaganjanje dodatnega sshd
37.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2012-07-03
Za lažje odpravljanje morebitnih napak bo zagnan dodaten sshd na vratih '%s'. V kolikor se pojavijo težave v delovanju dejavnega sshd, se bo še najprej mogoče povezati na dodaten ozadnji program.
38.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2012-07-03
V primeru da uporabljate požarni zid, boste morda morali ta vrata začasno odpreti. Ker je to lahko nevarno, to ni storjeno samodejno. Vrata lahko odprete na primer z: '%s'
39.
Can not upgrade
2012-07-03
Ni mogoče nadgraditi
40.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-03
Nadgradnja iz '%s' v '%s' s tem orodjem ni podprta.
42.
Can not write to '%s'
2012-07-03
Pisanje v '%s' ni mogoče
43.
Its not possible to write to the system directory '%s' on your system. The upgrade can not continue. Please make sure that the system directory is writable.
2012-07-03
Ni mogoče pisati v sistemsko mapo '%s' na vašem sistemu. Nadgradnja se ne more nadaljevati. Prepričajte se, da je mogoče pisati v sistemsko mapo.
44.
Include latest updates from the Internet?
2012-07-03
Ali naj bodo vključene zadnje posodobitve z interneta?
45.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2012-07-03
Sistem za nadgradnjo lahko samodejno prejme najnovejše posodobitve in jih namesti med nadgradnjo. Če imate delujočo omrežno povezavo, je to zelo priporočljivo storiti. Nadgradnja bo sicer trajala dlje, vendar pa bo vaš sistem popolnoma posodobljen. Korak je mogoče izpustiti, vendar je v tem primeru priporočljivo, da posodobitve namestite takoj po končani nadgradnji. V primeru izbire možnosti 'ne', dostop do omrežja ni zahtevan.
47.
disabled on upgrade to %s
2012-07-03
onemogočeno ob nadgradnji na %s
50.
No valid mirror found
2012-07-03
Ni mogoče najti veljavnega zrcalnega strežnika
52.
Generate default sources?
2012-07-03
Ali naj bodo ustvarjeni privzeti viri?
53.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2012-07-03
V datoteki 'sources.list' ni mogoče najti veljavnih vnosov za '%s'. Ali naj se dodajo privzeti vnosi za '%s'? Zavrnitev dodajanja vnosov prekliče nadgradnjo.
54.
Repository information invalid
2012-07-03
Neveljavni podatki skladišč
55.
Upgrading the repository information resulted in a invalid file so a bug reporting process is being started.
2012-07-03
Nadgradnja podatkov o skladišču je povzročila neveljavno datoteko, zato se je začelo opravilo poročanja hrošča.
57.
Third party sources disabled
2012-07-03
Viri tretjih oseb so onemogočeni
58.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2012-07-03
Določeni tretjeosebni vnosi v vaši datoteki sources.list so bili onemogočeni. Po nadgradnji jih lahko ponovno omogočite z orodjem 'Programski viri' ali z upravljalnikom paketov.
59.
Package in inconsistent state
Packages in inconsistent state
2012-07-03
Paketi v neskladnem stanju
Paket v neskladnem stanju
Paketa v neskladnem stanju
Paketi v neskladnem stanju
60.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Please reinstall the package manually or remove it from the system.
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archive can be found for them. Please reinstall the packages manually or remove them from the system.
2012-07-03
Paketi "%s" so v neskladnem stanju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ponovno namestite pakete ročno, ali pa jih odstranite iz sistema.
Paket "%s" je v neskladnem stanju in mora biti ponovno nameščen, vendar ga ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ponovno namestite paket ročno, ali pa ga odstranite iz sistema.
Paketa "%s" sta v neskladnem stanju in morata biti ponovno nameščena, vendar ju ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ponovno namestite paketa ročno, ali pa ju odstranite iz sistema.
Paketi "%s" so v neskladnem stanju in bi jih bilo treba ponovno namestiti, vendar pa jih ni mogoče najti v nobenem arhivu. Ponovno namestite pakete ročno, ali pa jih odstranite iz sistema.
61.
Error during update
2012-07-03
Napaka med posodabljanjem
62.
A problem occurred during the update. This is usually some sort of network problem, please check your network connection and retry.
2012-07-03
Med posodabljanjem je prišlo do napake. Običajno so vzrok napake težave z omrežjem. Preverite omrežne nastavitve in poskusite znova.
66.
Not enough free disk space
2012-07-03
Ni dovolj prostora na disku