Translations by Dražen Matešić

Dražen Matešić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
~
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 18.10</big></b>
2018-09-30
<b><big>Posodabljanje na Ubuntu 18.10</big></b>
56.
Upgrading the repository information resulted in a invalid file. To report a bug install apport and then execute 'apport-bug ubuntu-release-upgrader'.
2014-03-07
Nadgradnja podrobnosti o skladišču je povzročila neveljavno datoteko. Za poročanje hrošča namestite apport in nato izvedite 'apport-bug ubuntu-release-upgrader'.
68.
Remove temporary packages of former installations using 'sudo apt clean'.
2017-10-12
Odstranite začasne pakete prejšnjih namestitev z uporabo "sudo apt clean".
69.
You can remove old kernels using 'sudo apt autoremove' and you could also set COMPRESS=xz in /etc/initramfs-tools/initramfs.conf to reduce the size of your initramfs.
2017-10-12
Stara jedra lahko odstranite z 'sudo apt autoremove'. Za zmanjšanje velikosti initramfs lahko tudi nastavite COMPRESS=x v /etc/initramfs-tools/initramfs.conf.
70.
Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2017-10-12
Izpraznite smeti in odstranite začasne pakete prejšnjih namestitev z uporabo 'sudo apt clean'.
71.
Reboot to clean up files in /tmp.
2017-10-12
Znova zaženite, če želite očistiti datoteke v /tmp.
95.
Preparing the system for the upgrade failed. To report a bug install apport and then execute 'apport-bug ubuntu-release-upgrader'.
2014-03-07
Priprava sistema na nadgradnjo je spodletela. Za poročanje hrošča namestite apport in nato izvedite 'apport-bug ubuntu-release-upgrader'.
98.
The system was unable to get the prerequisites for the upgrade. The upgrade will abort now and restore the original system state. To report a bug install apport and then execute 'apport-bug ubuntu-release-upgrader'.
2014-03-07
Sistem ni mogel izvesti vseh predpogojev za nadgradnjo. Nadgradnjo bo sedaj prekinjena in prvotni sistem bo obnovljen. Za poročanje hrošča namestite apport in nato izvedite 'apport-bug ubuntu-release-upgrader'.
106.
Upgrade infeasible
2018-09-30
Nadgradnja ni izvedljiva
107.
The upgrade could not be completed, there were errors during the upgrade process.
2018-09-30
Nadgradnje ni bilo mogoče dokončati. Med postopkom nadgradnje so bile napake.
108.
Upgrade incomplete
2018-09-30
Nadgradnja nepopolna
109.
The upgrade has partially completed but there were errors during the upgrade process.
2018-09-30
Nadgradnja je bila delno dokončana ampak med postopkom nadgradnje so bile napake.
114.
Lock screen disabled
2018-09-30
Zaklepanje zaslona onemogočeno
115.
Your lock screen has been disabled and will remain disabled until you reboot.
2018-09-30
Vaše zaklepanje zaslona je bilo onemogočeno in bo ostalo onemogočeno do ponovnega zagona.
152.
apt architecture is i386
2018-09-30
apt arhitektura je i386
153.
Upgrades from 18.04 on the i386 architecture are not supported at this time.
2018-09-30
Nadgradnje z 18.04 na i386 arhitekturi trenutno niso podprte.
158.
Connection to Snap Store failed
2018-09-30
Povezava s trgovino Snap je spodletela
159.
Your system does not have a connection to the Snap Store. For the best upgrade experience make sure that your system can connect to api.snapcraft.io. Do you still want to continue with the upgrade?
2018-09-30
Vaš sistem nima povezave s trgovino Snap. Za najboljšo izkušnjo nadgradnje se prepričajte, da se vaš sistem lahko poveže z api.snapcraft.io. Ali še vedno želite nadaljevati z nadgradnjo?
160.
Outdated snapd package
2018-09-30
Zastarel paket snapd
161.
Your system does not have the latest version of snapd. Please update the version of snapd on your system to improve the upgrade experience. Do you still want to continue with the upgrade?
2018-09-30
Vaš sistem nima najnovejše različice snapd. Posodobite različico snapd na vašem sistemu, če želite izboljšati izkušnjo nadgradnjo. Ali še vedno želite nadaljevati z nadgradnjo?
162.
Checking for installed snaps
2018-09-30
Preverjanje nameščenih snapov
163.
%sing snap %s
2018-09-30
%sing snap %s
164.
PAE not enabled
2014-03-07
PAE ni omogočen
165.
Your system uses a CPU that does not have PAE enabled. Ubuntu only supports non-PAE systems up to Ubuntu 12.04. To upgrade to a later version of Ubuntu, you must enable PAE (if this is possible) see: http://help.ubuntu.com/community/EnablingPAE
2014-03-07
Vaš sistem uporablja CPE, kateri nima omogočenega PAE. Ubuntu podpira sisteme, ki nimajo PAE do Ubuntu 12.04 izdaje. Za nadgradnjo na novejšo različico Ubuntuja morate omogočiti PAE (če je to seveda mogoče). Oglejte si: http://help.ubuntu.com/community/EnablingPAE
195.
Cancel
2019-04-12
Prekliči
196.
Continue
2019-04-12
Nadaljuj
271.
<b><big>Upgrading Ubuntu to version 19.04</big></b>
2019-04-12
<b><big>Nadgrajevanje Ubuntuja na različico 19.04</big></b>
292.
If using the latest supported release, upgrade to the development release
2017-09-29
Če uporabljate najnovejšo podprto različico, nadgradite na razvojno različico
297.
The options --devel-release and --proposed are
2014-03-09
Možnosti --devel-release in --proposed se
298.
mutually exclusive. Please use only one of them.
2014-03-09
med seboj izključujeta. Uporabite samo eno.
302.
In /etc/update-manager/release-upgrades Prompt
2019-04-12
Nadgradnja ni mogoča, ker je /etc/update-manager/release-upgrades Prompt
303.
is set to never so upgrading is not possible.
2019-04-12
nastavljen na nikoli (Never).
304.
There is no development version of an LTS available.
2019-04-12
Ni na voljo LTS različica v razvoju.
305.
To upgrade to the latest non-LTS development release
2019-04-12
Za nadgradnjo na zadnjo različico v razvoju
306.
set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
2019-04-12
nastavite Prompt=normal v datoteki /etc/update-manager/release-upgrades.
307.
Upgrades to the development release are only
2017-09-29
Nadgradnja na razvojno različico je
308.
available from the latest supported release.
2017-09-29
na voljo samo z zadnje podprte različice.
309.
No new release found.
2017-09-29
Nova različica ni bila najdena.