Translations by Canonical Ltd

Canonical Ltd has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 204 results
~
Warning
2013-04-11
Isilumkiso
~
Show more _details
2009-07-01
Bonisa iinkcu_kacha ezithe kratya
~
(invalid Unicode)
2009-07-01
(i-Unicode engekho semthethweni)
~
Default list of columns visible in the list view
2005-11-09
Misela uluhlu lwemiqulu ebonakalayo kuluhlu lokubonakalayo
~
Date Taken
2005-11-09
Umhla Ethathwe ngayo
~
The font description used for the icons on the desktop.
2005-11-09
Inkcazelo yefonti esetyenziselwa imifanekiso eyimiqondiso phezu kwe-desktop.
~
Prefere_nces
2005-11-09
Uluhlu lwezinto ezikhe_thwayo
~
Show mounted volumes on the desktop
2005-11-09
Bonisa imithamo enyusiweyo phezu kwe-desktop
~
Desktop font
2005-11-09
IFonti ye-Desktop
~
Home icon visible on desktop
2005-11-09
Umfanekiso ongumqindiso uyabonakala kwi-desktop
~
Trash icon visible on desktop
2005-11-09
Umfanekiso ongumqondiso womgqomo uyabonakala kwi-desktop
~
Default icon zoom level
2005-11-09
Umgangatho wokwandisa womfanekiso ongumqondiso omiselweyo
~
Default zoom level used by the icon view.
2005-11-09
Umgangatho wokwandisa omiselweyo osetyenziswa kokubonakalayo komfanekiso ongumqondiso.
~
URL
2005-11-09
i-URL
~
MIME Type
2005-11-09
Uhlobo lwe-MIME
~
Default zoom level used by the list view.
2005-11-09
Misela umgangatho woluhlu lokwandiza.
~
Default list of columns visible in the list view.
2005-11-09
Uluhlu olumiselweyo lwemiqulu ebonakalayo kuluhlu lokubonakalayo.
~
_About
2005-11-09
_Nge
~
Command
2005-11-09
Umyalelo
~
Desktop home icon name
2005-11-09
Igama lomfanekiso womqondiso wasekhaya we-desktop
~
Default column order in the list view
2005-11-09
Ulandelelano lomqulu omiselweyo kokubonakala kuluhlu
~
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2005-11-09
Ukuba lento imiselwe kwinyani, umfanekiso ongumqondiso onxulumanisa isiqulathi-zifayili sasekhaya iya kubekwa phezu kwe-desktop.
~
Date Modified
2005-11-09
Umhla Olungisiweyo
~
on the desktop
2005-11-09
phezu kwe-desktop
~
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2005-11-09
Ukuba le nto imiselwe kwinyani, imifanekiso engumqondiso enxulumanisa kwimithamo enyusiweyo iya kubekwa phezu kwe-deskop.
~
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2005-11-09
Eli gama lingamiselwa ukuba ufuna igama elilumgiselweyo lomfanekiso ongumqondiso wasekhaya phezu kwe-desktop.
~
Default column order in the list view.
2005-11-09
Ulandlelwano lomqulu omiselweyo kokubonakala kuluhlu.
~
Comment
2005-11-09
Inkcazo
~
Default list zoom level
2005-11-09
Umgangatho woluhlu lokwandisa omiselweyo
~
Desktop
2005-11-09
i-Desktop
~
Empty Trash
2005-11-09
Chitha Umgqomo
~
Show _Hidden Files
2005-11-09
Bonisa Iifayili _Ezifihlakeleyo
3.
Nautilus
2005-11-09
i-Nautilus
29.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Xa ubonisa inani lezinto ezikwisiqulathi-zifayili
31.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Uhlobo locofa olusetyenziswayo xa kundululwa/kuvulwa iifayili
33.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Omakwenziwe ngeefayili zombhalo ophumezekayo xa zenziwe ukuba zisebenze
45.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Obona bukhulu bobungakanani bomfanekiso obenzelwe ukutyhila ngokukhawuleza
47.
Default sort order
2005-11-09
Ukulandelelana kohlobo olumiselweyo
49.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Guqula ukulandelelana kokhetho kwiifestile ezintsha
51.
Default folder viewer
2005-11-09
Isibonakalisi sesiqulathi-zifayili esimiselweyo
53.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Ukuba ubonise iifayili ezifihliweyo
65.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Uluhlu lweenkcazelo zemifanekiso ezinokwenzeka kwimifanekiso engumqondiso
79.
Width of the side pane
2005-11-09
Ububanzi beglasi yefestile esecaleni
80.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Ubude obumiselweyo becala leglasi yefestile kwiifestile ezintsha.
81.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Bonisa umgca wokubonisa indawo kwiifestile ezintsha
82.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Ukuba imiselwe kwinyani, iifestile ezisandul' ukuvulwa ziya kubonakalisa umgca wokubonakalisa wendawo.
83.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Bonisa iglasi yefestile esecaleni kwiifestile ezintsha
84.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Ukuba imiselwe kwinyani, iifestile ezisandul' ukuvulwa ziya kubonakalisa iglasi yefestile esecaleni.
85.
X
2009-07-01
u-X
86.
Y
2009-07-01
u-Y