Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 27 results
17.
Always use the location entry, instead of the pathbar
Luôn dùng ô nhập địa điểm, thay cho thanh đường dẫn
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-07-31
In upstream:
Luôn dùng mục nhập địa chỉ, thay vào thanh đường dẫn
Suggested by Lê Trường An on 2011-09-07
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:88
33.
What to do with executable text files when activated
Làm gì với tập tin văn bản thực thi khi kích hoạt
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-24
In upstream:
Làm gì khi kích hoạt tập tin văn bản có thể chạy được
Suggested by Lê Trường An on 2011-09-07
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:129
38.
For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed.
Cho người dùng với chuột có nút di chuyển “Kế tiếp” và “Lùi", phím này sẽ quyết định bất kì hành động nào xảy ra bên trong nautilus khi nó được nhấn
Translated by Trần Ngọc Quân on 2017-04-29
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:140
74.
Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat list.
Có để một cây sẽ được dùng cho bộ điều hướng hiển thị danh sách thay vì sử dụng danh sách dạng phẳng hay không
Translated by Trần Ngọc Quân on 2017-04-29
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
79.
Width of the side pane
Độ rộng của Khung bên
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Độ rộng của khung bên
Suggested by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-26
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:273
83.
Show side pane in new windows
Hiện Khung bên trong cửa sổ mới
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Hiện khung bên trong cửa sổ mới
Suggested by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2011-05-26
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
84.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
Nếu đặt là đúng, cửa sổ mới mở sẽ thấy có Khung bên.
Translated and reviewed by Lê Hoàng Phương on 2011-02-21
In upstream:
Nếu được chọn, cửa sổ mới mở sẽ xuất hiện khung bên.
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2019-02-22
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
232.
The owner of the file.
Chủ sở hữu của tập tin.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-09
Located in src/nautilus-column-utilities.c:106
346.
S_kip All
_Bỏ qua hết
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-09
Reviewed by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2007-06-19
Located in src/nautilus-file-operations.c:222
379.
If you delete an item, it will be permanently lost.
Nếu bạn xóa bỏ một mục, nó sẽ bị mất vĩnh viễn.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-09
Reviewed by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2007-06-19
Located in src/nautilus-file-operations.c:1565 src/nautilus-file-operations.c:1640
110 of 27 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, Nguyễn Anh, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Tran Vinh Tan, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân, dalmate.