Translations by उज्ज्वल राजपूत

उज्ज्वल राजपूत has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 159 results
~
Unable to rename desktop icon
2014-06-21
फलकमुखचित्रकस्य पुनरभिधानेऽक्षमता
~
Show more _details
2014-06-21
अधिका विशेषा दर्श्यन्ताम्
~
on the desktop
2014-06-21
फलकमुखे
~
(invalid Unicode)
2014-06-08
(अपुष्टः सार्वकूटः)
1.
Run Software
2014-06-16
तन्त्रांशानुष्ठापकम्
2014-06-09
तन्त्रांशोऽनुष्ठाप्यताम्
4.
Access and organize files
2014-06-16
अनुगम्यन्तां विधीयन्तां च सञ्चिकाः
11.
Files
2014-06-08
सञ्चिकाः
87.
_Cancel
2014-06-08
निवर्त्यताम्
119.
Audio
2014-06-09
श्रव्यम्
120.
Video
2014-06-09
दृश्यम्
160.
Image
2014-06-09
प्रतिमा
214.
Home
2014-06-12
गृहम्
219.
Name
2014-06-08
नाम
220.
The name and icon of the file.
2014-06-08
सञ्चिकाया नाम चित्रकं च।
221.
Size
2014-06-19
परिमाणः
222.
The size of the file.
2014-06-08
सञ्चिकाया आयतिः।
223.
Type
2014-06-08
प्रकारः
224.
The type of the file.
2014-06-08
सञ्चिकायाः प्रकारः।
225.
Modified
2014-06-21
परिवर्तिता
226.
The date the file was modified.
2014-06-21
यदा सञ्चिका परिवर्तिता।
229.
Accessed
2014-06-21
अभिगता
230.
The date the file was accessed.
2014-06-21
यदा सञ्चिकाऽभिगता।
231.
Owner
2014-06-08
अधिपतिः
232.
The owner of the file.
2014-06-08
सञ्चिकाया अधिपतिः।
233.
Group
2014-06-08
वर्गः
234.
The group of the file.
2014-06-08
सञ्चिकाया वर्गः।
235.
Permissions
2014-06-21
अनुज्ञाः
2014-06-08
अनुमतयः
236.
The permissions of the file.
2014-06-21
सञ्चिकाया अनुज्ञाः।
2014-06-08
सञ्चिकाया अनुमतयः।
237.
Location
2014-06-08
स्थानम्
238.
The location of the file.
2014-06-08
सञ्चिकायाः स्थानम्।
246.
Original Location
2014-06-09
मौलिकी स्थितिः
255.
%s (%s)
2014-06-08
%s (%s)
256.
_Move Here
2014-06-21
अत्र विस्थाप्यताम्
2014-06-19
अत्र स्थाप्यताम्
257.
_Copy Here
2014-06-19
अत्र प्रतिलेप्यताम्
258.
_Link Here
2014-06-19
अत्र संयोज्यताम्
259.
Cancel
2014-06-08
निवर्त्यताम्
280.
This file cannot be mounted
2014-06-21
सञ्चिकाऽनारोप्या
281.
This file cannot be unmounted
2014-06-21
सञ्चिकाऽनवरोप्या
282.
This file cannot be ejected
2014-06-21
सञ्चिकाऽनिष्कास्या
283.
This file cannot be started
2014-06-21
सञ्चिकाऽप्रवर्त्या
284.
This file cannot be stopped
2014-06-21
सञ्चिकाऽनिरोध्या
285.
Slashes are not allowed in filenames
2014-06-21
सञ्चिकानामसु प्रह्वचिह्ने वर्जिते
287.
File not found
2014-06-08
स़ञ्चिका न प्राप्ता
309.
Me
2014-06-19
स्वकीया
310.
%'u item
%'u items
2014-06-09
%'u वस्तु
%'u वस्तुनी
%'u वस्तूनि
2014-06-09
' वस्तु
' वस्तुनी
' वस्तूनि