Translations by Sanlig Badral

Sanlig Badral has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 185 results
~
Desktop font
2005-11-09
Дэлгэцийн бичиг
~
The font description used for the icons on the desktop.
2005-11-09
Дэлгэц дээрхи эмблемүүдийн бичээст хэрэглэх бичгийн тодорхойлолт.
~
Home icon visible on desktop
2005-11-09
Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах
~
Default icon zoom level
2005-11-09
Эмблэм томруулах стандарт төвшин
~
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина.
~
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол, эмблем салгасан төхөөрөмж рүү холбогдоод дэлгэцийн нүүрэнд тавигдана.
~
Show mounted volumes on the desktop
2005-11-09
Залгасан төхөөрөмжүүдийг дэлгэцэнд харуулах
~
Empty Trash
2005-11-09
Хогийн сав хоослох
~
Date Taken
2005-11-09
Бичигдсэн огноо
~
Prefere_nces
2005-11-09
Тох_иргоо
~
_About
2005-11-09
_Тухай
~
Default zoom level used by the icon view.
2005-11-09
Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ.
~
Default column order in the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал.
~
on the desktop
2005-11-09
Ажлын тавцан дээр
~
Default list zoom level
2005-11-09
Томруулах стандарт төвшин
~
Default list of columns visible in the list view
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт
~
Show _Hidden Files
2005-11-09
_Далдалсан файлуудыг харуулах
~
Default column order in the list view
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал
~
Default zoom level used by the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ.
~
MIME Type
2005-11-09
MIME төрөл
~
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2005-11-09
Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү.
~
Desktop
2005-11-09
Дэлгэц
~
Desktop home icon name
2005-11-09
Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр
~
Date Modified
2005-11-09
Өөрчилсөн огноо
~
Default list of columns visible in the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт.
~
Trash icon visible on desktop
2005-11-09
Хогийн сав дэлгэцэнд харуулах
~
Comment
2005-11-09
Тайлбар
~
URL
2005-11-09
URL
~
Command
2005-11-09
Тушаал
3.
Nautilus
2005-11-09
Наутилус
29.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх
31.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл
33.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?
45.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ
47.
Default sort order
2005-11-09
Стандарт эрэмбэ дараалал
49.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар
51.
Default folder viewer
2005-11-09
Стандарт хавтас харагч
53.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Далд файлуудыг харуулах эсэх
65.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт
79.
Width of the side pane
2005-11-09
Хажуугийн самбарын өргөн
80.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн
81.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах
82.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана.
83.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах
84.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана.
140.
Camera Brand
2005-11-09
Камерийн марк
141.
Camera Model
2005-11-09
Камерын загвар
142.
Exposure Time
2005-11-09
Үзэгдэх хугацаа
143.
Exposure Program
2005-11-09
Гэрэлтүүлэгч програм
144.
Aperture Value
2005-11-09
Завсрын утга