Translations by Ярослав Смук

Ярослав Смук has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 107 results
1.
skipping {0} (larger than {1} of {2} bytes)
2012-11-24
пропуск {0} (більше, ніж {1} з {2} байт)
2012-11-24
пропуск {0} (більше, ніж {1} до {2} байт)
2.
Unstacking
2012-11-24
Отримання із стеку
3.
Pushed up to revision %d.
2012-11-24
Відправлено до ревізії %d включно.
2012-11-24
Просувати до ревізії %d
4.
%d tag updated.
%d tags updated.
2012-11-24
%d тег оновлено.
%d теги оновлено.
%d тегів оновлено.
5.
No new revisions or tags to push.
2012-11-24
Немає нових ревізій або тегів для відправленя.
2012-11-24
Немає нових ревізій або тегів просування.
6.
No new revisions to push.
2012-11-24
Немає нових ревізій для відправки.
2012-11-24
Немає нових ревізій в просувані
7.
checked branch {0} format {1}
2012-11-24
перевірена гілка {0} формату {1}
8.
found error:%s
2012-11-24
знайдена помилка:%s
9.
Ignoring files outside view. View is %s
2012-11-24
Ігноруються файли поза вікна перегляду. Вікно перегляду: %s
2012-11-24
Ігнорування файлів зовнішнього вигляду. Переглянути це %s
10.
bzr %s --revision takes exactly one revision identifier
2012-11-24
bzr %s --revision приймає рівно один ідентифікатор ревізії
11.
Display status summary.
2012-11-24
Відобразити короткий опис стану.
2012-11-24
Відображення стану резюме.
12.
This reports on versioned and unknown files, reporting them grouped by state. Possible states are:
2012-12-02
Ця команда повідомляє про файли з версіями, та невідомих файлах згрупованих за станом. Можливі стани:
2012-11-24
Ця команда повідомляє про файли з версіями і невідомих файлах згруповані за станом. Можливі стани:
2012-11-24
Це звіти про версії та невідомі файли, повідомлення про них згруповані за станом. Можливі стани:
13.
added Versioned in the working copy but not in the previous revision.
2012-11-24
доданий Мають версію у робочій копії, але відсутні в попередній ревізії.
2012-11-24
доданий Створений в робочій копії, але відсутній у попередній ревізії.
14.
removed Versioned in the previous revision but removed or deleted in the working copy.
2012-11-24
вилучений Мають версію в попередній версії, але вилучені чи видалені в робочій копії
2012-11-24
вилучений Створений в попередній версії, але видалений в робочій копії
15.
renamed Path of this file changed from the previous revision; the text may also have changed. This includes files whose parent directory was renamed.
2012-11-24
перейменовані      Шлях до цих файлів змінився з попередньої ревізії;      текст також міг змінитися. Цей стан включає      файли, батьківська директорія яких була перейменована.
2012-11-24
перейменований Шлях до файлу змінився з попередньої ревізії; текст також може бути змінено. Це включає в себе файли, чий батьківський каталог був перейменований.
16.
modified Text has changed since the previous revision.
2012-11-24
модифікований Текст змінивсяся з часу попередньої ревізії.
17.
kind changed File kind has been changed (e.g. from file to directory).
2012-11-30
змінився вид Вид файлу змінився (наприклад, файл став директорією)
2012-11-24
вид змінився Вид файлу змінився (наприклад, файл став директорією)
2012-11-24
вид змінився файл виду був змінений (наприклад, з файлу в каталозі).
18.
unknown Not versioned and not matching an ignore pattern.
2012-11-24
невідомий Не мають версії і не підходять під шаблон ігнорованих файлів
2012-11-24
невідомий      Не створений і не відповідає шаблону ігнорування.
19.
Additionally for directories, symlinks and files with a changed executable bit, Bazaar indicates their type using a trailing character: '/', '@' or '*' respectively. These decorations can be disabled using the '--no-classify' option.
2012-12-02
Крім цього, для директорій, символьних посилань і файлів зі зміненим виконуваним бітом, Bazaar показує їх тип, додаючи в кінець імені символи: '/', '@' або '*' відповідно. ці декорації можна прибрати, використовуючи опцію '- no-classify'.
2012-11-24
Крім цього, для директорій, символьних посилань і файлів, біт виконання яких змінився, Bazaar показує їх тип, додаючи в кінець імені символи: '/', '@' або '*' відповідно. ці декорації можна прибрати, використовуючи опцію '- no-classify'.
2012-11-24
Крім того, для каталогів, символічні посилання та файли зі зміненим виконуваним бітом, Bazaar вказує на їх тип, використовуючи кінцевий характер: '/', '@' або '*' відповідно. Ці прикраси можуть бути відключити за допомогою опції '--no-classify'.
20.
To see ignored files use 'bzr ignored'. For details on the changes to file texts, use 'bzr diff'.
2012-11-24
Щоб побачити ігноровані файли, використовуйте 'bzr ignored'. Детальніше зміни тексту файлів можна побачити, використовуючи 'bzr diff'.
2012-11-24
Щоб побачити ігноровані файли, використовуйте 'bzr ignored'. Більш детальну інформацію про зміни у файлі тексту, використовуйте 'bzr diff'.
21.
Note that --short or -S gives status flags for each item, similar to Subversion's status command. To get output similar to svn -q, use bzr status -SV.
2012-11-24
Зауважте, що опція - short або-S дає вивід статусних прапорів, подібний команді Subversion status. Щоб отримати вивід, схожий на svn-q, використовуйте bzr status-SV.
22.
If no arguments are specified, the status of the entire working directory is shown. Otherwise, only the status of the specified files or directories is reported. If a directory is given, status is reported for everything inside that directory.
2012-11-24
Якщо не вказано аргументів, виводиться стан всієї робочої директорії. Інакше, виводиться тільки стан вказаних файлів або директорій. Якщо вказана директорія, то виводиться стан усіх файлів всередині цієї директорії.
23.
Before merges are committed, the pending merge tip revisions are shown. To see all pending merge revisions, use the -v option. To skip the display of pending merge information altogether, use the no-pending option or specify a file/directory.
2012-11-24
Перед закріпленням злиттів, відображаються необроблені ревізії.   Щоб побачити всі ревізії злиття, використовуйте опцію-v.   Щоб повністю пропустити відображення інформації про злиття,   використовуйте опцію no-pending або вкажіть файл або директорію
24.
To compare the working directory to a specific revision, pass a single revision to the revision argument.
2012-11-24
Щоб порівняти робочу копію з певною ревізією, вкажіть ревізію у відповідному аргументі.
25.
To see which files have changed in a specific revision, or between two revisions, pass a revision range to the revision argument. This will produce the same results as calling 'bzr diff --summarize'.
2012-11-24
Щоб побачити, які файли змінилися в певній ревізії, або між двома ревізіями, вкажіть в аргументі ревізії інтервал. Це дає такий же результат, як виклик 'bzr diff - summarize'.
26.
Use short status indicators.
2012-11-24
Використовувати короткі статусні позначки
2012-11-24
Використовуйте короткі індикатори стану.
27.
Only show versioned files.
2012-11-24
Показувати тільки файли, що мають версію.
2012-11-24
Показати тільки версіовані файли.
28.
Don't show pending merges.
2012-11-24
Не показувати необроблені злиття.
2012-11-24
Не показувати в очікуванні злиття
29.
Do not mark object type using indicator.
2012-11-24
Не позначати типи об'єктів суфіксами
2012-11-24
Не відзначайте тип об'єкту за допомогою індикатора.