Translations by Furby

Furby has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
30.
<phrase>Xubuntu</phrase> shares the same package sources as <phrase>Ubuntu</phrase> and Kubuntu. This has the following advantages: <placeholder-1/>
2006-12-15
<phrase>Xubuntu</phrase> zdieľa rovnaké zdroje balíčkov ako <phrase>Ubuntu</phrase> a Kubuntu. To ma nasledujúce výhody: <placeholder-1/>
31.
Technically, <phrase>Xubuntu</phrase> tries to avoid dependencies to Gnome and KDE libraries by using <emphasis>GTK+ 2 only</emphasis> applications wherever possible.
2006-12-15
Technicky, <phrase>Xubuntu</phrase> sa pokúša vyhnúť závislostiam na Gnome a KDE knižnice použitím <emphasis>GTK+ 2 only</emphasis> aplikácii kde to len ide.
35.
Ubuntu is an entirely open source operating system built around the Linux kernel. You can read all about the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink> on the <phrase>Ubuntu</phrase> website.
2006-12-15
Ubuntu je úplne open source operačný systém postavený na Linuxovom jadre. Všetko o ňom sa dočítaš na <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink> na stránkach <phrase>Ubuntu</phrase>.
49.
<filename>/lib</filename> - system <emphasis>lib</emphasis>raries
2006-12-15
<filename>/lib</filename> - systémové knižnice (angl. <emphasis>lib</emphasis>raries)
64.
user
2006-12-15
užívateľ
66.
group
2006-12-15
skupina
82.
Terminals
2006-12-15
Terminály
83.
Working at the command line is not as daunting a task as you would think. There is no special knowledge needed to know how to use the command line, it is a program like everything else. Most things in Linux can be done using the command line, although there are graphical tools for most programs, sometimes they are just not enough. This is where the command line comes in handy.
2006-12-15
Práca v príkazovom riadku nie je tak skľučujúca úloha ako by ste si mohli myslieť. Žiadne špeciálne vedomosti nie sú nutné na to, aby ste vedeli ako používať príkazový riadok, je to len program ako všetky ostatné. Väčšina vecí v Linuxe sa dá urobiť pomocou príkazového riadku, i keď pre väčšinu programov existujú grafické nástroje, niekedy to nestačí. V takýchto prípadoch je príkazový riadok užitočný.
101.
You can also use wildcards to match one or more files, such as "*" (for all files) or "?" (to match one character).
2006-12-15
Možete tiež pouziť zástupné znaky na porovnanie jedného, alebo viacerých súborov, ako "*" (pre všetky súbory) alebo "?" (pre porovnanie jedného znaku).
102.
For a more thorough introduction to the Linux command line, please read the <ulink url="https://wiki.ubuntu.com/BasicCommands">command line introduction</ulink> on the Ubuntu wiki.
2006-12-15
Pre podrobnejšie predstavenie príkazového riadku Linuxu si prosím prečítajte <ulink url="https://wiki.ubuntu.com/BasicCommands">úvod do príkazového riadku</ulink> na Ubuntu wiki.
106.
If you need to use a text editor from the command line, you can use <application>nano</application>, which is a simple to use text editor. When running it from the command line, always use the following command, which ensures that the editor will not introduce line breaks:<screen>nano -w</screen>
2006-12-15
Ak potrebujete použiť textový editor z príkazového riadku, môžete použiť <application>nano</application>, čo je jednoduchý textový editor. Pri práci v príkazovom riadku, vždy použite nasledujúci príkaz:<screen>nano -w</screen>, ktorý zabezpečí, že editor nezalomí dlhé riadky.
107.
For more information about how to use <application>nano</application>, refer to the <ulink url="https://wiki.ubuntu.com/NanoHowto">guide on the wiki</ulink>.
2006-12-15
Ak chcte získať viac informácií o tom, ako používať <application>nano</application>, obráťte sa na <ulink url="https://wiki.ubuntu.com/NanoHowto">sprievodcu vo wiki</ulink>.
108.
There are also quite a few other terminal-based editors available in Ubuntu, popular ones include <application>VIM</application> and <application>Emacs</application> (the pros and cons of each are cause for much friendly debate within the Linux community). These are often more complex to use than <application>nano</application>, but are also more powerful.
2006-12-15
V Ubuntu sa tiež nachádza zopár iných editorov založených na termináli, obľúbené sú <application>VIM</application> a <application>Emacs</application> (klady a zápory každého sú dôvodom pre priateľské debaty v rámci Linuxovej komunity). Často sú o mnoho zložitejšie na použitie než <application>nano</application>, ale sú tiež o mnoho silnejšie.
109.
Root And Sudo
2006-12-15
Root a Sudo
129.
Top Panel
2006-12-15
Vrchný panel
130.
The top panel is mainly used for starting applications and navigating to different places on your computer. It also comes with a logout button, system tray and a clock.
2006-12-15
Vrchní panel sa používa hlavne pre štart aplikácii a pre navigáciu na rôznych miestach v počítači. Obsahuje tiež tlačítko na odhlásenie, system tray a hodiny.
133.
Use the checkbox <option>Save session for future logins</option> to have all the currently running programs auto-started at the time of your next login.
2006-12-15
Použite checkbox <option>Save session for future logins</option> pre automatické spustenie všetkých práve bežiacich programov, keď sa nabudúce prihlásite.
136.
Bottom Panel
2006-12-15
Spodný panel
148.
Browse the Files on your Computer
2006-12-15
Prechádzať súbory na počítači
150.
Navigation
2006-12-15
Navigácia
156.
Creating and Deleting Files
2006-12-15
Vytváranie a mazanie súborov
159.
Right click on the file once more, and choose <option>Delete</option> to remove it.
2006-12-15
Kliknite raz pravým tlačítkom na súbor a vyberte <option>Delete</option> pre jeho zmazanie.
161.
To create a new folder, right click on the empty space, and choose <option>Create Folder...</option>. You will be asked for a name. Type something and hit Enter. You will see this new folder in you home directory. Double click on it to enter it.
2006-12-15
Pre vytvorenie priečinka, kliknite pravým tlačítkom na prázdne miesto a vyberte <option>Create Folder...</option>. Budete opýtaný na názov. Hocičo napíšte a stlačte Enter. Môžete vidiet tento nový priečinok vo vašom domovskom priečinku. Dvojklikom do neho vojdete.
162.
To rename or remove the folder, right-click on it and choose the appropriate option from the pop-up menu.
2006-12-15
Pre premenovanie, alebo zmazanie priečinka, kliknite pravým tlačítkom a vyberte danú možnosť z pop-up menu.