Translations by menchu lacsamana

menchu lacsamana has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
20.
To fix, add the -f option to dput to force the upload or remove the <filename>.upload</filename> file that was created by <application>dput</application>.
2008-09-19
Upang ayusin, idagdag ang -f na opsyon sa dput upang pilitin na i-upload o tanggalin ang <filename>.upload</filename>na nilikha ng <application>dput</application>.
21.
Processing of uploads is done every five minutes, so if your upload does not show up, please contact the REVU administrators by email, or join the Freenode IRC channel #ubuntu-motu.
2008-09-19
Ang pagproseso ng mga upload ay ginagawa tuwing limang minuto, kung ang nai-upload ay di lumabas, paki-kontak ang mga administrator ng REVU sa pamamagitan ng email o sumali sa Freenode IRC channel #ubuntu-motu.
24.
View and comment uploads
2008-09-19
26.
Additional rules
2008-09-19
Karagdagang mga tuntunin
27.
You must have reviewed the package for known security vulnerabilities and must provide patches for them.
2008-09-19
28.
The package can be refused on the grounds of known security problems.
2008-09-19
Ang pakete ay maaaring tanggihan batay sa mga suliraning panseguridad.
33.
Merges and Syncs
2008-09-19
Merges at Syncs
37.
Merging Tutorial
2008-09-19
Merging Tutorial
41.
Now download all of the source packages involved into this directory:
2008-09-19
I-download ngayon ang lahat ng pinanggalingang mga pakete na kasama sa direktoryong ito:
42.
The <application>xcdroast</application> source tarball that is used by all versions:
2008-09-19
Ang <application>xcdroast</application>source tarball na ginamit sa lahat ng bersyon:
44.
The <phrase>Ubuntu</phrase> Breezy source package files:
2008-09-19
Ang <phrase>Ubuntu</phrase>Breezy pinanggalingang mga salansan ng pakete
53.
These steps can also be done by searching for the Debian packages at <ulink url="packages.debian.org">packages.debian.org</ulink> and the Ubuntu packages at <ulink url="packages.ubuntu.com">packages.ubuntu.com</ulink>.
2008-09-19
Ang mga hakbang ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paghahanap ng mga paketeng Debian at <ulink url="packages.debian.org">packages.debian.org</ulink>at ang mga paketeng Ubuntu at <ulink url="packages.ubuntu.con">packages.ubuntu.ubuntu.com</ulink>.
56.
Now inspect the actual changes in the source packages:
2008-09-19
Suriin ngayon ang tunay na mga pagbabago sa pinagmulang mga pakete:
61.
In debian/changelog the changes made are added to the changelog entry.
2008-09-19
Sa debian/changelog ang mga pagbabagong ginawa ay idinagdag sa changelog entri.
62.
In debian/dirs usr/share/applications has been added for the install lines above to work properly.
2008-09-19
Sa debian/dirs usr/share/applications ay idinagdag para sa pag-instala ng mga linya sa itaas upang gumana ng maayos.
63.
xcdroast.desktop is added
2008-09-19
xcdroast.desktop ay idinagdag
65.
debdiff xcdroast_0.98+0alpha15-1.1.dsc xcdroast_0.98+0alpha15-3.dsc &gt; debian.debdiff less debian.debdiff
2008-09-19
debdiff xcdroast_0.98+0alpha15-1.1dsc xcdroast_0.98+0alpha15-3.dsc &gt: debian.debdiff less debian.debdiff
68.
This indicates that debian/postinst, debian/rules, debian/changelog, debian/doc-base.manual, debian/control, and debian/menu were changed in the new Debian version.
2008-09-19
Ito ay nagpapahiwatig na ang debian/postinst. debian/rules, debian/changelog, debian/doc-base.manual, debian/control, at debian/menu ay nabago sa bagong bersyon ng Debian.
85.
Make sure to change the version number to the correct <phrase>Ubuntu</phrase> version. Also add:
2008-09-19
Siguraduhin na ang pagbabago sa bersyon ng bilang ay wasto<phrase>Ubuntu</phrase>version. Idagdag din:
87.
between the 0.98+0alpha15-1.1 and 0.98+0alpha15-2 log entries.
2008-09-19
mula sa 0.98+0alpha15.1 at 0.98+0alpha15-2 kalap ng mga entri.
91.
debdiff xcdroast_0.98+0alpha15-3.dsc xcdroast_0.98+0alpha15-3ubuntu1.dsc &gt; \ xcdroast_0.98+0alpha15-3ubuntu1.debdiff
2008-09-19
debdiff xcdroast_0.98+0alpha15-3.dsc xcdroast_0.98+0alpha15-3ubuntu1.dsc &gt; \ xcdroast_0.98+0alpha15-3ubuntu1.debdiff
103.
You will need the <ulink url="../files/kubuntu_01_kdepot.diff">kdepot patch</ulink> (or similar; it may not apply cleanly depending on the age of the admin directory).
2008-09-19
Kinakailangan mo ng <ulink url="../files/kubuntu_01_kdepot.diff">kdepot patch</ulink> (o katulad nito; hindi ito mailalapat ng maayos kung ibabatay sa edad ng admin direktoryo).
105.
For <application>cdbs</application>, add these lines to debian/rules:
2008-09-19
Para sa <application>cdbs</application>,idagdag ang mga linya sa debian/mga panuntunan:
117.
Prerequisites
2008-09-19
Pangunang Kailangan
122.
References:
2008-09-19
Mga Sanggunian
127.
First, get the <application>GNU Hello</application> source. From a terminal:
2008-09-19
Una, kumuha ng <application>GNU Hello</application> source. mula sa terminal:
156.
<application>debhelper</application> and <application>dh-make</application>
2008-09-19
<application>debhelper</application> at <application>dh-make</application>
158.
<application>diff</application> and <application>patch</application>
2008-09-19
<application>diff</application> at <application>patch</application>
164.
<application>lintian</application> and <application>linda</application>
2008-09-19
<application>lintian</application> at<application>linda</application>
170.
The Personal Builder: pbuilder
2008-09-19
Ang Personal Builder: pbuilder
187.
Bugs
2008-09-19
Bugs
190.
Bug Tracking Systems
2008-09-19
Mga Sistemang Bug Tracking
611.
dh_perl
2008-09-23
dh_perl
612.
dh_python
2008-09-23
dh_python
613.
dh_scrollkeeper
2008-09-23
dh_scrollkeeper
614.
dh_shlibdeps
2008-09-23
dh_shlibdeps
615.
dh_strip
2008-09-23
dh_strip
616.
dh_testdir
2008-09-23
dh_testdir
617.
dh_testroot
2008-09-23
dh_testroot
618.
dh_usrlocal
2008-09-23
dh_usrlocal