Translations by Robin Sonefors

Robin Sonefors has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 104 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2006-04-07
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentationsprojekt)
2006-04-07
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentationsproject)
2006-03-25
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2.
mdke@ubuntu.com (Matthew East)
2006-04-06
mdke@ubuntu.com (Matthew East)
4.
2006-04-06
2006-04-06
2006-04-06
5.
A short description of Ubuntu 6.06
2006-04-06
En kort beskrivning av Ubuntu 6.06
6.
@@image: '../../images/C/ubuntuheader.png'; md5=065318fd00e1fe85f3c168dbf6919c57
2006-03-25
@@image: '../../images/C/ubuntuheader.png'; md5=065318fd00e1fe85f3c168dbf6919c57
7.
Ubuntu - Linux for Human Beings!
2006-03-25
Ubuntu - Linux för människor!
8.
Credits and License
2006-04-06
Credits och Licens
9.
The following Ubuntu Documentation Team authors maintain this document:
2006-04-07
Följande författare från Ubuntus dokumentationsteam underhåller det här dokumentet:
2006-04-06
Följande författare inom Ubuntus dokumentationsteam underhåller det här dokumentet:
10.
Matthew East
2006-04-06
Matthew East
11.
The following people have contributed to this document:
2006-04-06
Följande människor har bidragit till det här dokumentet:
12.
Mark Shuttleworth
2006-04-06
Mark Shuttleworth
13.
Robert Stoffers
2006-04-07
Robert Stoffers
14.
Jerome Gotangco
2006-04-06
Jerome Gotangco
15.
Brian Burger
2006-04-06
Brian Burger
16.
This document is made available under a dual license strategy that includes the GNU Free Documentation License (GFDL) and the Creative Commons ShareAlike 2.0 License (CC-BY-SA).
2006-04-06
Det här dokumentet görs tillgängligt under dubbla licenser, nämligen GNU Free Documentation License (GFDL) och Creative Commons ShareAlike 2.0 License (CC-BY-SA).
17.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of these licenses. All derivative works must be released under either or both of these licenses.
2006-04-06
Du är fri att modifiera, utöka och förbättra källkoden till Ubuntudokumentationen under vilkoren för de här licenserna. Alla verk baserade på det här måste släppas under någon av, eller båda, licenserna.
18.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2006-04-28
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, varken uttryckliga eller implicita, ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN.
2006-04-06
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, varken uttryckliga eller implicita, SOM BESKRIVS I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN.
2006-04-06
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, varken uttryckliga eller implicita.
19.
Copies of these licenses are available in the appendices section of this book. Online versions can be found at the following URLs:
2006-04-06
Kopior av dessa licenser finns tillgängliga i appendixsektionen av denna bok. Onlineversioner kan hittas på följande URL:er:
20.
GNU Free Documentation License
2006-04-06
GNU Free Documentation License
21.
Attribution-ShareAlike 2.0
2006-04-06
Attribution-ShareAlike 2.0
22.
2004, 2005, 2006
2006-04-06
2004, 2005, 2006
23.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
2006-04-07
Canonical Ltd. och medlemmar i Ubuntus dokumentationsprojekt
2006-04-06
Canonical Ltd. och medlemmar i Ubuntu Documentation Project
24.
<ubuntu-doc@lists.ubuntu.com>
2006-04-06
<ubuntu-doc@lists.ubuntu.com>
25.
Ubuntu Documentation Project <placeholder-1/>
2006-04-07
Ubuntus dokumentationsprojekt <placeholder-1/>
2006-04-06
Ubuntu Documentation Project <placeholder-1/>
26.
This document is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Ubuntu, and shows how to get help with Ubuntu.
2006-04-07
Det här dokumentet är en introduktion i Ubuntu. Det förklarar Ubuntus filosofi och rötter, ger information om hur du kan bidra till Ubuntu, och visar hur du får hjälp med Ubuntu.
27.
Disclaimer
2006-04-06
Friskrivningsklausul
28.
Every effort has been made to ensure that the information compiled in this publication is accurate and correct. However, this does not guarantee complete accuracy. Neither Canonical Ltd., the authors, nor translators shall be held liable for possible errors or the consequences thereof.
2006-04-06
Vi har gjort allt för att göra oss säkra på att informationen som är med i denna publikation är riktig och korrekt. Det här garanterar dock inte hundra procent korrekthet. Varken Canonical Ltd., författarna eller översättarna ska hållas skyldiga för eventuella fel eller konsekvenserna av dessa.
30.
THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
2006-04-06
DET HÄR DOKUMENTET ÖVERFÖRS AV UPPHOVSRÄTTSHAVARNA I BEFINTLIGT SKICK ("AS IS"), OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRÅNSÄGES. INTE I NÅGOT AVSEENDE SKALL UPPRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS SKYLDIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL ELLER TYPISK SKADA, ELLER FÖLJDSKADA (INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, ELLER FÖRTJÄNST; ELLER AVBROTT I RÖRELSEN) OAVSETT SKADEORSAK OCH TEORETISK ANSVARSGRUND, VARESIG DEN ÄR AVTALSRÄTTSLIG, STRIKT, ELLER SKADESTÅNDSRÄTTSLIG (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) HÄRRÖRANDE PÅ NÅGOT SÄTT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR MJUKVARAN, OCKSÅ OM INFORMERING SKETT OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA.
31.
The Ubuntu Documentation Project
2006-04-06
Ubuntus dokumentationsprojekt
32.
Ubuntu Logo
2006-03-25
Ubuntulogon
33.
Thank you for your interest in Ubuntu 6.06 LTS - the <emphasis>Dapper Drake</emphasis> - released in June 2006.
2006-05-02
Tack för ditt intresse för Ubuntu 6.06 LTS - <emphasis>Dapper Drake</emphasis> - släppt i juni 2006.
34.
Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition," we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
2006-04-06
Ubuntu kommer alltid vara gratis, och det finns ingen extra kostnad för "företagsversionen", utan vi gör vårt bästa arbete tillgängligt för alla på samma Fria vilkor.
35.
Ubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, to make Ubuntu usable for as many people as possible.
2006-04-06
Ubuntu inkluderar de bästa översättningarna och den bästa infrastrukturen för tillgänglighet som fri mjukvara har att erbjuda för att göra Ubuntu användbart för så många människor som möjligt.
36.
Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
2006-04-06
Ubuntu släpps regelbundet och förutsägbart: en ny version släpps var sjätte månad. Du kan använda den aktuella stabila versionen, eller den aktuella utvecklingsversionen. Varje version stödjs i minst 18 månader.
37.
Ubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
2006-05-02
Ubuntu är helt övertygade om principerna för utveckling av Fri mjukvara. Vi uppmuntrar alla att använda mjukvara med öppen källkod, förbättra den, och sprida den vidare.
2006-04-06
Ubuntu är helt övertygat om principerna för utveckling av Fri mjukvara. Vi uppmuntrar alla att använda mjukvara med öppen källkod, förbättra den, och sprida den vidare.
38.
Ubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Ubuntu community is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons: <placeholder-1/>
2006-05-02
Ubuntu är ett komplett operativsystem som är öppen källkod, byggt kring <emphasis>Linux</emphasis>-kärnan. Ubuntu bygger på ideerna som finns nerskrivna i <ulink url="http://ubuntu-se.org/Wiki/Filosofi">Ubuntufilosofin</ulink>: att mjukvara ska finnas tillgänglig gratis, att verktygen ska vara användbara för människor på deras eget språk och trots alla handikapp, och att alla människor ska ha friheten att anpassa och förändra sin mjukvara på det sätt de vill. Av dessa skäl: <placeholder-1/>
2006-04-06
Ubuntu är ett komplett operativsystem som är öppen källkod, byggt kring <emphasis>Linux</emphasis>-kärnan. Ubuntu bygger på ideerna som finns nerskrivna i <ulink url="http://ubuntu-se.org/Wiki/Filosofi">Ubuntufilosofin</ulink>: att mjukvara ska finnas tillgänglig gratis, att verktygen ska vara användbara för människor på deras eget språk och trots alla handikapp, och att alla människor ska ha friheten att anpassa och anpassa sin mjukvara på det sätt de vill. Av dessa skäl: <placeholder-1/>
39.
Find out more at <ulink url="http://www.ubuntu.com">the Ubuntu website</ulink>.
2006-04-06
Lär dig mer på <ulink url="http://ubuntu-se.org">Ubuntus webbsida</ulink>.
40.
Learn about Ubuntu
2006-04-06
Lär dig om Ubuntu
41.
About the Name
2006-04-06
Om namnet
42.
Ubuntu is a South African ethical ideology focusing on people's allegiances and relations with each other. The word comes from the Zulu and Xhosa languages. Ubuntu (pronounced "oo-BOON-too") is seen as a traditional African concept, is regarded as one of the founding principles of the new republic of South Africa and is connected to the idea of an African Renaissance.
2006-04-06
Ubuntu är en Sydafrikansk etisk ideologi som fokuserar på människors lojalitet och relationer mot varandra. Ordet kommer från språken Zulu och Xhosa. Ubuntu (uttalas "uh-BOON-too") ses som ett traditionellt afrikanskt koncept, och anses vara en av de grundläggande principerna i den nya republiken Sydafrika, och har kopplingar till idén om en afrikansk renässans.
43.
A rough translation of the principle of Ubuntu is "humanity towards others". Another translation could be: "the belief in a universal bond of sharing that connects all humanity".
2006-04-07
En grov översättning av principerna i Ubuntu är "medmänsklighet mot andra". En annan översättning skulle kunna vara "tron på ett universellt förbund att dela med sig som kopplar samman mänskligheten".