Translations by Eric Pareja

Eric Pareja has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 571 results
1.
Could not allocate space for config info.
2008-01-10
Hindi makapaglaan ng lugar para sa impormasyong pagsasaayos.
2006-03-20
Hindi makareserba ng lugar para sa impormasyong pagsasaayos.
2.
configuration error - unknown item '%s' (notify administrator)
2006-03-20
may mali sa pagsasaayos - hindi kilalang item '%s' (ipaalam sa tagapangasiwa)
3.
Warning: unknown group %s
2006-03-20
Babala: hindi kilalang grupo %s
4.
Warning: too many groups
2006-03-20
Babala: labis ang dami ng mga grupo
5.
Your password has expired.
2008-01-10
Lumampas sa taning ang inyong kontrasenyas.
2006-03-20
Lumampas sa taning ang inyong password.
2006-03-20
Lumampas sa taning ang inyong password.
6.
Your password is inactive.
2008-01-10
Ang inyong kontrasenyas ay hindi aktibo.
2006-03-20
Ang inyong password ay hindi aktibo.
2006-03-20
Ang inyong password ay hindi aktibo.
7.
Your login has expired.
2006-03-20
Lumampas sa taning ang inyong login.
8.
Contact the system administrator.
2006-03-20
Kausapin ang tagapangasiwa ng sistema.
9.
Choose a new password.
2008-01-10
Pumili ng bagong kontrasenyas.
2006-03-20
Pumili ng bagong password.
10.
Your password will expire in %ld days.
2008-01-10
Ang inyong kontrasenyas ay may taning na %ld na araw.
2006-03-20
Ang inyong password ay may taning na %ld na araw.
2006-03-20
Ang inyong password ay may taning na %ld na araw.
11.
Your password will expire tomorrow.
2008-01-10
Hanggang bukas ang taning ng inyong kontrasenyas.
2006-03-20
Hanggang bukas ang taning ng inyong password.
12.
Your password will expire today.
2008-01-10
Mapapaso ang inyong kontrasenyas ngayong araw na ito.
2006-03-20
Mapapaso ang inyong password ngayong araw na ito.
13.
Unable to change tty %s
2006-03-20
Hindi mabago ang tty %s
14.
Environment overflow
2006-03-20
Umapaw ang kapaligiran
15.
You may not change $%s
2006-03-20
Hindi niyo maaaring baguhin ang $%s
16.
%d failure since last login. Last was %s on %s.
%d failures since last login. Last was %s on %s.
2006-08-23
May %d kabiguan magmula ng huling pagpasok. Ang huli ay %s noong %s.
May %d na kabiguan magmula ng huling pagpasok. Ang huli ay %s noong %s.
2006-03-20
%d na kabiguan mula sa huling pagpasok. Ang huli ay %s noong %s.
%d na kabiguan mula sa huling pagpasok. Ang huli ay %s noong %s.
17.
Too many logins.
2006-08-23
Labis ang mga login.
2006-03-20
Sobra ang mga login.
18.
You have new mail.
2008-01-10
May bago kang email.
2006-03-20
May bago kang koreo.
2006-03-20
May bago kang koreo.
19.
No mail.
2008-01-10
Walang email.
2006-03-20
Walang koreo.
2006-03-20
Walang koreo.
20.
You have mail.
2008-01-10
Mayroon kang email.
2006-03-20
Mayroon kang koreo.
2006-03-20
Mayroon kang koreo.
21.
no change
2006-03-20
%s: walang pagbabago
22.
a palindrome
2008-01-10
isang palindromo
23.
case changes only
2008-01-10
nagpalit lamang ng laki ng titik
24.
too similar
2008-01-10
labis na magkatulad
25.
too simple
2006-08-23
labis na simple
27.
too short
2006-08-23
labis ng ikli
28.
Bad password: %s.
2008-01-10
Maling kontrasenyas: %s.
2006-03-20
Masamang password: %s.
2006-03-20
Masamang password: %s.
29.
passwd: pam_start() failed, error %d
2006-08-23
passwd: bigo ang pam_start(), error %d
2006-03-20
passwd: sawi ang pam_start(), error %d
30.
passwd: %s
2006-03-20
passwd: %s