Translations by Hoàng Đức Hiếu

Hoàng Đức Hiếu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
2.
Metacity was compiled without support for verbose mode
2007-04-06
Metacity đã được biên dịch không hỗ trợ chế độ chi tiết.
3.
Could not parse "%s" as an integer
2007-04-06
Không thể phân tích "%s" thành một số nguyên.
4.
Did not understand trailing characters "%s" in string "%s"
2007-04-06
Không thể hiểu ký tự đuôi "%s" trong chuỗi "%s".
5.
Failed to parse message "%s" from dialog process
2007-04-06
Lỗi phân tích thông điệp "%s" từ tiến trình hội thoại.
7.
Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s
2007-04-06
Lỗi chạy "metacity-dialog" (hộp thoại) để hỏi về việc buộc kết thúc ứng dụng: %s
9.
Failed to open X Window System display '%s'
2007-04-06
Lỗi mở bộ trình bày Hệ thống Cửa sổ X "%s".
10.
Lost connection to the display '%s'; most likely the X server was shut down or you killed/destroyed the window manager.
2007-04-06
Mất liên kết với bộ trình bày "%s"; thường là do trình phục vụ X bị ngừng hoạt động hoặc bạn đã buộc chấm dứt hoạt động bộ quản lý cửa sổ.
11.
Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.
2007-04-06
Lỗi gõ/xuất nghiêm trọng %d (%s) trên bộ trình bày "%s".
17.
Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a binding
2007-04-06
Một chương trình khác đã dùng phím "%s" với phím bổ trợ "%x" làm tổ hợp.
18.
Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s
2007-04-06
Gặp lỗi khi khởi chạy "metacity-dialog" (hộp thoại) để in thông báo lỗi về lệnh: %s
2007-04-06
Gặp lỗi khi khởi chạy "metacity-dialog" (hộp thoại) để in thông báo lỗi về lệnh: %s
19.
No command %d has been defined.
2007-04-06
Không có lệnh "%d" nào được định nghĩa.
22.
Disable connection to session manager
2007-04-06
Vô hiệu hóa kết nối với bộ quản lý phiên làm việc
27.
Print version
2007-04-06
Hiển thị phiên bản
30.
Failed to restart: %s
2007-04-06
Lỗi khi khởi động lại: %s