Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
149158 of 800 results
149.
The <ulink url="http://www.kernel.org">Linux kernel</ulink>, pronounced "lee-nucks" is the heart of the Kubuntu operating system. A kernel is an important part of any operating system, providing the communication bridge between hardware and software.
<ulink url="http://www.kernel.org">Linux kernel</ulink>, vyslovovaný "lii-naks" je srdcom operačného systému Kubuntu. Linux kernel ( jadro ) je dôležitou súčasťou každého operačného systému, umožňuje komunickáciu medzi hardwarom a softwarom.
Translated and reviewed by web@linuxconfig.org
Located in C/introduction.xml:236(para)
150.
Linux was brought to life in 1991 by a Finnish student named Linus Torvalds. At the time, it would run only on i386 systems, and was essentially an independently created clone of the UNIX kernel, intended to take advantage of the then-new i386 architecture.
Linux priviedol k životu v roku 1991 fínsky študent Linux Torvalds. V tom čase sa bežal iba na systémoch i386 a bol v podstate nezávysle vytvoreným klonom UNIXového jadra, s úmyslom využiť výhody novej architektúry i386.
Translated and reviewed by Peter Oslanec
Located in C/introduction.xml:241(para)
151.
Nowadays, thanks to a substantial amount of development effort by people all around the world, Linux runs on virtually every modern architecture.
Dnesk, vďaka znažčnému úsiliu vývojárov po celom svete, Linux sa dá virtuálne spustiť na každej modernej architektúre.
Translated and reviewed by Peter Oslanec
Located in C/introduction.xml:246(para)
152.
The Linux kernel has gained an ideological importance as well as a technical one. There is an entire community of people who believe in the ideals of Free Software and spend their time helping to make open source technology as good as it can be.
Jadro Linuxu získalo ideologickú, ale aj technickú dôležitosť. Vytvorila sa veľká komunita ľudí, ktorí veria v ideály slobodného software a trávia svoj voľný čas úpravou slobodného software tak, aby bol čo najlepší.
Translated and reviewed by Peter Oslanec
Located in C/introduction.xml:249(para)
153.
People in this community gave rise to initiatives such as Ubuntu, standards committees that shape the development of the Internet, organizations like the Mozilla Foundation, responsible for creating Mozilla Firefox, and countless other software projects from which you've certainly benefited in the past.
Ľudia z tejto komunity umožnili vznik iniciatív ako je Ubuntu, komisie štandardov, ktoré udávajú smer vývoja Internetu, organizácií ako je Mozilla Foundation, ktorej vďačíme za vytvorenie internetového prehliadača Firefox a nespočetné množstvo iných softvérových projektov, ktoré vám istotne prospievali v minulosti.
Translated and reviewed by Peter Oslanec
Located in C/introduction.xml:253(para)
154.
The spirit of open source, commonly attributed to Linux, is influencing software developers and users everywhere to drive communities with common goals.
Duch slobodného softvéru, bežne prisudzovaný Linuxu, všade ovplyvňuje vývojárov softvéru a používateľov, aby hnala komunity za spoločnými cieľmi.
Translated and reviewed by Peter Oslanec
Located in C/introduction.xml:258(para)
155.
What is GNU?
Čo je GNU?
Translated and reviewed by Peter Oslanec
Located in C/introduction.xml:263(title)
156.
The <emphasis>GNU Project</emphasis>, pronounced "guh-noo", was launched in 1984 to develop a complete UNIX-style operating system which is comprised of Free Software: the GNU system. Variants of the GNU operating system, which use the Linux kernel, are now widely used; though these systems are often referred to as "Linux", they are more accurately called GNU/Linux systems.
<emphasis>GNU Project</emphasis>, vyslovovaný "dži-en-ju", bol spustený v roku 1984 a vytvoril kompletný operačný systém podobný UNIXu. Je označovany ako "Free Software" GNU systém. Druhy operačneho systému GNU ktoré použivajú Linux jadro su momentálne používané po celom svete a sú často označované ako Linux aj keď presnejší názov pre operačný systém tohoto druhu je GNU/Linux systém.
Translated and reviewed by web@linuxconfig.org
Located in C/introduction.xml:264(para)
157.
The GNU project is closely linked to the philosophy of free software, which is central to the projects that derive from it, such as Ubuntu. The concept of Free Software is explained at <xref linkend="free-software"/>.
Projekt GNU je blízko spojený s filozofiou slobodného software, ktorý je hlavným projektom, s ktorého sú odvodené projekty ako je Ubuntu. Koncept slobodného software je vysvetlený v <xref linkend="free-software"/>.
Translated and reviewed by Peter Oslanec
Located in C/introduction.xml:271(para)
158.
Getting Kubuntu
Ziskanie Kubuntu
Translated and reviewed by Peter Oslanec
Located in C/introduction.xml:278(title)
149158 of 800 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Erickq Holland, Furby, Jozef Káčer, Martin, Martin Lukac, Peter Oslanec, kiko, web@linuxconfig.org.