Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 800 results
1.
Linux Basics
Základy Linuxu
Translated and reviewed by Martin Lukac
Located in C/linux-basics.xml:17(title)
2.
This chapter introduces you to basic concepts which are useful to when getting started with a Kubuntu system.
Táto kapitola vám predstaví základné koncepty, ktoré sú užitočné, keď začínate so systémom Kubuntu.
Translated and reviewed by Jozef Káčer
Located in C/linux-basics.xml:18(para)
3.
Directories and File Systems
Adresáre a súborové systémy
Translated and reviewed by Martin Lukac
Located in C/linux-basics.xml:23(title)
4.
In Linux and Unix everything is a file. Directories are files, files are files, and devices are files. Devices are usually referred to as nodes; however, they are still files.
V Linuxe a Unixe je všetko súborom. Adresáre sú súbormi, súbory sú súbormi, a zariadenia sú takisto súbormi. Zariadenia sa zvyknú označovať ako uzly; avšak, stále zostávajú súbormi.
Translated and reviewed by Martin Lukac
Located in C/linux-basics.xml:24(para)
5.
Linux and Unix file systems are organized in a hierarchical, tree-like structure. The highest level of the file system is the <filename>/</filename> or root directory. All other files and directories exist under the root directory. For example, <filename>/home/jebediah/cheeses.odt</filename> shows the correct full path to the <filename>cheeses.odt</filename> file that exists in the <filename>jebediah</filename> directory, which is under the <filename>home</filename> directory, which in turn is under the root (<filename>/</filename>) directory.
Súborové systémy Linuxu a Unixu sú organizované v hierarchickej stromovej štruktúre. Najvyššia úroveň súborového systému je <filename>/</filename> alebo koreňový adresár. Všetky ostatné súbory a adresáre existujú pod koreňovým adresárom. Napríklad, <filename>/home/jebediah/cheeses.odt</filename> ukazuje správnu celú cestu k súboru <filename>cheeses.odt</filename>, ktorý sa nachádza v adresári <filename>jebediah</filename>, ktorý sa nachádza v adresári <filename>home</filename>, ktorý je priamo v koreňovom adresári (<filename>/</filename>).
Translated and reviewed by Martin
Located in C/linux-basics.xml:25(para)
6.
Underneath the root (<filename>/</filename>) directory is a set of important directories common to most Linux distributions. The following is a listing of common directories that are directly under the root (<filename>/</filename>) directory:
V koreňovom adresári (<filename>/</filename>) sa nachádza skupina dôležitých adresárov spoločných pre väčšinu distribúcií Linuxu. Nasleduje zoznam bežných adresárov, ktoré sa nachádzajú priamo v koreňovom(<filename>/</filename>) adresári:
Translated and reviewed by Martin Lukac
Located in C/linux-basics.xml:26(para)
7.
<filename>/bin</filename> - important <emphasis>bin</emphasis>ary applications
<filename>/bin</filename> - dôležité <emphasis>bin</emphasis>árne programy
Translated and reviewed by Martin Lukac
Located in C/linux-basics.xml:29(para)
8.
<filename>/boot</filename> - <emphasis>boot</emphasis> configuration files, kernels, and other files needed at <emphasis>boot</emphasis> time
<filename>/boot</filename> - <emphasis></emphasis> konfiguračné súbory, jadrá, a ďalšie súbory potrebné v čase spúšťania (<emphasis>bootovania</emphasis>) počítača
Translated and reviewed by Martin Lukac
Located in C/linux-basics.xml:32(para)
9.
<filename>/dev</filename> - the <emphasis>dev</emphasis>ice files
<filename>/dev</filename> - súbory zariadení (angl. <emphasis>dev</emphasis>ice)
Translated and reviewed by Martin Lukac
Located in C/linux-basics.xml:35(para)
10.
<filename>/etc</filename> - configuration files, startup scripts, <emphasis>etc</emphasis>.
<filename>/etc</filename> - konfiguračné súbory, štartovacie skripty, atď (angl. <emphasis>etc</emphasis>).
Translated and reviewed by Martin Lukac
Located in C/linux-basics.xml:38(para)
110 of 800 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Erickq Holland, Furby, Jozef Káčer, Martin, Martin Lukac, Peter Oslanec, kiko, web@linuxconfig.org.