Translations by NSLW

NSLW has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 162 results
25.
Ban *!*@*.host
2011-12-13
Zablokuj *!*@*.host
27.
Ban *!user@*.host
2011-12-13
Zablokuj *!użytkownik@*.host
29.
Kickban *!*@*.host
2011-12-13
Wyrzuć i zablokuj *!*@*.host
31.
Kickban *!user@*.host
2011-12-13
Wyrzuć i zablokuj *!użytkownik@*.host
53.
Hostmask:
2011-12-13
Maska hosta:
59.
&Server host:
2011-12-13
Host &serwera:
60.
Enter the host of the network here.
2011-12-13
Tutaj podaj hosta sieci.
81.
Could not accept the client.
2011-12-13
Nie można zaakceptować klienta.
90.
Click here to define a new Network, including the server to connect to, and the Channels to automatically join once connected.
2011-12-13
Kliknij tutaj, aby określić nową sieć, uwzględniając serwer do połączenia i kanały, do których dołączysz automatycznie, podczas podłączania.
99.
Use this box to set the maximum size of the log file. This setting does not take effect until you restart Konversation. Each log file may have a separate setting.
2011-12-13
Użyj tego pola do ustawienia maksymalnego rozmiaru pliku dziennika. Ustawienie to nie zadziała przed ponownym uruchomieniem Konversation. Każdy plik dziennika może może mieć osobne ustawienie.
102.
The messages in the log file are displayed here. The oldest messages are at the top and the most recent are at the bottom.
2011-12-13
Tutaj są wyświetlane wiadomości z dziennika. Najstarsze wiadomości są na wierzchu, a ostatnie na spodzie.
113.
Enter your real name here. IRC is not intended to keep you hidden from your friends or enemies. Keep this in mind if you are tempted to behave maliciously. A fake "real name" can be a good way to mask your gender from all the nerds out there, but the PC you use can always be traced so you will never be truly anonymous.
2011-12-13
Wpisz tutaj swoje prawdziwe imię. IRC nie ma zamiaru ukrycia ciebie przed twoimi przyjaciółmi lub wrogami. Zachowaj to w pamięci, jeżeli skusisz się na szkodzące zachowanie. Fałszywe "prawdziwe imię" może być dobrym sposobem na zamaskowanie twojej płci, ale PC, którego używasz zawsze może zostać namierzony i nigdy nie będziesz anonimowy(a).
115.
This is your list of nicknames. A nickname is the name that other users will know you by. You may use any name you desire. The first character must be a letter. Since nicknames must be unique across an entire IRC network, your desired name may be rejected by the server because someone else is already using that nickname. Enter alternate nicknames for yourself. If your first choice is rejected by the server, Konversation will try the alternate nicknames.
2011-12-13
To woja lista pseudonimów. Pseudonim to nazwa według, której znając cię inni użytkownicy. Możesz użyć dowolnej nazwy. Pierwszy znak musi być literą. Ponieważ pseudonimy muszą być unikatowe na skalę całej sieci IRC, wybrana przez ciebie nazwa może zostać odrzucona przez serwer, ponieważ kto inny już jej używa jako pseudonimu. Podaj alternatywne pseudonimy dla siebie samego. Jeżeli twój pierwszy wybór zostanie odrzucony przez serwer, Konversation spróbuje alternatywnych pseudonimów.
124.
If you check this box, whenever you perform an <b>/away</b> command, a horizontal line will appear in the channel, marking the point where you went away. Other IRC users do not see this horizontal line.
2011-12-13
Jeżeli odhaczysz to pole, to każdorazowe wykonanie polecenia <b>/away</b> wyświetli poziomy wiersz na kanale, oznaczają miejsce, w którym stałe(a)ś się nieobecny(a). Inni użytkownicy IRC nie widzą tego poziomego wiersza.
126.
Enter a nickname that indicates you are away. Whenever you perform an <b>/away msg</b> command in any channel joined with this Identity, Konversation will automatically change your nickname to the Away nickname. Other users will be able to tell you are away from your computer. Whenever you perform an <b>/away</b> command in any channel in which you are away, Konversation will automatically change your nickname back to the original. If you do not wish to automatically change your nickname when going away, leave blank.
2011-12-13
Podaj pseudonim, który wskazuje na to, że jesteś nieobecny(a). Przy każdorazowym wykonaniu polecenia <b>/away wiad.</b> na jakimkolwiek kanale, do którego dołączyłe(a)ś z tą tożsamością, Konversation automatycznie zmieni twój pseudonim na pseudonim nieobecności. Inni użytkownicy będą mogli zobaczyć, że odszedłeś od komputera. Przy każdorazowym wykonaniu polecenia <b>/away</b> na każdym kanale, na którym jesteś nieobecny(a), Konversation automatczynie zmieni twój pseudonim z powrotem do oryginalnego. Jeżeli nie chcesz automatycznej zmiany twojego pseudonimu podczas nieobecności, pozostaw to pole puste
133.
&Pre-shell command:
2011-12-13
Poleceni &pre-powłoki:
134.
Here you can enter a command to be executed before connection to server starts<br>If you have multiple servers in this identity this command will be executed for each server
2011-12-13
Tutaj możesz podać polecenie do wykonania przed rozpoczęciem połączenia do serwera<br>Jeżeli posiadasz wiele serwerów w tej tożsamości, to polecenie to zostanie wykonane dla każdego z nich
138.
This setting affects how characters you type are encoded for sending to the server. It also affects how messages are displayed. When you first open Konversation, it automatically retrieves this setting from the operating system. If you seem to be having trouble seeing other user's messages correctly, try changing this setting.
2011-12-13
To ustawienie dotycz kodowania znaków napisanych przez ciebie i wysyłanych na serwer. Ma to wpływ także na to jak są wyświetlane wiadomości. Podczas pierwszego otwarcia Konversation, otrzyma on automatycznie te ustawienia od systemu operacyjnego. Jeżeli natrafisz na problemy z poprawnym odczytywaniem wiadomości innych użytkowników, spróbuj zmienić to ustawienie.
153.
This identity is in use, if you remove it the network settings using it will fall back to the default identity. Should it be deleted anyway?
2011-12-13
Ta tożsamość jest w użyciu, jeżeli ją usuniesz, to ustawienia sieci powrócą do domyślnej tożsamości. Czy mimo to usunąć ją?
186.
Get &user list
2011-12-13
Uzyskaj listę &użytkowników
187.
Get &topic
2011-12-13
Uzyskaj &temat
195.
Manage your nick, away and other identity settings
2011-12-13
Zarządzaj swoim pseudonimem, nieobecnością i innym ustawieniami tożsamości
199.
Open the known history for this channel in a new tab
2011-12-13
Otwórz w nowej karcie znaną dla tego kanału historię
201.
Show a list of all the known channels on this server
2011-12-13
Pokaż listę wszystkich znanych kanałów na tym serwerze
203.
List all URLs that have been mentioned recently in a new tab
2011-12-13
Sporządź listę wszystkich adresów URL, które ostatnio zostały wspomniane w nowej karcie
225.
Insert a horizontal line into the current tab that only you can see
2011-12-13
Wstaw, widoczną tylko dla ciebie, poziomą linię do bieżącej karty
227.
Insert any character into your current IRC message
2011-12-13
Wstaw jakikolwiek znak do twojej bieżącej wiadomości IRC
234.
<qt>The status bar shows various messages, including any problems connecting to the server. On the far right the current delay to the server is shown. The delay is the time it takes for messages from you to reach the server, and from the server back to you.</qt>
2011-12-13
<qt>Pasek stanu pokazuje rozmaite wiadomości, uwzględniając jakiekolwiek problemy z podłączeniem do serwera. Daleko na prawo, jest pokazane obecne opóźnienie do serwera. Opóźnienie to czas potrzebny wiadomości na dotarcie od ciebie do serwera, i od serwera z powrotem do ciebie.</qt>
299.
Usage: %1IGNORE [ -ALL ] <user 1> <user 2> ... <user n>
2011-12-13
Sposób użycia: %1IGNORE [ -ALL ] <user 1> <user 2> ... <user n>
319.
Resolved %1 to: %2
2011-12-13
Rozwiązano %1 do: %2
402.
%1 is actually using the host %2.
2011-12-13
%1 obecnie używa hosta %2.
423.
Resolved %1 (%2) to address: %3
2011-12-13
Rozwiązano %1 (%2) do adresu: %3
424.
Unable to resolve address for %1 (%2)
2011-12-13
Nie można rozwiązać adresu dla %1 (%2)
454.
You are now marked as being away.
2011-12-13
Teraz jesteś oznaczony(a) jako nieobecny(a).
465.
Edit Watched Nickname
2011-12-13
Edytuj obserwowany pseudonim
467.
Pick the server network you will connect to here.
2011-12-13
Wybierz sieć serwera, którą podłączysz do tego miejsca.
538.
Enter the port number required to connect to the server. For most servers, this should be <b>6667</b>.
2011-12-13
Podaj numer portu wymagany przy połączeniu do serwera. Dla większości serwerów, powinno to być <b>6667</b>.
545.
Could not retrieve "%1"
2011-12-13
Nie można uzyskać "%1"
596.
Watched Nicks Online
2011-12-13
Obserwowane pseudonimy online
600.
<p>These are all the nicknames on your Nickname Watch list, listed under the server network they are connected to. The list also includes the nicknames in KAddressBook associated with the server network.</p><p>The <b>Additional Information</b> column shows the information known for each nickname.</p><p>The channels the nickname has joined are listed underneath each nickname.</p><p>Nicknames appearing under <b>Offline</b> are not connected to any of the servers in the network.</p><p>Right-click with the mouse on a nickname to perform additional functions.</p>
2011-12-13
<p>To są wszystkie pseudonimy na twojej liście obserwowanych pseudonimów, wyświetlone pod siecią serwera, do którego są podłączone. Ta lista zawiera także pseudonimy z KAddressBook skojarzone z siecią serwera.</p><p>Kolumna <b>Dodatkowych Informacji</b> pokazuje informacje znane dla każdego z pseudonimów.</p><p>Kanały, do których dołączył pseudonim są wymienione poniżej każdego pseudonimu.</p><p>Pseudonimy wyświetlone jako <b>Offline</b> nie są podłączone do żadnego serwera w sieci.</p><p>Kliknij prawym klawiszem myszy na pseudonim, aby wykonać dodatkowe funkcje na nim.</p>
636.
Date
2011-12-13
Data
649.
Abort the transfer(s)
2011-12-13
Przerwij przesyłanie(a)
669.
&Regular expression
2011-12-13
Wyrażenie &regularne
718.
List of Uniform Resource Locators mentioned in any of the Konversation windows during this session.
2011-12-13
Lista jednolitych odnajdywaczy zasobów wspominanych w jakimkolwiek oknie Konversation tej sesji.
744.
Enter the name of the Network here. You may create as many entries in the Server List screen with the same Network as you like.
2011-12-13
Wpisz tutaj nazwę sieci. Możesz utworzyć tak wiele wpisów w liście serwerów ile chcesz z tą samą siecią, tak jak chcesz.
751.
This is a list of IRC Servers in the network. When connecting to the network, Konversation will attempt to connect to the top server first. If this fails, it will attempt the second server. If this fails, it will attempt the third, and so on. At least one server must be specified. Click a server to highlight it.
2011-12-13
To jest lista serwerów IRC w sieci. Podczas podłączania do sieci, Konversation spróbuje połączyć się do serwera z wierzchu. Jeżeli nie wypali, to spróbuje z drugim serwerem. Jeżeli to nie wypali, to spróbuje z trzecim i tak dalej. Musi być określony co najmniej jeden serwer. Kliknij na serwer, aby go podświetlić.
773.
Unsupported negotiation (filesize=0)
2011-12-13
Nieobsługiwana negocjacja (rozmiar pliku=0)
779.
Waiting for remote host's acceptance
2011-12-13
Oczekiwanie na akceptację zdalnego hosta.
780.
Unexpected response from remote host
2011-12-13
Nieoczekiwana odpowiedź od zdalnego hosta
813.
Watched Nicknames
2011-12-13
Obserwowane pseudonimy