Translations by Mikolaj Machowski

Mikolaj Machowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 161 results
47.
Invalid Operation
2006-04-10
Niewłaściwa operacja
48.
&Save Regular Expression...
2006-04-10
&Zapisz wyrażenie regularne...
49.
Enter name:
2006-04-10
Wpisz nazwę:
50.
Name for Regular Expression
2006-04-10
Nazwa dla wyrażenia regularnego
51.
<p>Overwrite named regular expression <b>%1</b></p>
2006-04-10
<p>Nadpisać nazwane wyrażenie regularne <b>%1</b> ?</p>
52.
Overwrite
2006-04-10
Zastąp
53.
Could not open file for writing: %1
2006-04-10
Nie można otworzyć pliku dla zapisu: %1
54.
Look ahead regular expressions not supported in Emacs style
2006-04-10
Wyrażenia regularne zawierające odnośniki do przodu nie są obsługiwane w trybie Emacs
55.
Word boundary and non word boundary is not supported in Emacs syntax
2006-04-10
Granica słowa i brak granicy słowa nie są obsługiwane w trybie składni Emacsa
56.
Your regular expression is invalid, due to something preceding a 'line start'.
2006-04-10
Wyrażenie regularne jest nieprawidłowe, ponieważ podano coś przed znakiem "początek wiersza".
57.
Regular Expression Error
2006-04-10
Błąd wyrażenia regularnego
58.
Your regular expression is invalid, due to something following a 'line end'.
2006-04-10
Wyrażenie regularne jest nieprawidłowe, ponieważ podano coś po znaku "koniec wiersza".
59.
Your regular expression is invalid. 'Look Ahead' regular expression must be the last sub expression.
2006-04-10
Twoje wyrażenie regularne jest nieprawidłowe. Wyrażenie regularne z odnośnikami 'do przodu' musi być ostatnim podwyrażeniem.
60.
<h1>Regular Expression Editor</h1><p>What you are currently looking at is an editor for <i>Regular Expressions</i>.</p><p>The upper part in the middle is the editing area, the lower part is a verification window where you can try your regular expressions right away. The row of buttons is the editing actions. This is actually very similar to common drawing programs. Select an editing tool to start editing your regular expression, and press the mouse button in the editing area where you want this item inserted.</p><p>For a more detailed description of this editor see the <a href="doc://">info pages</a></p><h2>What is a regular expression?</h2>If you do not know what a regular expression is, then it might be a good idea to read <a href="doc://whatIsARegExp">the introduction to regular expressions</a>.<p>
2007-11-01
<h1>Edytor wyrażeń regularnych</h1><p>Używasz właśnie czegoś nazywanego edytorem <i>wyrażeń regularnych</i>.</p><p>Górna część pośrodku to pole edycji, dolna część to okno sprawdzenia, w którym możesz od razu wypróbować swoje wyrażenia regularne.Rząd przycisków to akcje edycji. Jest to bardzo podobne do popularnych programów do rysowania. Wybierz narzędzie edycji, aby rozpocząć edycję wyrażenia regularnego, a potem kliknij myszką w miejscu, gdzie chcesz wstawić ten element.</p><p>Więcej szczegółowych informacji o tym edytorze można znaleźć na <a href="doc://">stronach info</a></p><h2>Co to jest wyrażenie regularne?</h2> Jeśli nie wiesz, co to jest wyrażenie regularne, dobrym pomysłem byłoby przeczytanie <a href="doc://whatIsARegExp"> wprowadzenia do wyrażeń regularnych</a>.<p>
61.
<h2>Send the author an electronic postcard</h2>I don't get any money for working on KRegExpEditor, I therefore appreciate it very much when users tell me what they think about my work. I would therefore be very happy if you <a href="mailto:blackie@kde.org?subject=KRegExpEditor">sent me a short mail</a>, telling me that you use my regular expression editor.<h2>Author</h2><a href="http://www.blackie.dk/">Jesper K. Pedersen</a> &lt;<a href="mailto:blackie@kde.org">blackie@kde.org</a>&gt;
2006-04-10
<h2>Wyślij autorowi elektroniczną pocztówkę</h2> Za moją pracę nad edytorem wyrażeń regularnych nie otrzymuję żadnych pieniędzy, dlatego bardzo doceniam, kiedy użytkownicy przekazują mi, co sądzą o mojej pracy. Byłbym więc bardzo szczęśliwy, gdybyć mi wysłał <a href="mailto:blackie@kde.org?subject=KRegExpEditor">krótkiego e-maila (po angielsku)</a>, i powiedział mi, że używasz mojego edytora wyrażeń regularnych.<h2>Autor</h2><a href="http://www.blackie.dk/">Jesper K. Pedersen</a> &lt;<a href="mailto:blackie@kde.org">blackie@kde.org</a>&gt;
62.
Regular Expression Editor
2006-04-10
Edytor wyrażeń regularnych
63.
In this window you will find predefined regular expressions. Both regular expressions you have developed and saved, and regular expressions shipped with the system.
2006-04-10
W tym oknie można znaleźć ustawione wcześniej wyrażenia regularne, zarówno utworzone i zapisane przez Ciebie, jak również te dostarczane z systemem.
64.
In this window you will develop your regular expressions. Select one of the actions from the action buttons above, and click the mouse in this window to insert the given action.
2006-04-10
W tym oknie możesz tworzyć wyrażenia regularne. Wybierz jedną z akcji za pomocą przycisków akcji powyżej i kliknij myszą w tym okienku, aby ją wstawić.
65.
Type in some text in this window, and see what the regular expression you have developed matches.<p>Each second match will be colored in red and each other match will be colored blue, simply so you can distinguish them from each other.<p>If you select part of the regular expression in the editor window, then this part will be highlighted - This allows you to <i>debug</i> your regular expressions
2006-04-10
W tym okienku wpisz jakiś tekst i zobacz do czego dopasuje się Twoje wyrażenie regularne.<p>Co sekundę dopasowanie będzie zaznaczone na czerwono, a drugie dopasowanie będzie zaznaczone na niebiesko, tak byś mógł je odróżnić.<p>Jeśli zaznaczysz część wyrażenia regularnego w oknie edycji, wówczas ta część zostanie podświetlona. To pozwala ci <i>wyszukiwać błędy</i> w Twoim wyrażeniu regularnym.
66.
ASCII syntax:
2006-04-10
Składnia ASCII:
67.
Clear expression
2006-04-10
Wyczyść wyrażenie
68.
This is the regular expression in ASCII syntax. You are likely only to be interested in this if you are a programmer, and need to develop a regular expression using QRegExp.<p>You may develop your regular expression both by using the graphical editor, and by typing the regular expression in this line edit.
2006-04-10
To jest wyrażenie regularne w postaci tekstowej. Zazwyczaj jest to interesujące tylko dla programistów tworzących wyrażenia regularne za pomocą QRegExp.<p>Możesz tworzyć wyrażenia regularne zarówno za pomocą edytora graficznego, jak i wpisując wyrażenie regularne w tym wierszu edycji.
69.
Could not open file '%1' for reading
2006-04-10
Nie można otworzyć pliku '%1' do odczytu
70.
Pos. Look Ahead
2006-04-10
Poz. odnośnik do przodu
71.
Neg. Look Ahead
2006-04-10
Neg. odnośnik do przodu
72.
RegExp Editor
2006-04-10
Edytor wyrażeń regularnych
73.
Editor for Regular Expressions
2006-04-10
Edytor do wyrażeń regularnych
74.
spaces
2006-04-10
spacje
75.
Matches an arbitrary amount of whitespace.
2006-04-10
Pasuje do dowolnej liczby spacji.
76.
anything
2006-04-10
cokolwiek
77.
This regular expression matches anything.
2006-04-10
To wyrażenie regularne nie pasuje do niczego.
78.
Selection tool
2006-04-10
Narzędzie zaznaczania
79.
<qt>This will change the state of the editor to <i>selection state</i>.<p>In this state you will not be inserting <i>regexp items</i>, but instead select them. To select a number of items, press down the left mouse button and drag it over the items.<p>When you have selected a number of items, you may use cut/copy/paste. These functions are found in the right mouse button menu.</qt>
2006-04-10
<qt>Edytor przejdzie w <i>tryb zaznaczania</i>.<p>W tym trybie nie wpisuje się <i>wyrażeń regularnych</i>, natomiast zaznacza się je. Do zaznaczenia czegoś użyj lewego przycisku myszki, naciśnij i przeciągnij.<p> Potem możesz użyć operacji wytnij/kopiuj/wklej. Te funkcje dostępne są w menu pod prawym przyciskiem myszki
80.
Text
2006-04-10
Tekst
81.
<qt>This will insert a text field, where you may write text. The text you write will be matched literally. (i.e. you do not need to escape any characters)</qt>
2006-04-10
<qt>Wstawione zostanie pole tekstowe, do wprowadzania tekstu. Wpisany tekst będzie dopasowywany dosłownie. (Tzn. nie trzeba maskować żadnych znaków)</qt>
82.
A single character specified in a range
2006-04-10
Tylko jeden znak podany w zakresie
83.
<qt>This will match a single character from a predefined range.<p>When you insert this widget a dialog box will appear, which lets you specify which characters this <i>regexp item</i> will match.</qt>
2006-04-10
<qt>Dopasowany będzie pojedynczy znak z określonego zakresu.<p>Gdy wstawisz ten element interfejsu pojawi się okno dialogowe, które umożliwia ustalenie jakie znaki to <i>wyrażenie regularne</i> będzie dopasowywać.</qt>
84.
Any character
2006-04-10
Dowolny znak
85.
<qt>This will match any single character</qt>
2006-04-10
<qt>Dopasowuje pojedynczy, dowolny znak</qt>
86.
Repeated content
2006-04-10
Powtórzenie
87.
<qt>This <i>regexp item</i> will repeat the <i>regexp items</i> it surrounds a specified number of times.<p>The number of times to repeat may be specified using ranges. e.g. You may specify that it should match from 2 to 4 times, that it should match exactly 5 times, or that it should match at least one time.<p>Examples:<br>If you specify that it should match <i>any</i> time, and the content it surrounds is <tt>abc</tt>, then this <i>regexp item</i> will match the empty string, the string <tt>abc</tt>, the string <tt>abcabc</tt>, the string <tt>abcabcabcabc</tt>, etc.</qt>
2006-04-10
<qt>To <i>wyrażenie regularne</i> powtórzy <i>wyrażenia regularne</i> które otacza, określoną ilość razy.<p>Ile razy ma powtórzyć można ustalić za pomocą zakresów. Np. można ustalić że powinno dopasowywać od 2 do 4 razy, że ma dopasowywać dokładnie 5 razy, albo że ma dopasowywać przynajmniej raz, gdy fraza to <tt>abc</tt> to to <i>wyrażenie regularne</i> dopasuje pusty napis, napis <tt>abc</tt>, napis <tt>abcabc</tt>, napis <tt>abcabcabcabc</tt> itd</qt>
88.
<qt>This <i>regexp item</i> will match any of its alternatives.</p>You specify alternatives by placing <i>regexp items</i> on top of each other inside this widget.</qt>
2006-04-10
To <i>wyrażenie regularne</i> dopasuje każdą z alternatyw.</p>Ustala się te alternatywy przez umieszczenie <i>wyrażeń regularnych</i> jedno na drugim w tym elemencie interfejsu.</qt>
89.
Compound regexp
2006-04-10
Złożone wyrażenie regularne
90.
<qt>This <i>regexp item</i> serves two purposes:<ul><li>It makes it possible for you to collapse a huge <i>regexp item</i> into a small box. This makes it easier for you to get an overview of large <i>regexp items</i>. This is especially useful if you load a predefined <i>regexp item</i> you perhaps don't care about the inner workings of.
2006-04-10
<qt>To <i>wyrażenie regularne</i> ma 2 zadania:<ul><li>umożliwia złożenie olbrzymiego <i>wyrażenia regularnego</i> w małe okienko. To ułatwia ogląd dużych <i>wyrażeń regularnych</i>. Jest to szczególnie przydatne jeżeli wczytuje się gotowe <i>wyrażenia regularne</i>, których wewnętrzna struktura nie jest ważna.
91.
Beginning of line
2006-04-10
Początek wiersza
92.
<qt>This will match the beginning of a line.</qt>
2006-04-10
<qt>Dopasowanie będzie na początku wiersza.</qt>
93.
End of line
2006-04-10
Koniec wiersza
94.
<qt>This will match the end of a line.</qt>
2006-04-10
<qt>To będzie dopasowywać koniec wiersza.</qt>
95.
Word boundary
2006-04-10
granica wyrazu
96.
<qt>This asserts a word boundary (This part does not actually match any characters)</qt>
2006-04-10
<qt>To sprawdza granicę wyrazu (Ta część w zasadzie nie dopasowuje żadnych znaków)</qt>