Translations by Bozidar Proevski

Bozidar Proevski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
1.
Don't run with scissors.
2006-04-20
Не трчај со ножички.
2.
Never trust car salesmen or politicians.
2006-04-20
Никогаш не верувај му на продавач на коли или на политичар.
3.
Real programmers don't comment their code. It was hard to write, it should be hard to understand.
2006-04-20
Вистинските програмери не го коментираат нивниот код. Било тешко да го напишат, би требало да е тешко и да се разбере.
4.
It is much easier to suggest solutions when you know nothing about the problem.
2006-04-20
Многу е полесно да сугерираш решенија кога не знаеш ништо во врска со проблемот.
5.
You can never have too much memory or disk space.
2006-04-20
Никогаш не можеш да имаш премногу меморија или простор на дискот.
6.
The answer is 42.
2006-04-20
Одговорот е 42.
7.
It's not a bug. It's a misfeature.
2006-04-20
Тоа не е бубачка. Тоа е погрешна карактеристика.
8.
Help stamp out and abolish redundancy.
2006-04-20
Помогнете при искоренувањето и поништувањето на повторливоста.
9.
To maximize a window vertically, click the maximize button with the middle mouse button.
2006-04-20
За да го раширите прозорецот вертикално, кликнете на копчето за раширување со средното копче на глушецот.
10.
You can use Alt+Tab to switch between applications.
2006-04-20
Можете да користите Alt+Tab за да се префрлате помеѓу апликациите.
11.
Press Ctrl+Esc to show the applications running in your current session.
2006-04-20
Притиснете Ctrl+Esc за да се прикажат апликациите што работат во вашата тековна сесија.
12.
Alt+F2 displays a small window that you can type a command into.
2006-04-20
Alt+F2 прикажува мал прозорец во којшто можете да напишете команда или апликација за подигање.
13.
Ctrl+F1 to Ctrl+F8 can be used to switch virtual desktops.
2006-04-20
Ctrl+F1 до Ctrl+F8 можат да се користат за менување на виртуелните работни површини.
14.
You can move buttons on the panel using the middle mouse button.
2006-04-20
Можете да ги движите копчињата на панелот со користење на средното копче на глушецот.
15.
Alt+F1 pops-up the system menu.
2006-04-20
Alt+F1 го прикажува системското мени.
16.
Ctrl+Alt+Esc can be used to kill an application that has stopped responding.
2006-04-20
Ctrl+Alt+Esc може да се користи за да се убие апликација што заглавила.
17.
If you leave KDE applications open when you logout, they will be restarted automatically when you log back in.
2006-04-20
Ако ги оставите апликациите на KDE отворени кога ќе се одјавите, тие ќе бидат автоматски рестартирани кога повторно ќе се најавите.
18.
The KDE file manager is also a web browser and an FTP client.
2006-04-20
Менаџерот на датотеки на KDE е исто така и веб-пребарувач и FTP-клиент.
19.
Applications can display messages and tips in an Amor bubble using the showMessage() and showTip() DCOP calls
2006-04-20
Апликациите можат да прикажуваат пораки и совети во балонче на Amor користејќи ги повиците на DCOP showMessage() и showTip()
20.
Your names
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-10-29
Владимир Стефанов
21.
Your emails
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2006-04-20
vladoboss@mt.net.mk
22.
Error reading theme:
2006-04-20
Грешка при читање на темата:
23.
Error reading group:
2006-04-20
Грешка при читање на групата:
24.
&Configure...
2006-04-20
&Конфигурирај...
25.
Amor Version %1
2006-04-20
Amor верзија %1
26.
Amusing Misuse Of Resources
2006-04-20
Забавно губење на ресурси
27.
Copyright (c) 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>
2006-04-20
Авторски права (c) 1999 Martin R. Jones <mjones@kde.org>
28.
Original Author: Martin R. Jones <mjones@kde.org>
2006-04-20
Оригинален автор: Martin R. Jones <mjones@kde.org>
29.
Current Maintainer: Gerardo Puga <gpuga@gioia.ing.unlp.edu.ar>
2006-04-20
Тековен одржувач: Gerardo Puga <gpuga@gioia.ing.unlp.edu.ar>
30.
About Amor
2006-04-20
За Amor
31.
Theme:
2006-04-20
Тема:
32.
Offset:
2006-04-20
Растојание:
33.
Always on top
2006-04-20
Секогаш на врв
34.
Show random tips
2006-04-20
Покажувај случајни совети
35.
Use a random character
2006-04-20
Користи случаен лик
36.
Allow application tips
2006-04-20
Покажувај ги советите на апликацијата
37.
No tip
2006-04-20
Без совети
38.
KDE creature for your desktop
2006-04-20
Креатура на KDE за вашата работна површина.
39.
amor
2006-04-20
amor
40.
Current maintainer
2006-04-20
Тековен одржувач