Translations by Furby

Furby has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
1812.
Parsing stylesheet
2006-12-15
Spracovanie štýlu
1813.
Parsing document
2006-12-15
Spracovanie dokumentu
1814.
Applying stylesheet
2006-12-15
Aplikovanie štýlu
1815.
Writing document
2006-12-15
Písanie dokumentu
1820.
Allows you to change the behavior for all events at once
2006-12-15
Umožní vám zmeniť správanie všetkých udalostí naraz
1828.
Mark &taskbar entry
2006-12-15
Označiť položku v &paneli úloh
1829.
&Log to a file:
2006-12-15
Záz&nam do súboru:
1830.
&Use a passive window that does not interrupt other work
2006-12-15
&Použiť pasívne okno ktoré neprerušuje prácu
1831.
Less Options
2006-12-15
Menej možností
1832.
Player Settings
2006-12-15
Nastavenie prehrávača
1833.
Mimetype
2006-12-15
Typ MIME
1838.
Type the name you want to give to this application here. This application will appear under this name in the applications menu and in the panel.
2006-12-15
Sem zadajte meno pre aplikáciu. Aplikácia bude pod týmto menom zobrazená v menu a v paneli.
1840.
Type the description of this application, based on its use, here. Examples: a dial up application (KPPP) would be "Dial up tool".
2006-12-15
Sem zadajte popis tejto aplikácie podľa jej použitia. Napríklad: pre pripojenie na internet (KPPP) to bude "Nástroj pre pripojenie na Internet".
1842.
Type any comment you think is useful here.
2006-12-15
Sem zadajte ľubovoľný komentár, ktorý si myslíte, že je potrebný.
1844.
Type the command to start this application here. Following the command, you can have several place holders which will be replaced with the actual values when the actual program is run: %f - a single file name %F - a list of files; use for applications that can open several local files at once %u - a single URL %U - a list of URLs %d - the directory of the file to open %D - a list of directories %i - the icon %m - the mini-icon %c - the caption
2006-12-15
Zadajte príkaz, ktorý túto aplikáciu spustí. Za príkazom je možné zadať rôzne značky, ktoré sa pri spustení programu nahradia skutočnými hodnotami: %f - jedno menu súboru %F - zoznam súborov, napr. pre aplikácie, ktoré dokážu otvoriť niekoľko lokálnych súborov naraz %u - jedno URL %U - zoznam URL %d - priečinok súboru, ktorý sa má otvoriť %D - zoznam priečinkov %i - ikona %m - miniikona %c - komentár
1845.
Click here to browse your file system in order to find the desired executable.
2006-12-15
Stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať váš systém súborov a nájsť požadovaný spustiteľný súbor.
1846.
&Work path:
2006-12-15
&Pracovný priečinok:
1847.
Sets the working directory for your application.
2006-12-15
Nastaví pracovný priečinok pre vašu aplikáciu.
1848.
Add...
2006-12-15
&Pridať
1849.
Click on this button if you want to add a type of file (mimetype) that your application can handle.
2006-12-15
Stlačete toto tlačidlo, ak chcete pridať typ súboru (typ MIME), ktorý táto aplikácia podporuje.
1858.
Check this option if the text mode application offers relevant information on exit. Keeping the terminal emulator open allows you to retrieve this information.
2006-12-15
Zapnite túto voľbu ak aplikácia v textovom režime poskytuje dôležité informácie pri ukončení. Tým, že sa okno pri ukončení nezatvorí, bude možné tieto informácie zachytiť.
1860.
Ru&n as a different user
2006-12-15
Spustiť ako i&ný užívateľ
1861.
Check this option if you want to run this application with a different user id. Every process has a different user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to use this option.
2006-12-15
Zapnutím tejto voľby spustíte túto aplikáciu ako iný užívateľ. Každý proces má nastavené ID užívateľa. Toto číslo určuje práva pre prístup k súborom a iné. Ak je táto voľba zapnutá, budete musieť zadať heslo pre vybraného užívateľa.
1862.
&Username:
2006-12-15
&Užívateľské meno:
1863.
Enter the user name you want to run the application as.
2006-12-15
Zadajte užívateľské meno, pod ktorým má táto aplikácia bežať.
1864.
Enter the user name you want to run the application as here.
2006-12-15
Zadajte užívateľské meno, pod ktorým tu má táto aplikácia bežať.
1865.
Startup
2006-12-15
Spúštanie
1866.
Enable &launch feedback
2006-12-15
Povoliť &odozvu pri štarte
1867.
Check this option if you want to make clear that your application has started. This visual feedback may appear as a busy cursor or in the taskbar.
2006-12-15
Zapnutím tejto voľby zaistíte, aby bolo jasné, že sa vaša aplikácia spustila. Ako viditeľná odozva môže byť zaneprázdnený kurzor alebo označenie v paneli úloh.
1868.
&Place in system tray
2006-12-15
&Umiestniť v systémovej lište
1869.
Check this option if you want to have a system tray handle for your application.
2006-12-15
Ak zapnete túto voľbu, v systémovej lište budete môcť ovládať tút aplikáciu.
1870.
&DCOP registration:
2006-12-15
Registrácia &DCOP:
1871.
Multiple Instances
2006-12-15
Viac inštancií
1872.
Single Instance
2006-12-15
Jediná inštancia
1873.
Run Until Finished
2006-12-15
Bežať až do konca
1874.
Select one or more file types to add:
2006-12-15
Vyberte jeden alebo viac pridávaných typov:
1875.
<qt><p>Select one or more types of file that your application can handle here. This list is organized by <u>mimetypes</u>.</p> <p>MIME, Multipurpose Internet (e)Mail Extension, is a standard protocol for identifying the type of data based on filename extensions and correspondent <u>mimetypes</u>. Example: the "bmp" part that comes after the dot in flower.bmp indicates that it is a specific kind of image, <u>image/x-bmp</u>. To know which application should open each type of file, the system should be informed about the abilities of each application to handle these extensions and mimetypes.</p>
2006-12-15
<qt><p>Vyberte jeden alebo viac typov súborov, ktoré táto aplikácia podporuje. Tento zoznam je utriedený podľa <u>typov MIME</u>.</p> <p>MIME, Multipurpose Internet (e)Mail Extension, je štandardný protokol pre identifikáciu typu súboru podľa jeho prípony a zodpovedajúceho <u>typu MIME</u>. Napríklad: časť "bmp", ktorá je za bodkou v mene súboru flower.bmp určuje, že sa jedná o špeciálny typ obrázku<u>image/x-bmp</u>. Aby bolo jasné, ktorá aplikácia dokáže ktorý typ otvoriť, je nutné možnosti aplikácie (podporované prípony a typy MIME) nastaviť.</p>
1876.
KDE Wallet Wizard
2006-12-15
Sprievodca KDE Wallet
1877.
<u>KWallet</u> - The KDE Wallet System
2006-12-15
<u>KWallet</u> - Schránka dôležitých informácií pre KDE
1878.
Welcome to KWallet, the KDE Wallet System. KWallet allows you to store your passwords and other personal information on disk in an encrypted file, preventing others from viewing the information. This wizard will tell you about KWallet and help you configure it for the first time.
2006-12-15
Víta vás KWallet, systém KDE pre uchovanie citlivých informácií. KWallet umožňuje uložiť vaše heslá a iné osobné informácie na disku v šifrovanom súbore, čím zabránite, aby ostatní používatelia mohli vidieť tieto informácie. Tento sprievodca vám predstaví KWallet a pomôže vám pri jeho počiatočnom nastavení.
1879.
&Basic setup (recommended)
2006-12-15
&Základné nastavenie (doporučené)
1880.
&Advanced setup
2006-12-15
&Pokročilé nastavenie
1881.
Introduction
2006-12-15
Úvod
1882.
The KDE Wallet system stores your data in a <i>wallet</i> file on your local hard disk. The data is only written in encrypted form, presently using the blowfish algorithm with your password as the key. When a wallet is opened, the wallet manager application will launch and display an icon in the system tray. You can use this application to manage your wallets. It even permits you to drag wallets and wallet contents, allowing you to easily copy a wallet to a remote system.
2006-12-15
Systém KDE Wallet ukladá vaše dáta v súbore <i>wallet</i>na vašom lokálnom disku. Tieto dáta sú zapísané ako šifrované, momentálne pomocou algoritmu blowfish s vašim heslom ako kľúčom. Pri otvorení walletu sa spustí správca walletu a zobrazí ikonu v systémovej lište. Pomocou nej môžete spravovať vašej wallety. Dokonca umožňuje ťahať wallety a ich obsahy a tak jednoducho skopírovať wallet na vzdialený systém.
1883.
Various applications may attempt to use the KDE wallet to store passwords or other information such as web form data and cookies. If you would like these applications to use the wallet, you must enable it now and choose a password. The password you choose <i>cannot</i> be recovered if it is lost, and will allow anyone who knows it to obtain all the information contained in the wallet.
2006-12-15
Rôzne aplikácie sa môžu pokúsiť použiť KDE wallet pre uloženie hesiel alebo iných informácií, napríklad dát z webových formulárov. Ak chcete, aby tieto aplikácie wallet použili, musíte to teraz povoliť a zadať heslo. Heslo, ktoré si vyberiete, <i>nie je</i>možné znovu zistiť a každý, kto ho bude poznať, môže získať všetky informácie uložené vo wallete.
1887.
Password Selection
2006-12-15
Výber hesla
1888.
The KDE Wallet system allows you to control the level of security of your personal data. Some of these settings do impact usability. While the default settings are generally acceptable for most users, you may wish to change some of them. You may further tune these settings from the KWallet control module.
2006-12-15
Systém KDE Wallet umožňuje ovládať úroveň zabezpečenia vašich osobných informácií. Niektoré nastavenia majú vplyv aj na jednoduchosť použitia. Štandardné nastavenie je vhodné pre väčšinu užívateľov, ale môžete si ho zmeniť v module pre KWallet v Ovládacom centre.
1889.
Store network passwords and local passwords in separate wallet files
2006-12-15
Uložiť sieťové a lokálne heslá v samostatných súboroch wallet
1890.
Automatically close idle wallets
2006-12-15
Automaticky zatvoriť nepoužívané wallety
1891.
Security Level
2006-12-15
Úroveň zabezpečenia