Translations by Michal Rudolf

Michal Rudolf has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
1.
Your names
2009-11-19
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-11-01
Michał Rudolf
2.
Your emails
2009-11-19
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-15
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2007-11-01
mrudolf@kdewebdev.org
3.
KDE Control Center
2006-04-04
Centrum sterowania KDE
4.
Configure your desktop environment.
2006-04-04
Ustawienia środowiska KDE.
5.
Welcome to the "KDE Control Center", a central place to configure your desktop environment. Select an item from the index on the left to load a configuration module.
2006-04-04
Witamy w "Centrum sterowania KDE", centralnym miejscu dla konfiguracji środowiska KDE. Proszę wybrać odpowiedni moduł z listy znajdującej się po lewej stronie.
6.
KDE Info Center
2006-04-04
Centrum informacji KDE
7.
Get system and desktop environment information
2006-04-04
Pobierz informacje o systemie i środowisku
8.
Welcome to the "KDE Info Center", a central place to find information about your computer system.
2006-04-04
Witamy w "Centrum informacji KDE", głównym miejscem znajdowania informacji o Twoim komputerze i systemie.
9.
Use the "Search" field if you are unsure where to look for a particular configuration option.
2006-04-04
Użyj pola "Znajdź", jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć daną opcję konfiguracji.
10.
KDE version:
2006-04-04
Wersja KDE:
11.
User:
2006-04-04
Użytkownik:
12.
Hostname:
2006-04-04
Nazwa komputera:
13.
System:
2006-04-04
System:
14.
Release:
2006-04-04
Wersja:
15.
Machine:
2006-04-04
Architektura:
16.
<big><b>Loading...</b></big>
2006-04-04
<big><b>Wczytywanie...</b></big>
17.
There are unsaved changes in the active module. Do you want to apply the changes before running the new module or discard the changes?
2006-04-04
Zmiany w bieżącym module nie zostały zachowane. Czy chcesz zastosować zmiany przed uruchomieniem nowego modułu, czy też porzucić dokonane zmiany?
18.
There are unsaved changes in the active module. Do you want to apply the changes before exiting the Control Center or discard the changes?
2006-04-04
Zmiany w bieżącym module nie zostały zachowane. Czy chcesz zastosować zmiany przed zamknięciem Centrum sterowania, czy też porzucić dokonane zmiany?
19.
Unsaved Changes
2006-04-04
Niezachowane zmiany
20.
<p>Use the "What's This?" (Shift+F1) to get help on specific options.</p><p>To read the full manual click <a href="%1">here</a>.</p>
2006-04-04
<p>Użyj funkcji "Co to jest?" (Shift+F1), żeby uzyskać pomoc na temat poszczególnych opcji.</p><p>Żeby przeczytać podręcznik, kliknij <a href="%1">tutaj</a>.</p>
21.
<h1>KDE Info Center</h1>There is no quick help available for the active info module.<br><br>Click <a href = "kinfocenter/index.html">here</a> to read the general Info Center manual.
2006-04-04
<h1>Centrum informacji KDE</h1> Niestety, brak pomocy dla bieżącego modułu. <br><br> Kliknij <a href="kinfocenter/index.html">tutaj</a>, by przeczytać ogólną pomoc dla Centrum sterowania.
22.
<h1>KDE Control Center</h1>There is no quick help available for the active control module.<br><br>Click <a href = "kcontrol/index.html">here</a> to read the general Control Center manual.
2006-04-04
<h1>Centrum sterowania KDE</h1> Niestety, brak pomocy dla bieżącego modułu. <br><br> Kliknij <a href="kcontrol/index.html">tutaj</a>, by przeczytać ogólną pomoc dla Centrum sterowania.
23.
<big>You need super user privileges to run this control module.</big><br>Click on the "Administrator Mode" button below.
2006-04-04
<big>Do uruchomienia tego modułu wymagane są prawa administratora.</big> <br>Kliknij przycisk "Tryb administratora" poniżej.
24.
The KDE Control Center
2006-04-04
Centrum sterowania KDE
25.
(c) 1998-2004, The KDE Control Center Developers
2006-04-04
(c) 1998-2004, Autorzy Centrum sterowania KDE
26.
The KDE Info Center
2006-04-04
Centrum informacji KDE
27.
Current Maintainer
2006-04-04
Aktualny opiekun
28.
<big>Loading...</big>
2006-04-04
<big>Wczytywanie...</big>
29.
The %1 configuration group. Click to open it.
2006-04-04
Grupa %1. Kliknij, aby ją otworzyć.
30.
This treeview displays all available control modules. Click on one of the modules to receive more detailed information.
2006-04-04
Ten widok drzewa pokazuje wszystkie dostępne moduły konfiguracji. Kliknij na jednym z nich, by otrzymać szczegółowe informacje.
31.
The currently loaded configuration module.
2006-04-04
Załadowany moduł konfiguracji.
32.
<b>Changes in this module require root access.</b><br>Click the "Administrator Mode" button to allow modifications in this module.
2006-04-04
<b>Zmiany w tym module wymagają praw administratora.</b><br>Kliknij przycisk "Tryb administratora", by umożliwić zmiany w tym module.
33.
This module requires special permissions, probably for system-wide modifications; therefore, it is required that you provide the root password to be able to change the module's properties. If you do not provide the password, the module will be disabled.
2006-04-04
Ten moduł wymaga specjalnych uprawnień, prawdopodobnie do zmian w całym systemie. W związku z tym wymagane jest podanie hasła administratora. Jeśli tego nie zrobisz, moduł będzie wyłączony.
34.
&Reset
2006-04-04
&Porzuć
35.
&Administrator Mode
2006-04-04
&Tryb administratora
36.
&Mode
2006-04-04
&Tryb
37.
Icon &Size
2006-04-04
&Rozmiar ikon
38.
&Keywords:
2006-04-04
Słowa &kluczowe:
39.
&Results:
2006-04-04
Re&zultaty:
40.
Clear search
2006-04-04
Wyczyść wyszukiwanie
41.
Search:
2006-04-04
Znajdź:
42.
&Icon View
2006-04-04
Widok &ikon
43.
&Tree View
2006-04-04
Widok &drzewa
44.
&Small
2006-04-04
&Mały
45.
&Medium
2006-04-04
Ś&redni
46.
&Large
2006-04-04
&Duży