Browsing Macedonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
2130 of 33 results
21.
Here is the list of the available types of medium which can be monitored. You can filter the available actions by selecting a type of medium. If you want to see all the actions, select "All Mime Types".
i18n: file notifiermoduleview.ui line 64
Ова е листата на достапни типови на медиуми што може да бидат следени. Може да ги филтрирате достапните дејства со избирање на тип на медиум. Ако сакате да ги видите сите дејства изберете „Сите Mime-типови“.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:24
22.
&Add...
i18n: file notifiermoduleview.ui line 90
Дод&ај...
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
23.
Click here to add an action.
i18n: file notifiermoduleview.ui line 93
Кликнете тука за да додадете дејство.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
24.
Click here to delete the selected action if possible.
i18n: file notifiermoduleview.ui line 104
Кликнете тука за да го избришете избраното дејство ако е возможно.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:36
25.
&Edit...
i18n: file notifiermoduleview.ui line 112
Ур&еди...
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:39
26.
Click here to edit the selected action if possible.
i18n: file notifiermoduleview.ui line 115
Кликнете тука за да го уредувате избраното дејство ако е возможно.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:42
27.
&Toggle as Auto Action
i18n: file notifiermoduleview.ui line 123
Смени како ав&том. дејство
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:45
28.
Click here to perform this action automatically on detection of the selected medium type (this option is disabled when "All Mime Types" is selected).
i18n: file notifiermoduleview.ui line 126
Кликнете тука за ова дејство да се активира автоматски при детектирање на избраниот тип на медиум (оваа опција е оневозможена кога е избрано „Сите Mime-типови“).
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:48
29.
Here is the list of the available actions. You can modify them by using the buttons on your right.
i18n: file notifiermoduleview.ui line 153
Ова е листата на достапни дејства. Може да ги измените со употреба на копчињата надесно.
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:51
30.
Edit Service
i18n: file serviceview.ui line 30
Уредете сервиси
Translated and reviewed by Bozidar Proevski on 2006-04-05
Located in rc.cpp:54 rc.cpp:57 serviceconfigdialog.cpp:40
2130 of 33 results

This translation is managed by Ubuntu Macedonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bozidar Proevski.