Translations by Stefan Asserhäll

Stefan Asserhäll has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 101 results
1.
About Kasbar
2006-04-05
Om Kasbar
2.
<qt><body><h2>Kasbar Version: %1</h2><b>KDE Version:</b> %2</body></qt>
2006-04-05
<qt><body><h2>Kasbar version: %1</h2><b>KDE-version:</b> %2</body></qt>
3.
<html><body><p>Kasbar TNG began as a port of the original Kasbar applet to the (then new) extension API, but ended up as a complete rewrite because of the range of features needed by different groups of users. In the process of the rewrite all the standard features provided by the default taskbar were added, along with some more original ones such as thumbnails.</p><p>You can find information about the latest developments in Kasbar at <a href="%3">%4</a>, the Kasbar homepage.</p></body></html>
2006-04-05
<html><body><p>Kasbar TNG började som en översättning av det ursprungliga Kasbar miniprogrammet till det (då nya) utöknings-API:et, men slutade som en fullständig omskrivning på grund av den uppsättning funktioner som olika grupper användare behövde. Under arbetet med omskrivningen lades alla standardfunktioner som tillhandahålls av det normala aktivitetsfältet till, och dessutom ytterligare några originella som miniatyrbilder.</p><p>Du kan hitta information om den senaste utvecklingen av Kasbar på <a href="%3">%4</a>, Kasbars hemsida.</p></body></html>
4.
Authors
2006-04-05
Upphovsmän
5.
Kasbar Authors
2006-04-05
Upphovsmännen till Kasbar
6.
<html><b>Richard Moore</b> <a href="mailto:rich@kde.org">rich@kde.org</a><br><b>Homepage:</b> <a href="http://xmelegance.org/">http://xmelegance.org/</a><p>Developer and maintainer of the Kasbar TNG code.</p><hr/><b>Daniel M. Duley (Mosfet)</b> <a href="mailto:mosfet@kde.org">mosfet@kde.org</a><br><b>Homepage:</b> <a href="http://www.mosfet.org/">http://www.mosfet.org/</a><p>Mosfet wrote the original Kasbar applet on which this extension is based. There is little of the original code remaining, but the basic look in opaque mode is almost identical to this first implementation.</p></html>
2006-04-05
<html><b>Richard Moore</b> <a href="mailto:rich@kde.org">rich@kde.org</a><br><b>Hemsida:</b> <a href="http://xmelegance.org/">http://xmelegance.org/</a><p>Utvecklare och underhållare av Kasbar TNG-koden.</p><hr/><b>Daniel M. Duley (Mosfet)</b> <a href="mailto:mosfet@kde.org">mosfet@kde.org</a><br><b>Hemsida:</b> <a href="http://www.mosfet.org/">http://www.mosfet.org/</a><p>Mosfet skrev det ursprungliga Kasbar-miniprogrammet som den här utökningen är baserad på. Lite av originalkoden finns kvar, men det grundläggande utseendet i ogenomskinligt läge är nästan identiskt med den första implementationen.</p></html>
7.
BSD License
2006-04-05
BSD-licens
8.
Kasbar may be used under the terms of either the BSD license, or the GNU Public License.
2006-04-05
Kasbar får användas under villkoren antingen i BSD-licensen, eller GNU Public License.
9.
GPL License
2006-04-05
GPL-licens
10.
An alternative task manager
2006-04-05
En alternativ aktivitetshanterare
11.
Group
2006-04-05
Grupp
12.
&Ungroup
2006-04-05
&Dela upp
13.
&Kasbar
2006-04-05
&Kasbar
14.
Kasbar
2006-04-05
Kasbar
15.
Kasbar Preferences
2006-04-05
Inställningar för Kasbar
16.
Specifies the size of the task items.
2006-04-05
Specificerar storleken på aktivitetsobjekten.
17.
Si&ze:
2006-04-05
Stor&lek:
18.
Enormous
2006-04-05
Enorm
19.
Huge
2006-04-05
Mycket stor
20.
Large
2006-04-05
Stor
21.
Medium
2006-04-05
Mellan
22.
Small
2006-04-05
Liten
23.
Custom
2006-04-05
Egen
24.
Pixels
2006-04-05
bildpunkter
25.
Specifies the maximum number of items that should be placed in a line before starting a new row or column. If the value is 0 then all the available space will be used.
2006-04-05
Anger maximalt antal objekt som ska placeras i en rad innan en ny rad eller kolumn påbörjas. Om värdet är 0, så används allt tillgängligt utrymme.
26.
Bo&xes per line:
2006-04-05
R&utor per rad:
27.
&Detach from screen edge
2006-04-05
&Koppla loss från skärmkant
28.
Detaches the bar from the screen edge and makes it draggable.
2006-04-05
Kopplar loss raden från skärmkanten och gör den möjlig att dra.
29.
Background
2006-04-05
Bakgrund
30.
Trans&parent
2006-04-05
Trans&parent
31.
Enables pseudo-transparent mode.
2006-04-05
Aktiverar pseudo-transparent läge.
32.
Enable t&int
2006-04-05
Akt&ivera färgton
33.
Enables tinting the background that shows through in transparent mode.
2006-04-05
Aktiverar färgton i bakgrunden som syns igenom i transparent läge.
34.
Specifies the color used for the background tint.
2006-04-05
Specificerar färgen som ska användas för bakgrundsfärgtonen.
35.
Tint &color:
2006-04-05
Färg på fär&gton:
36.
Specifies the strength of the background tint.
2006-04-05
Specificerar styrkan på bakgrundsfärgtonen.
37.
Tint &strength:
2006-04-05
&Styrka på färgton:
38.
Thumbnails
2006-04-05
Miniatyrbilder
39.
Enable thu&mbnails
2006-04-05
Aktivera &miniatyrbilder
40.
Enables the display of a thumbnailed image of the window when you move your mouse pointer over an item. The thumbnails are approximate, and may not reflect the current window contents. Using this option on a slow machine may cause performance problems.
2006-04-05
Aktiverar visning av en miniatyrbild av fönstret när du flyttar muspekaren över ett objekt. Miniatyrbilderna är ungefärliga, och kanske inte visar aktuellt innehåll i fönstret. Användning av detta alternativ på en långsam dator kan orsaka prestandaproblem.
41.
&Embed thumbnails
2006-04-05
&Inbäddade miniatyrbilder
42.
Controls the size of the window thumbnails. Using large sizes may cause performance problems.
2006-04-05
Kontrollerar storleken på fönsterminiatyrbilderna. Användning av stora storlekar kan orsaka prestandaproblem.
43.
Thumbnail &size:
2006-04-05
&Storlek på miniatyrbild:
44.
Controls the frequency with which the thumbnail of the active window is updated. If the value is 0 then no updates will be performed. Using small values may cause performance problems on slow machines.
2006-04-05
Kontrollerar hur ofta miniatyrbilden av det aktiva fönstret uppdateras. Om värdet är 0, så görs inga uppdateringar. Användning av små värden kan orsaka prestandaproblem på långsamma datorer.
45.
&Update thumbnail every:
2006-04-05
&Uppdatera miniatyrbild varje:
46.
seconds
2006-04-05
sekunder
47.
Behavior
2006-04-05
Uppträdande
48.
&Group windows
2006-04-05
&Gruppera fönster
49.
Enables the grouping together of related windows.
2006-04-05
Aktiverar gruppering av relaterade fönster.
50.
Show all &windows
2006-04-05
&Visa alla fönster