Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 64 results
17.
Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s
Պատկերը գրելուց չհաջողվեց փակել '%s' , հնարավոր է տվյալներն ամբողջությամբ չեն պահպանվել՝ %s
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Պատկերը գրելուց չհաջողվեց փակել '%s' , հնարավոր է տվյալներըչեն պահպանվել՝ %s
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2033
85.
Transformed PNG not RGB or RGBA.
Ձևափոխված է PNG–ն, այլ ոչ RGB–ն կամ RGBA–ն
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Ձևափոխված PNG, ոչ RGB կամ RGBA
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-png.c:153
86.
Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4.
Ձևափոխված PNG–ն ունի չապահովվող քանակությամբ ալիքներ. վավեր են 3-ը կամ 4-ը
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Ձևափոխված PNG ֆայլը ունի չապահովվող քանակությամբ ալիքներ. վավեր են 3-ը կամ 4-ը
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-png.c:162
110.
Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data
Չմշակված PNM ֆորմատները պահանջում են ուղիղ մեկ միավոր ազատ տարածություն մոդելային կամ նմուշային տվյալներից առաջ
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Անմշակ PNM ֆորմատները պահանջում են ուղիղ մեկ միավոր ազատ տարածություն նմուշային տվյալներից առաջ
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
111.
Cannot allocate memory for loading PNM image
Անհնար է հատկացնել հիշողություն PNM պատկերը բեռնելու համար
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
Reviewed by Norayr Chilingaryan on 2007-06-20
In upstream:
Չի հաջողվում հատկացնել հիշողություն PNM պատկերը բեռնելու համար
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2008-01-12
Located in gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
124.
Cannot allocate temporary IOBuffer data
Անհնար է վերաբաշխել IOBuffer ժամանակավոր տվյալները
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
Reviewed by Norayr Chilingaryan on 2007-06-20
In upstream:
Չի հաջողվում վերաբաշխել IOBuffer ժամանակավոր տվյալները
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2008-01-12
Located in gdk-pixbuf/io-tga.c:214
126.
Cannot allocate colormap structure
(no translation yet)
Located in gdk-pixbuf/io-tga.c:687
160.
Cannot allocate memory for loading XPM image
Անհնար է հիշողություն հատկացնել XPM պատկերը բեռնելու համար
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Չի հաջողվում հիշողություն հատկացնել XPM պատկերը բեռնելու համար
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 gdk-pixbuf/io-xpm.c:531 gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
161.
Cannot read XPM colormap
Անհնար է կարդալ XPM գունային քարտեզը
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-08-23
In upstream:
Չի հաջողվում կարդալ XPM գունային քարտեզը
Suggested by Norayr Chilingaryan on 2006-03-17
Located in gdk-pixbuf/io-xpm.c:545
237.
The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as current by dragging it to the other color swatch alongside.
(no translation yet)
Located in gtk/gtkcolorsel.c:976
110 of 64 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Norayr Chilingaryan, Serj Safarian, vahagn, Սահակ.