Translations by www8

www8 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 458 results
18.
failed to store the fingerprint: %s
2006-03-20
nie udało się przechować odcisku palca: %s
19.
failed to store the creation date: %s
2006-03-20
nie udało się przechować daty stworzenia: %s
20.
reading public key failed: %s
2006-03-20
nie udało się odczytać klucz publicznego: %s
21.
response does not contain the public key data
2006-03-21
odpowiedź nie zawiera klucza publicznego
22.
response does not contain the RSA modulus
2006-03-21
odpowiedź nie zawiera modułów RSA
23.
response does not contain the RSA public exponent
2006-03-21
odpowiedź nie zawiera eksponentu publicznego RSA
24.
PIN callback returned error: %s
2006-03-20
odpowiedzieć na PIN zwróciła błąd: %s
25.
PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d
2006-03-20
PIN dla CHV%d jest zbyt krótki; minimalna długość wynosi %d
26.
verify CHV%d failed: %s
2006-03-20
Weryfikacja CHV%d nie powiodła się: %s
27.
access to admin commands is not configured
2006-03-21
dostęp do poleceń admina jest nieskonfigurowany
28.
error retrieving CHV status from card
2006-03-21
błąd podczas otrzymywania statusu CHV z karty
31.
|A|Admin PIN
2006-03-21
|A|PIN Admina
32.
|AN|New Admin PIN
2006-03-21
|AN|Nowy PIN Admina
33.
|N|New PIN
2006-03-21
|N|Nowy PIN
34.
error getting new PIN: %s
2006-03-20
błąd podczas otrzymywania nowego PINu: %s
35.
error reading application data
2006-03-20
błąd odczytu danych aplikacji
36.
error reading fingerprint DO
2006-03-20
błąd odczytu odcisku palca DO
41.
RSA modulus missing or not of size %d bits
2006-03-20
Brak modułów RSA bądź nie mają rozmiaru %d bitów
42.
RSA public exponent missing or larger than %d bits
2006-03-20
Brak publicznego eksponentu RSA bądź jest większy niż %d bits
46.
generating key failed
2006-03-20
Generowanie klucz nie powiodło się
48.
invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)
2006-03-20
nieprawidłowa struktura karty OpenPGP (DO 0x93)
52.
can't access %s - invalid OpenPGP card?
2006-03-23
brak dostępu do %s - nieprawidłowa karta OpenPGP ?
60.
invalid radix64 character %02X skipped
2006-03-23
niewłaściwy znak formatu radix64: ,%02x został pominięty
70.
OpenPGP card not available: %s
2006-03-21
karta OpenPGP jest niedostępna: %s
71.
OpenPGP card no. %s detected
2006-03-20
Karta OpenPGP numer %s wykryta
72.
can't do this in batch mode
2006-03-20
nie można zrobić tego w trybie wsadowym
74.
[not set]
2006-03-21
[nie ustawiony]
75.
male
2006-03-20
męski
76.
female
2006-03-20
żeński
77.
unspecified
2006-03-20
nieokreślony
81.
Error: The "<" character may not be used.
2006-03-20
Błąd: Znak "<" nie może być użyty.
82.
Error: Double spaces are not allowed.
2006-03-23
Błąd: Podwójne spacje są wzbronione.
85.
Error: Combined name too long (limit is %d characters).
2006-03-23
Błąd: Połączona nazwa jest zbyt długa (limit to %d znaków).
86.
URL to retrieve public key:
2006-03-21
URL do otrzymania klucza publicznego:
87.
Error: URL too long (limit is %d characters).
2006-03-23
Błąd: URL jest zbyt długi (limit to %d znaków).
89.
Login data (account name):
2006-03-20
Login (nazwa konta):
90.
Error: Login data too long (limit is %d characters).
2006-03-20
Błąd: Login jest zbyt długi (limit to %d znaków).
91.
Private DO data:
2006-03-20
Prywatne DO dane:
92.
Error: Private DO too long (limit is %d characters).
2006-03-20
Błąd: Prywatne DO jest zbyt długie (limit to %d znaków).
93.
Language preferences:
2006-03-20
Ustawienia języka:
94.
Error: invalid length of preference string.
2006-03-20
Błąd: niewłaściwa długość ciągu znaków.
95.
Error: invalid characters in preference string.
2006-03-20
Błąd: niewłaściwe znaki w ciągu znaków.
96.
Sex ((M)ale, (F)emale or space):
2006-03-20
Płeć((M)ężczyzna, (F)kobieta bądź spacja):
97.
Error: invalid response.
2006-03-20
Błąd: niewłaściwa odpowiedź.
98.
CA fingerprint:
2006-03-20
Odcisk palca CA:
99.
Error: invalid formatted fingerprint.
2006-03-23
Błąd: niewłaściwy odcisk palca.
101.
not an OpenPGP card
2006-03-23
to nie jest karta OpenPGP
102.
error getting current key info: %s
2006-03-23
błąd podczas zbierania bieżących informacji o kluczu: %s
103.
Replace existing key? (y/N)
2006-03-23
Zastąpić istniejący klucz? (y/N)
105.
Replace existing keys? (y/N)
2006-03-23
Zastąpić istniejące klucze? (y/N)