Translations by Óscar Rodríguez Ríos

Óscar Rodríguez Ríos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 291 results
1.
can't gen prime with pbits=%u qbits=%u
2005-11-15
non se pode xerar un número primo con pbits=%u e qbits=%u
6.
`%s' is not a regular file - ignored
2005-11-15
`%s' non é un ficheiro normal - ignorado
18.
failed to store the fingerprint: %s
2005-11-15
non se puido almacenar-las pegadas dactilares: %s
19.
failed to store the creation date: %s
2005-11-15
fallo ó almacena-la data de creación: %s
2005-11-15
fallo o almacena-la data de creación: %s
21.
response does not contain the public key data
2005-11-15
a resposta non conten os datos da chave pública
22.
response does not contain the RSA modulus
2005-11-15
a resposta non conten o módulo RSA
23.
response does not contain the RSA public exponent
2005-11-15
a resposta non conten o exponente público RSA
25.
PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d
2005-11-15
PIN para CHV%d é demasiado corto;o tamaño mínimo é %d
26.
verify CHV%d failed: %s
2005-11-15
fallou a verificación CHV%d: %s
27.
access to admin commands is not configured
2005-11-15
non esta configurado o acceso a comandos de administrador
28.
error retrieving CHV status from card
2005-11-15
erro recuperando o estado CHV dende a tarxeta
29.
card is permanently locked!
2005-11-15
¡tarxeta bloqueada de xeito permanente!
30.
%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked
2005-11-15
Quedan %d intentos do PIN de Administrador antes de que a tarxeta sexa bloqueada de xeito permanente
31.
|A|Admin PIN
2005-11-15
|A|Pin de Administrador
32.
|AN|New Admin PIN
2005-11-15
|AN|Novo PIN de Administrador
33.
|N|New PIN
2005-11-15
|N|Novo PIN
34.
error getting new PIN: %s
2005-11-15
erro recollendo novo PIN: %s
35.
error reading application data
2005-11-15
erro lendo os datos da aplicación
36.
error reading fingerprint DO
2005-11-15
erro lendo a pegada dixital DO
37.
key already exists
2005-11-15
a chave xa existe
38.
existing key will be replaced
2005-11-15
a chave existente será reemplazada
39.
generating new key
2005-11-15
xerando unha nova chave
44.
failed to store the key: %s
2005-11-15
non se puido garda-la chave: %s
45.
please wait while key is being generated ...
2005-11-15
espere mentras se esta xerando a nova chave...
46.
generating key failed
2005-11-15
fallou a xeración da chave
47.
key generation completed (%d seconds)
2005-11-15
xeración da chave completada (%d segundos)
48.
invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)
2005-11-15
estructura da tarxeta OpenPGP non válida (DO 0x93)
52.
can't access %s - invalid OpenPGP card?
2005-11-15
non hai acceso a %s - ¿Tarxeta OpenPGP non válida?
56.
invalid clearsig header
2005-11-15
cabeceira da sinatura en claro non válida
60.
invalid radix64 character %02X skipped
2005-11-15
carácter radix64 non válido %02X omitido
64.
CRC error; %06lX - %06lX
2005-11-15
Erro de CRC; %06lX - %06lX
69.
quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used
2005-11-15
carácter quoted-printable na armadura - seguramente empregouse un Axente de Transmisión de Correo (MTA) con erros
70.
OpenPGP card not available: %s
2005-11-15
Tarxeta OpenPGP non dispoñible: %s
71.
OpenPGP card no. %s detected
2005-11-15
Tarxeta OpenPGP número %s detectada
74.
[not set]
2005-11-15
[sen valor]
75.
male
2005-11-15
masculino
76.
female
2005-11-15
femenino
77.
unspecified
2005-11-15
non especificado
78.
not forced
2005-11-15
non forzado
79.
forced
2005-11-15
forzado
80.
Error: Only plain ASCII is currently allowed.
2005-11-15
Erro: So se permite texto chan ASCII.
81.
Error: The "<" character may not be used.
2005-11-15
Erro: O caracter "<" non se pode usar.
82.
Error: Double spaces are not allowed.
2005-11-15
Erro: Non se permiten espacios dobres.
83.
Cardholder's surname:
2005-11-15
Apelido do posuidor da tarxeta:
84.
Cardholder's given name:
2005-11-15
Nome do posuidor da tarxeta:
85.
Error: Combined name too long (limit is %d characters).
2005-11-15
Erro: Nome combinado demasiado longo (o límite e de %d caracteres).
86.
URL to retrieve public key:
2005-11-15
URL donde recupera-la chave pública
87.
Error: URL too long (limit is %d characters).
2005-11-15
Erro: URL demasiado longa (o límite e de %d caracteres).
89.
Login data (account name):
2005-11-15
Datos de login (nome de conta):