Browsing Nepali translation

2 of 115 results
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
शुरक्षाको कारणले प्लेटफर्ममा,_आई सि ई टि सि पि ट्रान्स स्थापना हुन सकेन() (एक्स निशुल्क 86 प्रणाली),जिनोम-भागले टि सि पि केन्द्रमा सम्वन्धस्थापना हुन सकेन,यो विकल्पले टाढाका(मान्यता प्राप्त) होस्ट वाट सम्वन्ध स्थापनको लागि अनुमति दिनयो असर लिन जिनोम-भाग पुन: शुरु गर्नै पर्छछ.
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सूरक्षाका कारणले, _IceTcpTransNoListen() (XFree86 प्रणाली) भएको प्लेटफर्ममा, टीसीपी(TCP) पोर्टको जडानका जिनोम सत्रले ध्यान दिदैन । यस विकल्पले (आधिकारीक) टाढाको होस्टबाट जडानलाई अनुमति दिन्छ ।यसको प्रभाव देखिनका लागि जिनोम-सत्र फेरि सुरु गर्नुपर्दछ ।
Suggested by Nabin Gautam on 2009-07-02
2 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.