Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 29 results
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Անվտանգության միտումով՝ gnome-session-ը արգելում է TCP միացումները _IcqTCPTransNoListen() ունեցող համակարգերում (XFree86 համակարգեր)։ Այս պարամետրը կթույլատրի նման միացումներ։ Այն փոխելու դեպքում, gnome-session-ը պետք է վերագործարկել, որպեսզի փոփոխությունն ուժի մեջ մտնի։
Translated and reviewed by vahagn on 2006-05-05
In upstream:
Անվտանգության ապահովումից ելնելով, սարքահամալիրների վրա, որոնք ունեն _IcqTCPTransNoListen() (XFree86 համակարգեր), գնոմ–ենթահամակարգը չի կատարում TCP պորտերի միացումները։ Այս տարբերակը թույլ է տալիս միացումների իրականացում (իրավասու) հեռավոր հանգույցներից։ Գնոմ ենթահամակարգը պետք է վերագործարկել այս արդյունքը ստանալու համար։
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-20
16.
_Style:
_ոճ
Translated and reviewed by vahagn on 2006-05-05
In upstream:
_Տեսքի ատրիբուտ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-20
18.
Style
Ոճ
Translated and reviewed by Սահակ on 2006-04-30
In upstream:
Տեսքի ատրիբուտ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2008-01-15
19.
State
Վիճակ
Translated and reviewed by vahagn on 2006-05-05
In upstream:
Կարգավիճակ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2008-01-15
24.
Started but has not yet reported state.
Գործարկվել է, սակայն վիճակը անհայտ է
Translated and reviewed by vahagn on 2006-05-05
In upstream:
Գործարկվել է, սակայն կարգավիճակը չի ֆիքսել
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-20
25.
Running
Գործարկված է
Translated and reviewed by vahagn on 2006-05-05
In upstream:
Գործարկում
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-20
30.
State not reported within timeout.
Նախատեսված ժամանակամիջոցում վիճակի մասին չի տեղեկացվել
Translated and reviewed by vahagn on 2006-05-05
In upstream:
Կարգավիճակ, որը ժամանակը սպառվելու ընթացքում չի ֆիքսվել
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-20
32.
Unaffected by logouts but can die.
Սեանս ավարտելիս չի վնասվել, սակայն կարող է ոչնչանալ
Translated and reviewed by vahagn on 2006-05-05
In upstream:
Համակարգից դուրս գալիս չի վնասվե, սակայն կարող է ոչնչանալ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-20
33.
Restart
Վերագործարկել
Translated by vahagn on 2006-05-05
Reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2007-06-18
In upstream:
Վերագործարկում
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2008-01-15
36.
Discarded on logout and can die.
Առհամարված է սեանս ավարտելիս և կարող է ոչնչանալ
Translated and reviewed by vahagn on 2006-05-05
In upstream:
Համակարգից դուրս գալուց հրաժարում և կարող է ոչնչանալ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-20
110 of 29 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chris Coulson, Sebastien Bacher, vahagn, Սահակ.