Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 976 results
1.
_About
_Ապլետի մասին
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Shared:
_Մասին
Suggested by Սահակ on 2006-10-05
Located in ../accessx-status/applet.c:244 ../battstat/battstat_applet.c:67 ../charpick/charpick.c:722 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:129 ../drivemount/drivemount.c:147 ../geyes/geyes.c:321 ../gweather/gweather-applet.c:127 ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:59 ../mixer/applet.c:384 ../modemlights/modem-applet.c:154 ../multiload/main.c:468 ../stickynotes/stickynotes_applet.c:48 ../trashapplet/src/trashapplet.c:78
2.
_Help
_Հարց
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-10-05
In upstream:
_Օգնություն
Suggested by Սահակ on 2008-01-23
Located in ../accessx-status/applet.c:241 ../battstat/battstat_applet.c:64 ../charpick/charpick.c:719 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:126 ../drivemount/drivemount.c:144 ../geyes/geyes.c:318 ../gweather/gweather-applet.c:124 ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:56 ../mixer/applet.c:381 ../modemlights/modem-applet.c:151 ../multiload/main.c:465 ../stickynotes/stickynotes_applet.c:45 ../trashapplet/src/trashapplet.c:75
3.
_Keyboard Accessibility Preferences
_Ստեղնաշարի հնարավորությունների պարամետրեր
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Shared:
_Ստեղնաշարի մատչելիության նախընտրանքներ
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../accessx-status/applet.c:238
4.
AccessX Status Applet Factory
Ապլետ ֆաբրիկայի X ընտրության կարգավիճակ
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Shared:
AccessX կարգավիճակի ապլետ գործարան
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../accessx-status/org.gnome.applets.AccessxStatusApplet.panel-applet.in.in.h:1
5.
Keyboard Accessibility Status
Ստեղնաշարի հնարավորությունների պարամետրեր
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Shared:
Ստեղնաշարի մատչելիության կարգավիճակ
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../accessx-status/applet.c:1287 ../accessx-status/org.gnome.applets.AccessxStatusApplet.panel-applet.in.in.h:2
6.
Keyboard Accessibility Status Applet Factory
Ստեղնաարի ապլետ ֆաբրիկայի հնարավորությունների կարգավիճակ
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Shared:
Ստեղնաարի Մատչելիության Կարգավիճակի Ապլետի Գործարան
Suggested by Սահակ on 2009-03-25
Located in ../accessx-status/org.gnome.applets.AccessxStatusApplet.panel-applet.in.in.h:3
7.
Shows the status of keyboard accessibility features
Ցույց է տալիս ստեղնաշարի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կարգավիճակը
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Shared:
Ցուցադրում է ստեղնաշարի մատչելիության հնարավորությունների կարգավիճակը
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2008-08-24
Located in ../accessx-status/org.gnome.applets.AccessxStatusApplet.panel-applet.in.in.h:4
8.
Utilities
Գործիքներ
Translated and reviewed by nm on 2007-03-14
9.
AccessX Status
X ընտրության կարգավիճակ
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Shared:
AccessX կարգավիճակ
Suggested by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../accessx-status/applet.c:981 ../accessx-status/applet.c:1055 ../accessx-status/applet.c:1124 ../accessx-status/applet.c:1290
10.
Shows the state of AccessX features such as latched modifiers
Ներկայացնում է ֆունկցիաների՝ ֆիքսված մոդիֆիկատորների ընտրության կարգավիճակը
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
Shared:
Ցույց է տալիս AccessX հատկանիշների վիճակը՝ օրինակ ֆիքսված մոդիֆիկատորները
Suggested by Սահակ on 2008-01-23
Located in ../accessx-status/applet.c:139
110 of 976 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas Moog, Chris Coulson, Didier Roche, Narine Martirosyan, Serj Safarian, nixProgrammer, nm, Սահակ.