Browsing Vietnamese translation

55 of 779 results
55.
The X server (your graphical interface) cannot be started. It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun the X configuration application, then restart GDM.
Không thể khởi động trình phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi động lại GDM.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
In upstream:
Không thể khởi chạy trình phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
Shared:
Không thể khởi chạy máy phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
55 of 779 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.