Browsing Vietnamese translation

16 of 779 results
16.
Failed to start the X server (your graphical interface). It seems that the pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like to view the X server output to diagnose the problem?
Lỗi khởi chạy trình phục vụ X (giao diên đồ họa). Hình như thiết bị trỏ (con chuột) chưa được cấu hình cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất trình phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-06-15
Shared:
Lỗi khởi chạy máy phục vụ X (giao diên đồ họa). Có lẽ thiết bị trỏ (con chuột) chưa được thiết lập cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất trình phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
16 of 779 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.