Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 779 results
11.
Please type in the root (privileged user) password.
Hãy gõ mật khẩu chủ (người dùng ưu tiên).
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
12.
Trying to restart the X server.
Đang cố gắng khởi chạy lại trình phục vụ X...
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-06-15
Shared:
Đang cố gắng khởi chạy lại máy phục vụ X...
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
13.
The X server is now disabled. Restart GDM when it is configured correctly.
Trình phục vụ X mới bị tắt. Hãy khởi chạy lại GDM khi nó đã được cấu hình cho đúng.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-06-15
Shared:
Máy phục vụ X mới bị tắt. Hãy khởi chạy lại GDM khi nó đã được cấu hình cho đúng.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
14.
Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. Would you like to view the X server output to diagnose the problem?
Lỗi khởi chạy trình phục vụ X (giao diện đồ họa). Rất có thể là nó chưa được thiết lập cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất trình phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-06-15
Shared:
Lỗi khởi chạy máy phục vụ X (giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất máy phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
15.
Would you like to view the detailed X server output as well?
Bạn cũng có muốn xem các dữ liệu xuất chi tiết do trình phục vụ X không?
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
Shared:
Bạn cũng có muốn xem các dữ liệu xuất chi tiết do máy phục vụ X không?
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
16.
Failed to start the X server (your graphical interface). It seems that the pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like to view the X server output to diagnose the problem?
Lỗi khởi chạy trình phục vụ X (giao diên đồ họa). Hình như thiết bị trỏ (con chuột) chưa được cấu hình cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất trình phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-06-15
Shared:
Lỗi khởi chạy máy phục vụ X (giao diên đồ họa). Có lẽ thiết bị trỏ (con chuột) chưa được thiết lập cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất trình phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
17.
Would you like to try to configure the mouse? Note that you will need the root password for this.
Bạn có muốn cố gắng cấu hình con chuột không? Chú ý là thao tác này cần thiết bạn nhập mật khẩu chủ.
Translated by Clytie Siddall on 2006-06-15
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
18.
This is the failsafe xterm session. Windows now have focus only if you have your cursor above them. To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner
Đây là phiên làm việc xterm dự phòng. Các cửa sổ sẽ có tiêu điểm chỉ khi bạn di chuyển con trỏ trên chúng. Để thoát khỏi chế độ này thì hãy nhập 'exit' vào cửa sổ bên trái, góc trên.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
In upstream:
Đây là phiên chạy xterm dự phòng. Các cửa sổ sẽ có tiêu điểm chỉ khi bạn di chuyển con trỏ trên chúng. Để thoát khỏi chế độ này thì hãy gõ « exit » vào cửa sổ bên trái, góc trên.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
Located in config/gettextfoo.h:12
19.
Failed to start the session, so starting a failsafe xterm session. Windows will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner
Lỗi khởi chạy phiên chạy, vì thế đang khởi chạy phiên chạy xterm dự phòng. Các cửa sổ sẽ có tiêu điểm chỉ khi bạn di chuyển con trỏ chuột trên nó. Để thoát khỏi chế độ này, hãy nhập 'exit' vào cửa sổ bên trái, góc trên.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-06-15
20.
%s: Could not write new authorization entry: %s
%s: không thể ghi mục xác thực mới: %s
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
Located in daemon/auth.c:56
1120 of 779 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.