Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 49 results
99.
Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this does not exist. Please correct GDM configuration and restart GDM.
Thư mục Server Authorization (xác nhận máy phục vụ/trình nền — daemon/ServAuthDir) được đặt là « %s » nhưng nó không tồn tại. Hãy sửa cấu hình GDM và khởi động lại GDM.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
101.
Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but this is not a directory. Please correct GDM configuration and restart GDM.
Thư mục Server Authorization (xác nhận máy phục vụ/trình nền - daemon/ServAuthDir) được đặt là « %s » nhưng nó không phải là một thư mục. Hãy sửa cấu hình GDM và khởi động lại GDM.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
106.
XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start. Aborting! Please correct the configuration and restart GDM.
XDMCP đã tắt mà GDM lại không tìm thấy máy phục vụ tĩnh nào để khởi động. Hủy bỏ. Hãy sửa cấu hình và khởi động lại GDM.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
120.
Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is not owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or GDM configuration and restart GDM.
Thư mục Server Authorization (xác nhận máy phục vụ — daemon/ServAuthDir) được đặt là « %s » nhưng không được sở hữu bởi người dùng « %s » và nhóm « %s ». Hãy sửa quyền sơ hứu hay cấu hình GDM và khởi động lại GDM.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
In upstream:
Thư mục Server Authorization (xác nhận máy phục vụ — daemon/ServAuthDir) được đặt là « %s » nhưng không được sở hữu bởi người dùng « %s » và nhóm « %s ». Hãy sửa quyền sơ hứu hay cấu hình GDM và khởi chạy lại GDM.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
122.
Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has the wrong permissions: it should have permissions of %o. Please correct the permissions or the GDM configuration and restart GDM.
Thư mục Server Authorization (xác nhận máy phục vụ — daemon/ServAuthDir) được đặt là « %s » nhưng quyền truy nhập của nó không đúng, quyền truy nhập nên là « %o ». Hãy sửa quyền hay cấu hình GDM và khởi động lại GDM.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
142.
%s: Error setting %s to %s
%s: gặp lỗi thiết lập « %s » thành « %s ».
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
Shared:
%s: Gặp lỗi khi đặt %s thành %s
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2017-07-27
Located in daemon/gdm-server.c:505 daemon/gdm-server.c:511 daemon/gdm-server.c:517
143.
%s: Empty server command for display %s
%s: không có lệnh hỗ trợ cho bộ trình bày %s.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
Shared:
%s: lệnh server rỗng cho thiết bị hiển thị %s.
Suggested by Trung Ngô on 2011-04-29
Located in daemon/gdm-server.c:689
144.
%s: Server priority couldn't be set to %d: %s
%s: không thể lập ưu tiên máy phục vụ thành %d: %s
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-09
Shared:
%s: không thể đặt mức ưu tiên của server thành %d: %s
Suggested by Trung Ngô on 2011-04-29
Located in ../daemon/gdm-server.c:547
154.
Log in anyway
Vẫn đăng nhập
Translated by Clytie Siddall on 2005-10-05
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
Located in daemon/slave.c:987
158.
You are already logged in. You can log in anyway or abort this login
Bạn đã đăng nhập rồi. Bạn có thể đăng nhập bằng mọi giá, hoặc hủy bỏ đăng nhập này.
Translated by Clytie Siddall on 2005-08-03
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
1120 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.