Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 49 results
2.
This session logs you into CDE
Phiên làm việc này đăng nhập bạn vào CDE
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
3.
Default System Session
Phiên làm việc hệ thống mặc định
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
In upstream:
Phiên chạy hệ thống mặc định
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
Located in config/Default.desktop.in.h:1
4.
This is the default system session
Đây là phiên làm việc hệ thống mặc định
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
In upstream:
Đây là phiên chạy hệ thống mặc định
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
Located in config/Default.desktop.in.h:2
8.
This session logs you into GNOME
Phiên làm việc này đăng nhập bạn vào GNOME
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
11.
Please type in the root (privileged user) password.
Hãy gõ mật khẩu chủ (người dùng ưu tiên).
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
18.
This is the failsafe xterm session. Windows now have focus only if you have your cursor above them. To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner
Đây là phiên làm việc xterm dự phòng. Các cửa sổ sẽ có tiêu điểm chỉ khi bạn di chuyển con trỏ trên chúng. Để thoát khỏi chế độ này thì hãy nhập 'exit' vào cửa sổ bên trái, góc trên.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
In upstream:
Đây là phiên chạy xterm dự phòng. Các cửa sổ sẽ có tiêu điểm chỉ khi bạn di chuyển con trỏ trên chúng. Để thoát khỏi chế độ này thì hãy gõ « exit » vào cửa sổ bên trái, góc trên.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
Located in config/gettextfoo.h:12
21.
%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace
%s: không thể ghi mục xác thực mới. Có lẽ do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa.
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
In upstream:
%s: không thể ghi mục nhập xác thực mới. Có lẽ do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
22.
GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of diskspace.%s%s
GDM không thể ghi mục xác thực mới vào đĩa. Có lẽ do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa. %s%s
Translated by Clytie Siddall on 2005-11-08
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
In upstream:
GDM không thể ghi mục nhập xác thực mới vào đĩa. Có lẽ do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa. %s%s
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
55.
The X server (your graphical interface) cannot be started. It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun the X configuration application, then restart GDM.
Không thể khởi động trình phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi động lại GDM.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2005-11-08
In upstream:
Không thể khởi chạy trình phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-03-09
Shared:
Không thể khởi chạy máy phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
Suggested by Clytie Siddall on 2007-03-04
96.
%s: Priority out of bounds; changed to %d
%s: ưu tiên ở ngoại phạm vị: được thay đổi thành %d
Translated by Clytie Siddall on 2006-03-09
Reviewed by Clytie Siddall on 2007-06-18
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.