Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 961 results
32.
%s: Failed forking GDM slave process for %s
2005-11-08
%s: lỗi tạo tiến trình con GDM phụ cho %s
33.
%s not a regular file!
2005-11-08
%s không phải là tập tin bình thường.
34.
... File too long to display ...
2005-11-08
... Tập tin quá dài để hiển thị ...
35.
%s could not be opened
2005-11-08
không thể mở %s
36.
%s: Cannot fork to display error/info box
2005-11-08
%s: không thể tạo tiến trình con để hiển thị hộp thoại lỗi/thông tin
37.
%s: Directory %s does not exist.
2005-11-08
%s: không có thư mục %s
38.
%s: %s is not owned by uid %d.
2005-11-08
%1$s: người dùng có uid %3$d không sở hữu %2$s.
39.
%s: %s is writable by group.
2005-11-08
%s: %s cho phép nhóm có quyền ghi.
40.
%s: %s is writable by other.
2005-11-08
%s: %s cho phép những người khác có quyền ghi.
41.
%s: %s does not exist but must exist.
2005-11-08
%s: %s không tồn tại nhưng lẽ ra phải tồn tại.
42.
%s: %s is not a regular file.
2005-11-08
%s: %s không phải là tập tin bình thường.
43.
%s: %s is writable by group/other.
2005-11-08
%s: %s cho phép nhóm/những người khác có quyền ghi.
44.
%s: %s is bigger than sysadmin specified maximum file size.
2005-11-08
%s: %s lớn hơn cỡ tối đa quản trị hệ thống cho phép.
45.
%s: Could not make socket
2005-11-08
%s: không thể tạo ổ cắm
46.
%s: Could not bind socket
2005-11-08
%s: không thể đóng kết ổ cắm
47.
%s: Could not make FIFO
2005-11-08
%s: không thể tạo FIFO (gõ trước, xuất trước)
48.
%s: Could not open FIFO
2005-11-08
%s: không thể mở FIFO (gõ trước, xuất trước)
49.
Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace. Error: %s
2007-08-14
Không thể ghi tập tin PID « %s », có thể do hết vùng trống trên đĩa. Lỗi: %s
2005-11-08
Không thể ghi tập tin PID « %s », có thể do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa. Lỗi: %s
50.
Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace. Error: %s
2007-08-14
Không thể ghi tập tin PID « %s », có thể do hết vùng trống trên đĩa. Lỗi: %s
2005-11-08
Không thể ghi tập tin PID « %s », có thể do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa. Lỗi: %s
51.
%s: fork () failed!
2006-03-09
%s: lỗi fork() (tạo tiến trình con).
52.
%s: setsid () failed: %s!
2006-03-09
%s: lỗi setsid(): %s.
53.
%s: Trying failsafe X server %s
2005-11-08
%s: thử dùng bộ hỗ trợ X dự phòng %s
54.
%s: Running the XKeepsCrashing script
2005-11-08
%s: đang chạy tập lệnh XKeepsCrashing (X cứ bẻ khóa).
55.
The X server (your graphical interface) cannot be started. It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and rerun the X configuration application, then restart GDM.
2007-03-04
Không thể khởi chạy máy phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
2006-03-09
Không thể khởi chạy trình phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
2005-11-08
Không thể khởi động trình phục vụ X (X server: giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và thực hiện lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi động lại GDM.
56.
Failed to start X server several times in a short time period; disabling display %s
2005-11-08
Lỗi khi khởi động bộ hỗ trợ X vài lần trong khoảng thời gian ngắn; tắt bộ trình bày %s
57.
Master suspending...
2005-11-08
Máy chính tạm dừng hoạt động...
59.
System is restarting, please wait ...
2006-03-09
Hệ thống đang khởi động lại, hãy chờ ...
60.
System is shutting down, please wait ...
2005-11-08
Hệ thống đang tắt, hãy chờ ...
61.
Master halting...
2005-11-08
Máy chính ngừng hoạt động...
62.
%s: Halt failed: %s
2005-11-08
%s: lỗi khi ngừng: %s
63.
Restarting computer...
2006-03-09
Đang khởi động lại máy...
64.
%s: Restart failed: %s
2006-03-09
%s: lỗi khởi động lại: %s
65.
Restart GDM, Restart machine, Suspend, or Halt request when there is no system menu from display %s
2006-03-09
Yêu cầu Khởi động lại máy, Ngưng hoặc Tạm dừng lại, khi không có trình đơn hệ thống từ bộ trình bày %s
66.
Restart GDM, Restart machine, Suspend or Halt request from a non-static display %s
2006-03-09
Yêu cầu Khởi chạy lại GDM, Khởi động lại máy, Ngưng hoặc Tạm dừng lại, từ bộ trình bày không tĩnh %s.
67.
%s: Aborting display %s
2005-11-08
%s: hủy bỏ bộ trình bày %s
68.
GDM restarting ...
2005-11-08
Khởi động lại GDM ...
69.
Failed to restart self
2005-11-08
Lỗi khi khởi động chính nó lại
70.
main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!
2005-11-08
daemon (trình nền) chính: nhận được SIGABRT, vài thứ đang trở nên rất xấu. Tắt ngay.
71.
Do not fork into the background
2005-11-08
Đừng tạo tiến trình con vào nền
72.
No console (static) servers to be run
2005-11-08
Không có máy phục vụ bàn giao tiếp (tĩnh) cần chạy.
73.
Alternative defaults configuration file
2006-04-29
Tập tin cấu hình giá trị mặc định xen kẽ
74.
CONFIGFILE
2005-11-08
TẬP_TIN_CẤU_HÌNH
75.
Preserve LD_* variables
2005-11-08
Bảo quản các biến LD_*
76.
Print GDM version
2005-11-08
In ra phiên bản GDM
77.
Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo
2005-11-08
Khởi động máy phục vụ X đầu tiên, sau đó ngừng cho tới khi có GO trong FIFO
78.
Can't open %s for writing
2005-11-08
Không thể mở %s để ghi