Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

951961 of 961 results
769.
gdmaskpass only runs as root
2005-11-08
gdmaskpass chỉ chạy như là chủ
770.
Authentication failure!
2005-11-08
Quá trình xác thực thất bại.
771.
(memory buffer)
2005-11-08
(vùng đệm bộ nhớ)
772.
An error occurred while loading user interface element %s%s from file %s. Possibly the glade interface description was corrupted. %s cannot continue and will exit now. You should check your installation of %s or reinstall %s.
2005-11-08
Gặp lỗi khi tải phần giao diện người dùng « %s%s » từ tập tin « %s ». Có lẽ tập tin mô tả giao diện glade bị hỏng. « %s » không thế tiếp tục nên sẽ thoát ở đây. Bạn nên kiểm tra lại bản cài đặt « %s » hoặc cài đặt lại « %s ».
773.
Cannot load user interface
2005-11-08
Không tải được giao diện người dùng.
774.
Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed! file: %s widget: %s
2005-11-08
Tập tin glade bị hư. Hãy kiểm tra lại xem tập tin đúng được cài đặt chưa. tập tin: %s ô điều khiển: %s
775.
An error occurred while loading the user interface element %s%s from file %s. CList type widget should have %d column. Possibly the glade interface description was corrupted. %s cannot continue and will exit now. You should check your installation of %s or reinstall %s.
An error occurred while loading the user interface element %s%s from file %s. CList type widget should have %d columns. Possibly the glade interface description was corrupted. %s cannot continue and will exit now. You should check your installation of %s or reinstall %s.
2005-11-08
Gặp lỗi khi tải phần giao diện người dùng « %s%s » từ tập tin « %s ». Ô điều khiển kiểu CList nên có « %d » cột. Có lẽ mô tả giao diện glade bị hỏng. « %s » không thể tiếp tục và sẽ thoát ở đây. Bạn nên kiểm tra lại bản cài đặt « %s » hoặc cài đặt lại « %s ».
776.
Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed! file: %s widget: %s expected clist columns: %d
2005-11-08
Tập tin glade bị hư. Hãy chắc rằng tập tin đúng đã được cài đặt. tập tin: %s ô điều khiển: %s số lượng cột clist yêu cầu: %d
777.
An error occurred while loading the user interface from file %s. Possibly the glade interface description was not found. %s cannot continue and will exit now. You should check your installation of %s or reinstall %s.
2005-11-08
Gặp lỗi khi tải giao diện người dùng từ tập tin « %s ». Có lẽ chưa tìm thấy mô tả giao diện glade. « %s » không thể tiếp tục và sẽ thoát ở đây. Bạn nên kiểm tra lại bản cài đặt của « %s » hoặc cài đặt lại « %s ».
778.
No interface could be loaded. This is BAD! (file: %s)
2005-11-08
Không tải được giao diện nào cả, tệ quá! (tập tin: %s)
779.
Too many alias levels for a locale; may indicate a loop
2005-11-08
Quá nhiều mức độ bí danh cho một miền địa phương, có thể là bị lặp.