Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 961 results
1.
CDE
2005-11-08
CDE
2.
This session logs you into CDE
2008-01-16
Phiên chạy này đăng nhập bạn vào CDE
2005-11-08
Phiên làm việc này đăng nhập bạn vào CDE
3.
Default System Session
2006-03-09
Phiên chạy hệ thống mặc định
2005-11-08
Phiên làm việc hệ thống mặc định
4.
This is the default system session
2006-03-09
Đây là phiên chạy hệ thống mặc định
2005-11-08
Đây là phiên làm việc hệ thống mặc định
5.
Secure Remote connection
2006-06-15
Kết nối từ xa bảo mật
6.
This session logs you into a remote host using ssh
2006-06-15
Phiên chạy này đăng nhập bạn vào máy từ xa bằng SSH
7.
GNOME
2005-11-08
GNOME
8.
This session logs you into GNOME
2008-01-16
Phiên chạy này đăng nhập bạn vào GNOME
2005-11-08
Phiên làm việc này đăng nhập bạn vào GNOME
9.
Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. You will need to log in on a console and reconfigure the X server. Then restart GDM.
2007-03-04
Lỗi khởi chạy máy phục vụ X (giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần phải đăng nhập vào bàn giao tiếp và cấu hình lại trình cấu hình X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
2006-06-15
Lỗi khởi chạy trình phục vụ X (giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn cần đăng nhập vào bàn giao tiếp và cấu hình lại trình phục vụ X. Sau đó hãy khởi chạy lại GDM.
10.
Would you like to try to configure the X server? Note that you will need the root password for this.
2006-08-25
Bạn có muốn cố gắng cấu hình trình cấu hình X không? Chú ý là bạn sẽ cần nhập mật khẩu chủ để làm như thế.
2006-06-15
Bạn có muốn cố gắng cấu hình trình phục vụ X không? Chú ý là thao tác này cần thiết bạn nhập mật khẩu chủ.
11.
Please type in the root (privileged user) password.
2008-01-16
Hãy gõ mật khẩu chủ (người dùng có ưu tiên).
2005-11-08
Hãy gõ mật khẩu chủ (người dùng ưu tiên).
12.
Trying to restart the X server.
2007-03-04
Đang cố gắng khởi chạy lại máy phục vụ X...
2006-06-15
Đang cố gắng khởi chạy lại trình phục vụ X...
13.
The X server is now disabled. Restart GDM when it is configured correctly.
2007-03-04
Máy phục vụ X mới bị tắt. Hãy khởi chạy lại GDM khi nó đã được cấu hình cho đúng.
2006-06-15
Trình phục vụ X mới bị tắt. Hãy khởi chạy lại GDM khi nó đã được cấu hình cho đúng.
14.
Failed to start the X server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. Would you like to view the X server output to diagnose the problem?
2007-03-04
Lỗi khởi chạy máy phục vụ X (giao diện đồ họa). Có lẽ chưa thiết lập nó cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất máy phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
2006-06-15
Lỗi khởi chạy trình phục vụ X (giao diện đồ họa). Rất có thể là nó chưa được thiết lập cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất trình phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
15.
Would you like to view the detailed X server output as well?
2007-03-04
Bạn cũng có muốn xem các dữ liệu xuất chi tiết do máy phục vụ X không?
2005-11-08
Bạn cũng có muốn xem các dữ liệu xuất chi tiết do trình phục vụ X không?
16.
Failed to start the X server (your graphical interface). It seems that the pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like to view the X server output to diagnose the problem?
2007-03-04
Lỗi khởi chạy máy phục vụ X (giao diên đồ họa). Có lẽ thiết bị trỏ (con chuột) chưa được thiết lập cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất trình phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
2006-06-15
Lỗi khởi chạy trình phục vụ X (giao diên đồ họa). Hình như thiết bị trỏ (con chuột) chưa được cấu hình cho đúng. Bạn có muốn xem các dữ liệu xuất trình phục vụ X để chẩn đoán vấn đề không?
17.
Would you like to try to configure the mouse? Note that you will need the root password for this.
2006-08-25
Bạn có muốn cố gắng cấu hình trình cấu hình X không? Chú ý là bạn sẽ cần nhập mật khẩu chủ để làm như thế.
2006-06-15
Bạn có muốn cố gắng cấu hình con chuột không? Chú ý là thao tác này cần thiết bạn nhập mật khẩu chủ.
18.
This is the failsafe xterm session. Windows now have focus only if you have your cursor above them. To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner
2006-03-09
Đây là phiên chạy xterm dự phòng. Các cửa sổ sẽ có tiêu điểm chỉ khi bạn di chuyển con trỏ trên chúng. Để thoát khỏi chế độ này thì hãy gõ « exit » vào cửa sổ bên trái, góc trên.
2005-11-08
Đây là phiên làm việc xterm dự phòng. Các cửa sổ sẽ có tiêu điểm chỉ khi bạn di chuyển con trỏ trên chúng. Để thoát khỏi chế độ này thì hãy nhập 'exit' vào cửa sổ bên trái, góc trên.
19.
Failed to start the session, so starting a failsafe xterm session. Windows will have focus only if the mouse pointer is above them. To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner
2006-06-15
Lỗi khởi chạy phiên chạy, vì thế đang khởi chạy phiên chạy xterm dự phòng. Các cửa sổ sẽ có tiêu điểm chỉ khi bạn di chuyển con trỏ chuột trên nó. Để thoát khỏi chế độ này, hãy nhập 'exit' vào cửa sổ bên trái, góc trên.
20.
%s: Could not write new authorization entry: %s
2006-03-09
%s: không thể ghi mục nhập xác thực mới: %s
2005-11-08
%s: không thể ghi mục xác thực mới: %s
21.
%s: Could not write new authorization entry. Possibly out of diskspace
2008-01-16
%s: không thể ghi mục nhập xác thực mới. Có lẽ do hết vùng trống trên đĩa.
2006-03-09
%s: không thể ghi mục nhập xác thực mới. Có lẽ do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa.
2005-11-08
%s: không thể ghi mục xác thực mới. Có lẽ do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa.
22.
GDM could not write a new authorization entry to disk. Possibly out of diskspace.%s%s
2008-01-16
GDM không thể ghi mục nhập xác thực mới vào đĩa. Có lẽ do hết vùng trống trên đĩa. %s%s
2006-03-09
GDM không thể ghi mục nhập xác thực mới vào đĩa. Có lẽ do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa. %s%s
2005-11-08
GDM không thể ghi mục xác thực mới vào đĩa. Có lẽ do hết sức chứa còn rảnh trên đĩa. %s%s
23.
%s: Could not make new cookie file in %s
2005-11-08
%s: không thể tạo tập tin cookie mới trong %s
24.
%s: Cannot safely open %s
2005-11-08
%s: không thể mở %s một cách an toàn
25.
%s: Could not open cookie file %s
2005-11-08
%s: không thể mở tập tin cookie %s
26.
%s: Could not lock cookie file %s
2005-11-08
%s: không thể khóa tập tin cookie %s
27.
%s: Could not write cookie
2005-11-08
%s: không thể ghi cookie
28.
%s: Ignoring suspiciously looking cookie file %s
2005-11-08
%s: bỏ qua tập tin cookie đáng ngờ %s
29.
Can't write to %s: %s
2005-11-08
Không thể ghi vào %s: %s
30.
The display server has been shut down about 6 times in the last 90 seconds. It is likely that something bad is going on. Waiting for 2 minutes before trying again on display %s.
2005-11-08
Máy phục vụ hiển thị đã bị tắt khoảng 6 lần trong vòng 90 giây trước, có lẽ có gì đó rất xấu đang xảy ra. Sẽ đợi khoảng 2 phút trước khi thử lại trên bộ trình bày %s.
31.
%s: Cannot create pipe
2005-11-08
%s: không tạo được ống dẫn.