Translations by Sanlig Badral

Sanlig Badral has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 185 results
~
Home Folder
2005-11-09
Гэр хавтас
3.
Nautilus
2005-11-09
Наутилус
25.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх
27.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл
29.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?
43.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ
45.
Default sort order
2005-11-09
Стандарт эрэмбэ дараалал
47.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар
49.
Default folder viewer
2005-11-09
Стандарт хавтас харагч
51.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Далд файлуудыг харуулах эсэх
65.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт
67.
Default icon zoom level
2005-11-09
Эмблэм томруулах стандарт төвшин
68.
Default zoom level used by the icon view.
2005-11-09
Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ.
73.
Default list zoom level
2005-11-09
Томруулах стандарт төвшин
74.
Default zoom level used by the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ.
75.
Default list of columns visible in the list view
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт
76.
Default list of columns visible in the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт.
77.
Default column order in the list view
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал
78.
Default column order in the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал.
82.
Desktop font
2005-11-09
Дэлгэцийн бичиг
83.
The font description used for the icons on the desktop.
2005-11-09
Дэлгэц дээрхи эмблемүүдийн бичээст хэрэглэх бичгийн тодорхойлолт.
84.
Home icon visible on desktop
2005-11-09
Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах
85.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина.
86.
Trash icon visible on desktop
2005-11-09
Хогийн сав дэлгэцэнд харуулах
88.
Show mounted volumes on the desktop
2005-11-09
Залгасан төхөөрөмжүүдийг дэлгэцэнд харуулах
89.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол, эмблем салгасан төхөөрөмж рүү холбогдоод дэлгэцийн нүүрэнд тавигдана.
93.
Desktop home icon name
2005-11-09
Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр
94.
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2005-11-09
Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү.
108.
Width of the side pane
2005-11-09
Хажуугийн самбарын өргөн
109.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн
110.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах
111.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана.
112.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах
113.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана.
122.
on the desktop
2005-11-09
Ажлын тавцан дээр
125.
Desktop
2005-11-09
Дэлгэц
135.
There was an error displaying help: %s
2005-11-09
Тусламж тайлбарыг үзүүлэх явцад алдаа гарлаа: %s
136.
Perform a quick set of self-check tests.
2005-11-09
Өөрийгөө оношлох багц хурдан тест явуулах.
137.
Create the initial window with the given geometry.
2005-11-09
Гараас өгсөн хэлбэр хэмжээний анхны цонх нээх.
138.
GEOMETRY
2005-11-09
Хэлбэр хэмжээ
141.
Only create windows for explicitly specified URIs.
2005-11-09
Зөвхөн тусгай зааж өгсөн URI-уудад цонх зохиох.
142.
Quit Nautilus.
2005-11-09
Наутилусаас гарах...
150.
_Run
2005-11-09
_Ажиллуулах
179.
The selection rectangle
2005-11-09
Сонголтын тэгш өнцөгт
180.
Icon View
2005-11-09
Эмблемээр харах
183.
Name
2005-11-09
Нэр
184.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Файлын нэр ба эмблем.
185.
Size
2005-11-09
Хэмжээ
186.
The size of the file.
2005-11-09
Файлын хэмжээ.
187.
Type
2005-11-09
Төрөл